På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Program 9 december

Granskad:

Under förmiddagen följer du med på föreläsningar och aktiviteter från stora scenen. Efter lunch väljer du själv föreläsningar utifrån intresse och behov. Det erbjuds också en workshop med begränsat antal platser. Dagen avslutas med en sammanfattning från Boverkets studio.

Program förmiddag 9 december

08:30-13:00 Gemensamma föreläsningar

08:30-09:00 Inloggning

Logga in på ditt konto och ta del av föreläsningar och nätverksytor!

09:00-09:20 Välkommen till Boverksdagarna!

Vilka utmaningar står vi inför när det gäller att åstadkomma ett hållbart samhälle? Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren hälsar välkommen och sätter myndigheten på kartan med fokus på viktiga milstolpar i samhällsbyggnadssektorns utveckling och den förändringsresa som myndigheten genomför.

09:20-10:00 Boverkskavalkad – uppdrag och aktuella ämnen

Boverket presenterar en kavalkad av stora uppdrag med fokus på en samhällsbyggnadssektor i förändring.

10:00-10:30 Resurser till klimatanpassning – en fråga om bara pengar?

Paneldiskussion om finansiering av klimatanpassning – hinder och möjligheter

Vilka hinder och möjligheter ser vi när det gäller finansiering av klimatanpassning? En panel hämtad från uppdraget om samordning av det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön kommenterar finansiering av klimatanpassning. Vilka utmaningar står vi inför i samhällsbyggnadssektorn till följd av klimatförändringen och vilka möjligheter har vi att agera? Panelen består av Robert Johannesson, enhetschef, Enheten för strategisk planering, Boverket, Hanna-Sofie Pedersen, avdelningschef Klimatanpassning, Statens geotekniska institut, SGI, Mette Lindahl Olsson, enhetschef, Enheten för arbete med naturolyckor och beslutsstödsystem, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

10:30-10:50 PAUS

10:50–11:30 Klimatet väntar inte

Klimatexperten Johan Kuylenstierna reflekterar över alla de förändringar i samhället som klimatförändringarna leder till, hur kan vi bidra till det hållbara samhället? Klimatet väntar inte – vad har vi lärt oss? Johan Kuylenstierna är vice ordförande i Klimatpolitiska Rådet och adjungerad professor och rektorsråd vid Stockholms universitet. Han är en av Sveriges mest framstående klimatexperter.

11:30-12:00 Boverkets studio

En fartfylld dialog med föreläsare i Boverkets studio.

12:00-13:00 LUNCH

Program eftermiddag 9 december

Föreläsningarna går parallellt och genomförs vid två tillfällen. Du kan välja vilka föreläsningar du vill ta del av.

13:00–13:40 Valbara föreläsningar

På väg mot möjligheternas byggregler

Ett reformarbete pågår för att modernisera och förenkla byggreglerna och bidra till ett snabbare och mer kostnadseffektivt byggande. Vad krävs av Boverket, av branschen och av kommunerna för att reglerna ska understödja ett effektivare och mer innovativt byggande? Agnes Jensen-Carlén, arkitekt, projektledare, Annica Carlsson, arkitekt och VD för Equator Stockholm AB. Mårten Lindström, projektledare Samhällsbyggandets regelforum.

Föreläsningen vänder sig i första hand till byggherrar, fastighetsägare, fastighetsutvecklare, entreprenörer, projektörer, kommunernas byggnadsnämnder, kontrollansvariga, certifierade sakkunniga.

Folkets hus 2.0 – Framtidens mötesplatser – i staden, i orten och på landsbygden!

Lyssna på Thomas Sandell, chefsarkitekt på Sandellsandberg Arkitekter, som pratar om vikten av gestaltade miljöer för kultur, föreningsliv och utbildning, inte minst i landets utsatta områden. Med arkitekturen som redskap och Fisksätra Folkets Hus som utgångspunkt, berättar Sandell om de initiativ som tagits för att lyfta Sveriges befolkningstätaste ort – genom gestaltning av det offentliga rummet.

Föreläsningen vänder sig till hela samhällsbyggnadssektorn.

Folkets hus 2.0 – Framtidens mötesplatser – i staden, i orten och på landsbygden!

Vilken betydelse kommer de offentliga rummen att ha i framtiden? Vilka behov, möjligheter och utmaningar behöver de möta? Vad kan vi lära och inspireras av? Lyssna på Caroline Stigsdotter, planeringsarkitekt, Angelica Åkerman, arkitekt och Annelie Mårtensson, landskapsarkitekt, Boverket som pratar om ämnet med utgångspunkt i såväl offentliga utemiljöer som innemiljöer.

Föreläsningen vänder sig till hela samhällsbyggnadssektorn.

Barn som rättighetsbärare i samhällsbyggnadsprocessen

En föreläsning om barn som rättighetsbärare i samhällsbyggnadsprocessen, om framgångar och utmaningar för den praktiska implementeringen av barnkonventionen. Boverket analyserar hur den praktiska tillämpningen av barnkonventionen i fysisk planering och stadsutveckling faktiskt kan se ut. Vid detta tillfälle har arbetet pågått i drygt tre månader och vi delar med oss av reflektioner och analyser som arbetet inneburit hittills. Detta arbete ligger till grund för en vägledning som kommer publiceras i september 2022. Föreläsare är Emelie Ahlstrand, projektledare och utredare, Linnéa Hanell, utredare och Manda Bensköld, utredare.

Denna föreläsning vänder sig i första hand till kommunala planerare men även konsulter, byggherrar och andra intressenter i samhällsbyggnadsprocessen.

 

 

Ladda hemma ja, men hur?

Uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform, Anders Johansson, brandingenjör, Boverket, David Mowitz, handläggare, Energimyndigheten.

Föreläsningen vänder sig till bostadsrättföreningar, hyresgäster, samfälligheter, fastighetsägare och kommuner.

Klimatanpassning – hur hantera det oväntade?

En föreläsning på temat osäkerheter i klimatanpassningsarbetet, Annika Carlsson Kanyama, Ecoloop.

Föreläsningen vänder sig i första hand till personer som arbetar med klimatanpassning på kommuner samt berörda länsstyrelser men även företag som investerat i infrastruktur kan finna det intressant.

Energieffektivisering och politik

Före detta statssekreteraren för bostadspolitik, numera seniorkonsulten Alf Karlsson håller en digital föreläsning om politiken bakom energieffektiviseringen för byggnader. Föreläsningen baseras på egna erfarenheter från 2015 och framåt. I föreläsningen ingår bland annat frågor såsom politiken och tekniken och politiken och kommunikationen. Målet med föreläsningen är att ge en ökad förståelse för politiska processer och överväganden. Detta blir kunskap att kunna ta med sig i det egna arbetet.

Grönskande städer och samhällen

Boverket och Naturvårdsverket har arbetat fram en nationell vägledning för grönplanering och hur kommunen kan ta fram en grönplan. Under denna föreläsning lyfter vi syftet och nyttan med grönplanering och tar upp grönplanens roll som övergripande strategiskt verktyg både i fysisk planering och i långsiktig förvaltning. Hur kan vi arbeta med grönplanering för att ta tillvara och utveckla biologisk mångfald och ekosystemtjänster? Hur skapar vi förutsättningar för fungerande grön infrastruktur, klimatanpassning och bättre folkhälsa?
Nicole Lindsjö, grönstrateg, Naturvårdsverket, Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt, Boverket.

Föreläsningen vänder sig i första hand till planerare på strategisk och översiktlig nivå, kommunekologer, stadsträdgårdsmästare, parkförvaltare.

Naturbaserade lösningar – klimatanpassa med naturen som verktyg 

Naturbaserade lösningar är ett viktigt verktyg i planeringen för att hantera såväl klimatförändringens effekter, förlusten av biologisk mångfald och en rad andra samhällsutmaningar. Under denna session får du lära dig mer om dessa smarta och multifunktionella åtgärder med utgångspunkt i Naturvårdsverkets nya vägledning. Medverkande: Anki Weibull och Timo Persson , klimatanpassningssamordnare – Naturvårdsverket. Föreläsningen vänder sig till samhällsplanerare, stadsplanerare, grönstrateger, landskapsarkitekter, miljö- och klimatsamordnare inom såväl offentligt som privat sektor.

Vart är vi på väg? Boverkets målbild för en digital samhällsbyggnadsprocess

Hur ser vi på vinsterna och nyttan med en enhetlig digital tillämpning av PBL och en obruten digital samhällsbyggnadsprocess? Beatrice Buskas, jurist och Mikael Jardbrink, planarkitekt, Boverket.

Föreläsningen vänder sig i först hand till chefer på samhällsbyggnadsförvaltningar, verksamhetsutvecklare, planarkitekter, GIS tjänstepersoner, bygglovshandläggare, byggnadsinspektörer och IT-utvecklare.

13:40-14.00 PAUS

14:00–14:40 Valbara föreläsningar

På väg mot möjligheternas byggregler

Ett reformarbete pågår för att modernisera och förenkla byggreglerna och bidra till ett snabbare och mer kostnadseffektivt byggande. Vad krävs av Boverket, av branschen och av kommunerna för att reglerna ska understödja ett effektivare och mer innovativt byggande? Agnes Jensen-Carlén, arkitekt, projektledare, Annica Carlsson, arkitekt och VD för Equator Stockholm AB. Mårten Lindström, projektledare Samhällsbyggandets regelforum.

Föreläsningen vänder sig i första hand till byggherrar, fastighetsägare, fastighetsutvecklare, entreprenörer, projektörer, kommunernas byggnadsnämnder, kontrollansvariga, certifierade sakkunniga.

Folkets hus 2.0 – Framtidens mötesplatser – i staden, i orten och på landsbygden!

Lyssna på Thomas Sandell, chefsarkitekt på Sandellsandberg Arkitekter, som pratar om vikten av gestaltade miljöer för kultur, föreningsliv och utbildning, inte minst i landets utsatta områden. Med arkitekturen som redskap och Fisksätra Folkets Hus som utgångspunkt, berättar Sandell om de initiativ som tagits för att lyfta Sveriges befolkningstätaste ort – genom gestaltning av det offentliga rummet.

Föreläsningen vänder sig till hela samhällsbyggnadssektorn.

Folkets hus 2.0 – Framtidens mötesplatser – i staden, i orten och på landsbygden!

Vilken betydelse kommer de offentliga rummen att ha i framtiden? Vilka behov, möjligheter och utmaningar behöver de möta? Vad kan vi lära och inspireras av? Lyssna på Caroline Stigsdotter, planeringsarkitekt, Angelica Åkerman, arkitekt och Annelie Mårtensson, landskapsarkitekt, Boverket som pratar om ämnet med utgångspunkt i såväl offentliga utemiljöer som innemiljöer.

Föreläsningen vänder sig till hela samhällsbyggnadssektorn.

Workshop: Folketshus 2.0 - Framtidens mötesplatser – i staden, i orten och på landsbygden! 

Workshop med utgångspunkt i våra nya förutsättningar och insikter kring framtidens mötesplatser. Hur hanterar vi olika platser – i staden, i orten och på landsbygden? Vad kan vi lära av varandra? Vilka utmaningar finns? Behöver vi arbeta på nya sätt? Workshopen leds av Caroline Stigsdotter, planeringsarkitekt, Angelica Åkerman, arkitekt, och Annelie Mårtensson landskapsarkitekt, Boverket.

Barn som rättighetsbärare i samhällsbyggnadsprocessen 

En föreläsning om barn som rättighetsbärare i samhällsbyggnadsprocessen, om framgångar och utmaningar för den praktiska implementeringen av barnkonventionen. Boverket analyserar hur den praktiska tillämpningen av barnkonventionen i fysisk planering och stadsutveckling faktiskt kan se ut. Vid detta tillfälle har arbetet pågått i drygt tre månader och vi delar med oss av reflektioner och analyser som arbetet inneburit hittills. Detta arbete ligger till grund för en vägledning som kommer publiceras i september 2022. Föreläsare är Emelie Ahlstrand, projektledare och utredare, Linnéa Hanell, utredare och Manda Bensköld, utredare.

Ladda hemma ja, men hur?

Uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform, Anders Johansson, brandingenjör, Boverket, David Mowitz, handläggare, Energimyndigheten.

Föreläsningen vänder sig till bostadsrättföreningar, hyresgäster, samfälligheter, fastighetsägare och kommuner.

Klimatanpassning – hur hantera det oväntade?

En föreläsning på temat osäkerheter i klimatanpassningsarbetet, Annika Carlsson Kanyama, Ecoloop.

Föreläsningen vänder sig i första hand till personer som arbetar med klimatanpassning på kommuner samt berörda länsstyrelser men även företag som investerat i infrastruktur kan finna det intressant.

Energieffektivisering och politik

Före detta statssekreteraren för bostadspolitik, numera seniorkonsulten Alf Karlsson håller en digital föreläsning om politiken bakom energieffektiviseringen för byggnader. Föreläsningen baseras på egna erfarenheter från 2015 och framåt. I föreläsningen ingår bland annat frågor såsom politiken och tekniken och politiken och kommunikationen. Målet med föreläsningen är att ge en ökad förståelse för politiska processer och överväganden. Detta blir kunskap att kunna ta med sig i det egna arbetet.

Grönskande städer och samhällen

Boverket och Naturvårdsverket har arbetat fram en nationell vägledning för grönplanering och hur kommunen kan ta fram en grönplan. Under denna föreläsning lyfter vi syftet och nyttan med grönplanering och tar upp grönplanens roll som övergripande strategiskt verktyg både i fysisk planering och i långsiktig förvaltning. Hur kan vi arbeta med grönplanering för att ta tillvara och utveckla biologisk mångfald och ekosystemtjänster? Hur skapar vi förutsättningar för fungerande grön infrastruktur, klimatanpassning och bättre folkhälsa?
Nicole Lindsjö, grönstrateg, Naturvårdsverket, Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt, Boverket.

Föreläsningen vänder sig i första hand till planerare på strategisk och översiktlig nivå, kommunekologer, stadsträdgårdsmästare, parkförvaltare.

Naturbaserade lösningar – klimatanpassa med naturen som verktyg 

Naturbaserade lösningar är ett viktigt verktyg i planeringen för att hantera såväl klimatförändringens effekter, förlusten av biologisk mångfald och en rad andra samhällsutmaningar. Under denna session får du lära dig mer om dessa smarta och multifunktionella åtgärder med utgångspunkt i Naturvårdsverkets nya vägledning. Medverkande: Anki Weibull och Timo Persson , klimatanpassningssamordnare – Naturvårdsverket. Föreläsningen vänder sig till samhällsplanerare, stadsplanerare, grönstrateger, landskapsarkitekter, miljö- och klimatsamordnare inom såväl offentligt som privat sektor.

Vart är vi på väg? Boverkets målbild för en digital samhällsbyggnadsprocess

Hur ser vi på vinsterna och nyttan med en enhetlig digital tillämpning av PBL och en obruten digital samhällsbyggnadsprocess? Beatrice Buskas, jurist och Mikael Jardbrink, planarkitekt, Boverket.

Föreläsningen vänder sig i först hand till chefer på samhällsbyggnadsförvaltningar, verksamhetsutvecklare, planarkitekter, GIS tjänstepersoner, bygglovshandläggare, byggnadsinspektörer och IT-utvecklare.

14:45-15:15 Boverkets studio

Moderator summerar dagen och ger oss medskick inför morgondagen. Dialog i studion och intervjuer med huvudtalare och föreläsare. 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen