På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ná geavvá ohcat huksenlobi

Dás sáhtát lohkat got
geavvá ohcat huksenlobi.

1. Jeara huksenlávdegottis jus dárbbahat huksenlobi

Oaččut diehtit jus soaittát dárbbahit huksenlobi
de galggat váldit oktavuođa huksenlávdegottiin dan gielddas
gos opmodat lea.

Jus huksenlávdegoddi oaivvilda
ahte don dárbbahat huksenlobi,
de galggat ohcat.

2. Sáddet sisa ohcamuša ja visot áššebáhpiriid

Don ozat huksenlobi
huksenlávdegottis gielddas.
Ohcan galgá leat čálalaš.
Ohcan galgá sisdoallat daid dieđut,
sárgumiid ja iežá áššebáhpiriid
maid gieldda dárbbaha
vai sáhttá bargat ohcamušain ja mearridit.

3. Huksenlávdegoddi dahká vuosttaš dárkkistusa

Álggus huksenlávdegoddi dárkkista
jus duođas dárbbahat huksenlobi.
Sii dárkkistit maid
jus visot áššebáhpirat leat mielde.

Jus it leat sádden mielde visot áššebáhpiriid
huksenlávdegoddi sihtá du
dievasmahttit du ohcamuša,
nammalassi sáddet sisa daid áššebáhpiriid mat váilot.

4. Don oaččut vuostáiváldinduođaštusa

Go huksenlávdegoddi oaivvilda
ahte du ohcamuš lea gárvvis
huksenlávdegoddi galgá sáddet vuostáiváldinduođaštusa dutnje.
Vuostáiváldinduođaštusas leat dieđut
man guhká ožžo ádjánit
ovdal go huksenlávdegoddi mearrida huksenlobi birra.
Galgá maid čuožžut got don váidalat mearrádusa.

5. Ná huksenlávdegoddi bargá du huksenohcamušain

Go ozat huksenlobi
huksenlávdegoddi iská
jus gávdno detáljaplána
dehe guovlomearrádusat
mat gullojit du opmodahkii.
Ja jus dát suvvet du hukset

dan maid háliidat hukset.
Huksenlávdegoddi iská maid earret iežá
jus huksehusas lea buorre hápmi ja ivdni
ja jus lea vejolaš olbmuide doaibmahehttehusain.

Don galggat oažžut huksenlohpemearrádusa
maŋemusat 10 vahku maŋŋil go leat sádden sisa gárvvis ohcamuša.

Huksenlávdegoddi galgá muhtimin
jearrat ovdamearka dihte ránnjáin ja organisašuvnnain
maid sii oaivvildit huksehusas.

6. Huksenlávdegoddi mearrida du huksenlobi

Go don oaččut huksenlobi
du ránjját ožžot dieđut jus
don leat ožžon huksenlobi.
Ja de sis leat golbma vahku
váidalit mearrádusa.

Diehtu mearrádusa birra
boahtá maid áviisii.
Sáhttá váidalit mearrádusa
vahku maŋŋil go lea leamaš áviissas.

Jus ii oktage váidal mearrádusa
de huksenlohpemearrádus fápmuduvvo.
Dat mearkkaša ahte ii oktage sáhte váidalit mearrádusa.
Jus huksenlávdegoddi hilgu
du huksenohcamuša
don sáhtát váidalit mearrádusa leanastivrii.
Leanastivra sáhttá dalle válljet
rievdadit gieldda mearrádusa
dehe hilgut du váidaleami.

Du huksenlohpi ii leat šat fámus
jus don it leat álgán hukset ovdal guokte jagi,
dehe jus it leat loahpahan hukset vihtta jagis.

Don it oačču álgit hukset
ovdal go leat ožžon álggahandieđu huksenlávdegottis.

7. Huksenlávdegoddi doallá teknihkalaš ovttasráđi

Go huksenlávdegoddi lea dohkkehan du huksenlobi de huksenlávdegoddi dávjámusat doallá čoahkkima mii gohččoduvvo teknihkalaš ovttasráđđi.
Dan teknihkalaš ovttasráđis dii ságastehpet got don galggat plánet ja organiseret barggu.

Jus ii dárbbahuvvo teknihkalaš ovttasráđđi
huksenlávdegoddi galgá addit dutnje álggahandieđu
juo go oaččut mearrádusa huksenlobi birra,
dehe nu fargga go vejolaš maŋŋil.

8. Don oaččut álggahandieđu

Go leat ožžon du álggahandieđu
sáhtát álgit hukset.
Jus don álggát hukset ovdal álggahandieđu
de šattat máksit divaga.

9. Huksenlávdegoddi čađaha bargobáikemannaleami

Maŋŋil go leat ožžon du álggahandieđu
huksenlávdegoddi galgá mannat bargosajis.
Huksenlávdegoddi čállá beavdegirjji mannaleamis.

10. Huksenlávdegoddi doallá loahpparáđđehallama

Huksenlávdegoddi doallá dávjá loahpparáđđehallama
go prošeakta lea loahpahuvvon.
Dat láve dahkkui
jus dis lea leamaš teknihkalaš ovttasráđđi ovdal.

Loahpparáđđi dollojuvvo dávjá dan sajis
gos leat huksen.
Loahpparáđđahallamis dii mannat čađat
got huksehus lea čuvvon dárkkistusplána
ja jus huksehus lea čuvvon mearrádusa álggahanmuttus.

Huksenlávdegoddi iská maid
jus sáhttet addit dutnje loahppadieđu.

11. Don oaččut loahppadieđu

Huksenlávdegoddi addá dutnje loahppadieđu
go leat vuosehan
ahte don leat bargan visot maid galge bargat.

Don it oačču álgit geavahit huksehusa
ovdal go leat ožžon loahppadieđu.

Tillbaka till toppen