רעסטאַװרירונג-סובװענץ

ויב אַ דינגער האָט באַקומען צופּאַסונג-סובװענץ און געמאַכט פֿאַרענדערונגען דער בעל-הבית װיל צונעמען ווען דער דינגער קלײַבט זיך אַרויס קען דער בעל-הבית מאַכן אַן אַפּליקאַציע פֿאַר אַ רעסטאַװרירונג-סובװענץ בײַ דער קאָמונע אַ וווינונג-רעכט-פֿאַרײן קען אויך באַקומען אַ רעסטאַװרירונג-סובװענץ.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen