Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Guide för marklov

Granskad:

Här kan du läsa om hur det går till att ansöka om marklov.

 1. För att få reda på om du kan behöva marklov för den åtgärd du planerar, ska du ta kontakt med byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten ligger eller en tjänsteman på den förvaltning som lyder under byggnadsnämnden. Anser de att du kan behöva ett marklov, kan du gå vidare och göra en ansökan. Nämnden ska ge dig vägledning och råd i rimlig omfattning.

 2. Du ansöker om marklov hos byggnadsnämnden i kommunen. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som byggnadsnämnden behöver för att kunna handlägga din ansökan och fatta ett beslut. För att du ska få ett korrekt beslut så snabbt som möjligt är det viktigt att du skickar in handlingar som är korrekta och tydliga.

 3. Så snart som möjligt efter det att din ansökan kommit in till byggnadsnämnden bör de göra en första granskning av ärendet. De kontrollerar då om åtgärden verkligen kräver marklov. Vid den första granskningen kontrolleras också om ansökan är komplett, det vill säga om alla nödvändiga handlingar finns med. Även ritningarnas kvalitet och tydlighet bedöms.

  Om ansökan bedöms som ofullständig får byggnadsnämnden förelägga dig som sökande att inom en viss tid komplettera ansökan med det som saknas. Att en ansökan är ofullständig kan innebära att den helt saknar någon uppgift eller ritning som krävs för prövningen. Men det kan också vara så att ritningarna inte är utförliga nog eller av tillräckligt bra kvalitet.

 4. När byggnadsnämnden bedömer att din ansökan är komplett får du ett mottagningsbevis från nämnden. Mottagningsbeviset berättar bland annat hur lång tid det får ta innan byggnadsnämnden fattar sitt beslut, vad som händer om nämnden överskrider handläggningstiden och hur du gör för att överklaga beslutet.

 5. När du ansöker om marklov undersöker byggnadsnämnden om lagen, detaljplanen och områdesbestämmelserna tillåter att du utför den åtgärd du vill utföra.

  Du ska få marklovsbeslutet senast 10 veckor efter att din ansökan blev komplett. Om byggnadsnämnden behöver mer tid för att utreda ditt ärende kan det ta längre tid, men inte mer än 20 veckor totalt.

  Byggnadsnämnden ska i vissa fall underrätta sakägare, till exempel grannar, och organisationer som berörs av ansökan och ge dem tillfälle att lämna synpunkter.

 6. När din ansökan uppfyller alla grundkrav och byggnadsnämnden har fått in eventuella synpunkter från grannarna kan nämnden fatta beslut om ditt marklov.

  När du får ditt marklov får dina grannar och andra sakägare antingen ett meddelande om att du har fått marklov eller en kopia av själva beslutet skickat till sig. De som får ta del av beslutet har sedan tre veckor på sig att överklaga. Ett meddelande om beslutet kungörs även i Post- och Inrikes Tidningar och överklagandetiden räknas från en vecka efter att beslutet kungjorts där. Om ingen överklagar vinner marklovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

  Om byggnadsnämnden avslår din ansökan om marklov kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan då välja att ändra kommunens beslut eller att avslå ditt överklagande.

  Ditt marklov slutar gälla om du inte har påbörjat markarbetena inom två år eller om du inte har avslutat arbetet inom fem år, räknat från dagen då beslutet vann laga kraft.

  Du får inte påbörja markarbetena förrän du har fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Det räcker alltså inte med bara ett beviljat marklov.

 7. När byggnadsnämnden har beviljat ditt marklov håller nämnden ibland ett tekniskt samråd.

  Om det inte behövs något tekniskt samråd ska byggnadsnämnden ge dig startbesked redan när du får beslutet om marklov eller så snart som möjligt därefter.

 8. När du har fått ditt startbesked kan du påbörja de åtgärder som du har fått marklov för. Om du påbörjar åtgärden utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

  För att du ska få ett startbesked ska du visa för byggnadsnämnden att åtgärden du planerar kan antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen och dess föreskrifter.

  I startbeskedet står vilka krav på markarbetena som kan finnas i annan lagstiftning.

 9. Efter att du har fått ditt startbesked ska byggnadsnämnden besöka arbetsplatsen där du genomför åtgärden, minst en gång. Byggnadsnämnden för protokoll över besöket.

 10. Ibland håller byggnadsnämnden ett slutsamråd när projektet avslutas. Det brukar ske om ett tekniskt samråd har hållits tidigare under projektet, och om det inte är uppenbart att ett slutsamråd inte behövs.

  Slutsamrådet hålls oftast på den plats där du har genomfört åtgärden. Under slutsamrådet går ni bland annat igenom om du har följt det som bestämdes på det tekniska samrådet. Byggnadsnämnden undersöker också om de kommer att kunna utfärda ett slutbesked.

 11. Byggnadsnämnden ger ett slutbesked när du har visat att alla krav är uppfyllda och nämnden inte har funnit någon anledning att ingripa. De åtgärder som du har angett i anmälan ska anses vara slutförda i och med att slutbesked utfärdas. .

  Du kan få slutbesked även om mindre brister finns kvar. Byggnadsnämnden gör i så fall anmärkningar om bristerna, som du får åtgärda senare. Om det är fråga om en större brist kan nämnden ge ett tillfälligt slutbesked (interimistiskt slutbesked) som gäller fram tills du åtgärdat bristen eller gjort en nödvändig kontroll. När bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord prövar nämnden slutligt frågan om slutbesked.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen