קרעדיט-גאַראַנציעס

אַ קרעדיט-גאַראַנציע איז אַ פֿאַרזיכערונג וואָס אַ בעל-הלװאה קען געבן פֿאַר האַלװאות ווען עמעצער בויט עפּעס פֿון ס'נײַ אָדער בויט עפּעס איבער. מע קען אויך באַקומען קרעדיט-גאַראַנציע ווען מע קויפֿט אַ וווינונג וואָס מען פֿאַרװאַנדלט אין אַ קאָאָפּעראַטיװער געדונגענער דירה.

די קרעדיט-גאַראַנציע גיט דעם בעל-הלװאה אַ שיץ פֿאַר קרעדיט-דעפֿיציטן און מינערט די נײטיקײט פֿאַר אַ צװײטיקער

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen