די פּלאַנירונג פֿונעם ראַיאָן

אין דער ראַיאָניקער פּלאַנירונג אַרבעט מען מיט גרעסערע שטתים פֿון די קאָמונעס.

מע קאָאָרדינירט אויך פּלאַנירונג איבער די גרענעצן פֿון די קאָמונעס.

די דאָזיקע פּלענער זײַנען דאָ מחמת עס זאָל זײַן מיגלעך פֿאַר יעדער ראַיאָן צו אַנטװיקלען זיך לויט זײַן אײגענעם מצבֿ.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen