שטיץ צו קולטור-לאָקאַלן

ניט שפּעטער ווי דעם 30טן סעפּטעמבער יעדער יאָר קען מען מאַכן אַן אַפֹליקאַציע פֿאַר אַ פּאָר ניט-מלוכישע קולטור-לאָקאַלן בײַ דער וווינונג-אַדמיניסטראַציע.

די וווינונג-אַדמיניסטראַציע באַשליסט וועגן סובװענץ אין פֿעברואַר דאָס קומענדיקע יאָר. קולטור-לאָקאַלן קענען באַקומען שטיץ צו נײַ-בויונג און איבערבויונג. קולטור-לאָקאַלן קענען אויך באַקומען שטיץ צו רעפּאַראַציעס און אַזעלכע זאַכן װאָס פֿאַרבעסערן די צוטריטלעכקײט פֿון די לאָקאַלן.

עס איז װיכטיק ניט צו אָנהײבן מיטן פּראָיעקט פֿאַר דעם אַז די וווינונג-אַדמיניסטראַציע באַשליסט וועגן דעם שטיץ.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen