Frågor och svar

Här har vi samlat alla våra frågor och svar. Sök eller använd filtreringsalternativen för att hitta det du söker. Specifika frågor och svar finns också på aktuella webbsidor.

Ställ fråga till Boverket

Fält markerade med * måste fyllas i.

Boverkets policy

Vi svarar vanligen på en fråga inom fem arbetsdagar. Om en fråga är av komplicerad karaktär kan den ta längre tid att besvara. Din fråga kan bli publicerad bland våra frågor och svar.

Din sökning resulterade i 89 frågor och svar
 • Behövs två elmätare för att verifiera kravet på byggnadens energianvändning via mätning?

   

  Byggnadens energianvändning definieras i Boverkets byggregler, BBR, som levererad energi till byggnaden för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. Hushållsel och verksamhetsel behöver kunna urskiljas från el till uppvärmning och tappvarmvatten. Detta kan göras med separat mätning för hushållsel respektive verksamhetsel. Det vill säga att flera elmätare kan behövas. Se vidare BBR avsnitt 9:7

  El till komfortkyla räknas upp med en faktor 1,875 då den installerade eleffekten i byggnaden är 10 W/m2 eller högre..

  I lågenergihus kan man förvänta sig att även hushållsel och i förekommande fall verksamhetsel ryms inom kravet på byggnadens energianvändning. I sådana fall kan det räcka med en elmätare.

 • Betyder definitionen av installerad eleffekt för uppvärmning att det är märkeffekten/maxeffekten på respektive apparat som ska summeras?

  Ja, det är märkeffekten/maxeffekten på apparaterna som ska summeras.

  Av det allmänna rådet till BBR avsnitt 9:25 framgår "Installerad effekt för uppvärmning bör beräknas vid projekteringen och verifieras i färdig byggnad genom summering av märkeffekter."

 • Finns det inte något krav på värmeåtervinning?

  Boverkets byggregler, BBR, innehåller inte krav på värmeåtervinning ur frånluften. Reglerna är utformade som funktionskrav vilket gör att byggherren har stor frihet att välja bland olika bygg- och installationstekniska lösningar så länge kravnivån uppfylls. BBR är avsedd att, inom givna ramar och så långt det är möjligt, vara teknik­neutral. Detta sätt att ställa funktionskrav främjar också den tekniska utvecklingen.

 • Finns det något undantag från kravet krav på maximalt installerad eleffekt för mindre byggnader?

  För mindre byggnader där golvarean Atemp är mindre än 50 m2 finns ingen gräns för maximal eleffekt för uppvärmning, se tabell 9:2a i BBR.

 • Finns det några undantag från kraven på energihushållning enligt BBR för förrådsbyggnader som har hög takhöjd?

  Något generellt undantag från kraven på energihushållning för förrådsbyggnader med hög takhöjd finns inte. Av BBR avsnitt 9:11 Tillämpningsområde, framgår när reglerna gäller och de undantag som finns. T.ex. framgår det att undantag gäller för "byggnader där inget utrymme avses värmas till mer än 10 grader C och där behovet av energi för komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi är lågt". Denna förutsättning kan vara aktuell för en del förrådsbyggnader

 • Förnybar energi på tomten får tillgodoräknas vid bestämning av byggnadens energianvändning. Vad betyder detta och hur mäts eller beräknas detta?

  Byggnadens energianvändning får reduceras med energi från sol, vind, mark, luft eller vatten som alstras på byggnaden eller på dess tomt i den omfattning byggnaden kan tillgodogöra sig energin. Betydelsen av detta är att exempelvis solenergi som tillvaratas i solfångare eller solceller inte ingår i den energi som ligger till grund för beräkningen av byggnadens energiprestanda. Detta främjar utnyttjandet av solenergi på samma sätt som passiv solinstrålning genom fönster kan utnyttjas i byggnaden och därmed minska byggnadens behov av energi för uppvärmning. Energi från solfångare eller solceller som placeras på uthus eller byggnadens tomt, till exempel för att uppnå en bättre placering, får också tillgodoräknas förutsatt att de är avsedda för energiförsörjning av den aktuella byggnaden.

  Den levererade energin till byggnaden minskar i motsvarande omfattning som energin från solfångare eller solceller tillgodogörs. Man behöver därför inte separat mäta energi från själva solfångarna eller solcellerna för att bestämma byggnadens energianvändning och energiprestanda. Däremot kan det vara lämpligt att i projekteringsskedet göra en beräkning för att få en uppfattning om storleksordningen på den förväntade nyttiggjorda solenergin. Om verifiering av energikravet sker genom beräkning bör det visas att denna energi används direkt i huset och inte exporteras till elnätet för att senare användas, till exempel för att utnyttja överskottsel från dagen under natten.

 • För vilken area ska tillägget på maximalt tillåten installerad eleffekt för uppvärmning beräknas på grund av utökad ventilation enligt tabell 9:2a i BBR?

  Tabell 9:2a i Boverkets byggregler, BBR medger ett tillägg dels till grundvärdet av maximalt tillåten installerad eleffekt för uppvärmning, dels till primärenergitalet, om uteluftsflödet av utökade hygieniska skäl är större än 0,35 l/s per m2. Tillägget adderas som en delpost till maximalt tillåten installerad eleffekt för uppvärmning (kW) respektive byggnadens primärenergital (kWh/m2 Atemp och år). Eftersom den maximalt tillåtna installerade eleffekten för uppvärmning beräknas utifrån Atemp, följer således härav att även ett eventuellt tillägg också gör det. Analogt gäller detta också för energikravet. Det betyder att tillägg för utökad ventilation, enligt föreskriften, endast ska göras för sådana ventilerade utrymmen som räknas in i Atemp.

 • För vilken area ska tillägget till byggnadens primärenergital beräknas på grund av utökad ventilation enligt tabell 9:2a i BBR?

  Tabell 9:2a i Boverkets byggregler, BBR, medger ett tillägg dels till grundvärdet för primärenergitalet, dels till maximalt tillåten installerad eleffekt för uppvärmning, om uteluftsflödet av utökade hygieniska skäl är större än 0,35 l/s per m2. Tillägget adderas som en delpost till byggnadens tillåtna primärenergital (kWh, per m2 Atemp och år) respektive maximalt tillåten installerad eleffekt för uppvärmning (kW). Eftersom det tillåtna primärenergitalets totalsumma beräknas per Atemp och år, följer således härav att även ett eventuellt tillägg också gör det. Analogt gäller detta också för effektkravet. Det betyder att tillägg för utökad ventilation, enligt föreskriften, endast ska göras för sådana utrymmen som räknas in i Atemp.

 • Gäller energikraven för en tillbyggnad?

  Boverkets byggregler, BBR, gäller vid tillbyggnad. Tillbyggnad faller in under begreppet ändring av en byggnad enligt PBL. Ändringsreglerna finns i BBR avsnitt 9:9.

  Vid ändring av en byggnad gäller föreskrifterna i BBR i den utsträckning som följer av avsnitt 1:22 i BBR. Bland annat ska man ta hänsyn till byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning. Tillbyggnader är bygglovspliktiga. Tidig kontakt med kommunen är viktig.

 • Gäller energikraven i BBR för byggnadsmoduler och arbetsbodar?

  Byggnadsmoduler

   

  Om byggnadsmodulerna är att betrakta som lokaler avsedda för verksamhet av tillfällig karaktär, så behöver modulerna inte uppfylla de strängare kraven på energihushållning för elvärmda byggnader enligt avsnitt 9:11 i BBR. Men energikraven enligt 3 kap. 14 § PBF ska uppfyllas även om det är en lokal avsedd för verksamhet av tillfällig karaktär. Byggnadsmodulerna ska alltså alltid åtminstone uppfylla energikraven som gäller för lokaler som har annat uppvärmningssätt än elvärme i BBR avsnitt 9:2.

  Arbetsbodar

  Arbetsbodar är enligt Boverket normalt att betrakta som lokaler avsedda för verksamhet av tillfällig karaktär. Därför behöver kravet i 3 kap. 15 § PBF om särskilt goda egenskaper när det gäller hushållning med elenergi inte uppfyllas. Däremot gäller 3 kap. 14 § PBF.

  Reglerna i avsnitt 9 BBR är inte skrivna utifrån situationen att de ska gälla arbetsbodar. Dessutom finns det i inledningen av avsnittet (9:11) ett antal undantag från när reglerna gäller, ett exempel är byggnader som används kortare perioder. Detta undantag bör i praktiken normalt vara fallet när det gäller arbetsbodar.

Sidansvarig: Webbredaktionen