Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Guide för rivningslov

Granskad:

Här kan du läsa om hur det går till att ansöka om rivningslov.

 1. För att få reda på om du kan behöva rivningslov för den åtgärd du planerar, kan du ta kontakt med byggnadsnämnden i kommunen eller en tjänsteman på den förvaltning som lyder under byggnadsnämnden. Anser de att du kan behöva ett rivningslov, kan du gå vidare och göra en ansökan. Nämnden ska ge dig vägledning och råd i rimlig omfattning.

 2. Det är hos byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten ligger som du ansöker om rivningslov. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som kommunen behöver för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut. För att du ska kunna få ett beslut snabbt är det viktigt att handlingarna är korrekta och tydliga.

  I ansökan ska du oftast ange förslag på vem som ska vara kontrollansvarig, KA. Den kontrollansvarige ska medverka till att lagstiftningens krav uppfylls och ska bland annat hjälpa dig att upprätta förslag på kontrollplan, se till att planen följs och att nödvändiga kontroller utförs. En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd och i den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vilket farligt avfall som rivningsåtgärden kan ge upphov till och hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand. Uppgifter om den kontrollansvariges uppgifter behövs redan i lovansökan eftersom byggnadsnämnden är skyldig att besluta vem som ska vara kontrollansvarig när de beslutar om lovet.

 3. Så snart som möjligt efter det att din ansökan kommit in till byggnadsnämnden bör de göra en första granskning av ärendet. De kontrollerar då om åtgärden verkligen kräver rivningslov. Vid den första granskningen kontrolleras också om ansökan är komplett, det vill säga om alla nödvändiga handlingar finns med. Även ritningarnas kvalitet och tydlighet bedöms.

  Om ansökan bedöms som ofullständig får byggnadsnämnden förelägga dig som sökande att inom en viss tid komplettera sin ansökan med det som saknas. Att en ansökan är ofullständig kan innebära att den helt saknar någon uppgift eller ritning som krävs för prövningen. Men det kan också vara så att ritningarna inte är utförliga nog eller av tillräckligt bra kvalitet.

 4. När din ansökan bedöms som fullständig ska byggnadsnämnden skicka ett mottagningsbevis till dig så snart som möjligt. Mottagningsbeviset ska innehålla information om bland annat hur lång tid det får ta innan beslut tas, vad som händer om handläggningstiden överskrids och möjligheten till att överklaga beslutet.

 5. När din ansökan om rivningslov är komplett undersöker byggnadsnämnden om det du vill riva stämmer överens med detaljplanen eller områdesbestämmelserna och om byggnaden har något speciellt värde.

  Om den byggnad eller byggnadsdel som du tänkt riva omfattas av rivningsförbud i detaljplanen eller områdesbestämmelserna kan byggnadsnämnden inte ge dig rivningslov.

  Byggnadsnämnden kan neka dig rivningslov även om det inte finns något särskilt stöd i en planbestämmelse. Förutsättningen är att byggnaden eller byggnadsdelen bör bevaras antingen på grund av sitt eget värde eller den omgivande bebyggelsens historiska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

  Vid handläggningen av en ansökan om lov ska byggnadsnämnden i vissa fall underrätta kända sakägare och organisationer som berörs av ansökan och ge dem tillfälle att yttra sig. Från det datum ansökan är komplett ska det ta maximalt 10 veckor att få beslut om rivningslov. Tiden kan dock förlängas om det är nödvändigt på grund av utredning i ärendet, men får inte ta mer än 20 veckor totalt.

 6. När alla krav är uppfyllda och eventuella remissvar och synpunkter från grannar och andra kommit in kan ett beslut om rivningslov fattas.

  I samband med att beslutet om rivningslov skickas till dig får även dina grannar och andra sakägare antingen ett meddelande om att lov har beviljats eller en kopia av beslutet skickat till sig. De som får ta del av beslutet har tre veckor på sig att överklaga. Ett meddelande om beslutet kungörs även i Post- och Inrikes Tidningar och överklagandetiden räknas från en vecka efter att beslutet kungjorts där. Om ingen överklagar vinner beslutet om rivningslov laga kraft efter detta, det vill säga beslutet kan inte längre överklagas.

  Om byggnadsnämnden väljer att avslå din ansökan om rivningslov, kan du överklaga det beslutet till länsstyrelsen.

  Ditt rivningslov upphör att gälla om rivningsarbetena inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft.

  Att du har fått ett rivningslov innebär inte att du får påbörja de åtgärder du sökt lov för. För att du ska få göra det krävs att du har ett startbesked också, vilket även det beslutas av byggnadsnämnden.

 7. När ditt rivningslov har beviljats hålls i vissa fall ett tekniskt samråd så snart som möjligt hos byggnadsnämnden. Då går ni igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Man går även igenom hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats.

  Om det inte behövs något tekniskt samråd ska byggnadsnämnden ge dig startbesked redan i beslutet om rivningslov eller så snart som möjligt därefter.

 8. En åtgärd som kräver rivningslov får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har fattat ett beslut om startbesked. Om du påbörjar åtgärden utan startbesked riskerar du att behöva betala byggsanktionsavgift.

  För att du ska få ett startbesked ska du visa för byggnadsnämnden att åtgärden du planerar kan antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter. När du fått ditt startbesked kan du påbörja de åtgärder som du fått rivningslov för. I startbeskedet fastställer byggnadsnämnden kontrollplanen. Där finns också upplysningar om de krav som kan finnas i annan lagstiftning.

 9. När du fått ditt startbesked ska byggnadsnämnden minst en gång under arbetets gång besöka arbetsplatsen där åtgärderna genomförs, om det inte anses obehövligt. På det tekniska samrådet får du reda på om byggnadsnämnden bedömer att de ska komma ut på ett arbetsplatsbesök eller inte. Byggnadsnämnden ska föra protokoll över besöket.

 10. I vissa fall hålls ett slutsamråd när ett projekt avslutas. Det brukar ske om ett tekniskt samråd har hållits tidigare under projektet och det inte är uppenbart obehövligt att även ha ett slutsamråd.

  Slutsamrådet hålls normalt på den plats där rivningsåtgärderna har genomförts. Man går då bland annat igenom att kontrollplanen har följts och om det som bestämdes på det tekniska samrådet har följts under projektets gång. Även förutsättningarna för att byggnadsnämnden ska kunna utfärda ett slutbesked undersöks.

 11. Byggnadsnämnden ger ett slutbesked när du har visat att alla krav är uppfyllda och nämnden inte har funnit någon anledning att ingripa. De åtgärder som du har angett i anmälan ska anses vara slutförda i och med att slutbesked utfärdas.

  Du kan få slutbesked även om mindre brister finns kvar. Byggnadsnämnden gör i så fall anmärkningar om bristerna, som du får åtgärda senare. Om det är fråga om en större brist kan nämnden ge ett tillfälligt slutbesked (interimistiskt slutbesked) som gäller fram tills du åtgärdat bristen eller gjort en nödvändig kontroll. När bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord prövar nämnden slutligt frågan om slutbesked.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen