קאָמונאַלע דינגונג-גאַראַנציע

קאָמונאַלע דינגונג-גאַראַנציע איז אַ פֿיר וווּ די קאָמונע ווערט אַ קרעדיטאָר פֿון אַ דינגער וואָס האָבן גענוג געלט צו האָבן אַן אײגענע וווינונג, אָבער כאָטש דעם האָט שװעריקײטן באַקומען אַ געדונגענע דירה.

איר זענט אפֿשר אַ פּראָיעקט-אָנגעשטעלטער און האָט אַ כּסדרדיקע הכנסה, אָבער דער בעל-הבית פֿאָדערט אָז איר זאָלט זײַן דערװײַל-אָנגעשטעלט כּדי צו װערן אַ דינגער פֿון אַ דירה. דאַן קענט איר באַקומען קאָמונאַלע דינגונג-גאַראַנציע.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen