Guide för inventering av tillgängligheten i flerbostadshus

Här kan du läsa om hur du kan göra en inventering av tillgängligheten.

 1. Nulägesanalys - Före inventeringen

  Gör en nulägesanalys före inventeringen

  Börja med att sammanställa en nulägesanalys, med översiktlig information om bostadsmarknaden, bostadsbeståndet och behoven i kommunen. Det ger er en uppfattning om vilka utmaningar och förutsättningar som finns inför en inventering.

  Nulägesanalysens översiktliga bild av lokala förutsättningar och behov stärker kommunens arbete med planeringen för bostadsförsörjningen. Låt flera förvaltningar samarbeta med att ta fram nulägesanalysen.

  I nulägesanalysen kan ni ringa in era förutsättningar och möjligheter att genomföra en ändamålsenlig inventering. Den ger ett mätbart och uppföljningsbart underlag. Samtidigt är det en förberedelse inför inventeringen och ger en bild av kommunens framtida riktning och utveckling. Att ha en nulägesanalys gör det också lättare att i nästa steg välja ett lämpligt inventeringsverktyg.

  Vi ser följande fyra delar i arbetet:

  1. Samla ihop befintlig kunskap
  2. Undersök bostadsmarknaden och flerbostadshusen
  3. Undersök behoven
  4. Samarbeta med externa aktörer

  I handboken Inventera tillgängligheten i flerbostadshus som finns under relaterad information finns mer information kring nulägesanalysen.

  Om ni har tagit fram riktlinjer för bostadsförsörjningen, och då gjort en behovs- och marknadsanalys, kan den vara grunden för nulägesanalysen.

  När nulägesanalysen är klar

  När nulägesanalysen är genomförd har ni en tydligare bild av lokala förutsättningar och behov. Formulera sedan ett mål och ett syfte med inventeringen, utifrån analysen, som är ändamålsenligt och möjligt att genomföra. Målet och syftet är att fylla det behov ni anser vara mest angeläget. Fundera därför på om inventeringen ska:

  • stärka er planering för att tillgodose behovet av tillgängliga bostäder, eller
  • användas för att förmedla tillgängliga bostäder, eller
  • möjliggöra kostnadseffektiva förbättringar i beståndet.

   

  När mål och syfte är formulerat kan ni välja ett inventeringsverktyg som främjar dessa.

 2. Dags att inventera!

  Välj rätt inventeringsverktyg utifrån ert mål och syfte med inventeringen. Det är ofta bra att samarbeta med interna och externa parter under utförandet av inventeringen.

  Välj ett ändamålsenligt inventeringsverktyg

  Använd ett inventeringsverktyg som motsvarar vad ni vill uppnå och som passar de lokala förutsättningarna. Ert mål och syfte ska prägla valet av inventeringsverktyg. Beroende på vilket verktyg ni använder kan inventeringen ge olika möjligheter att arbeta vidare med exempelvis boendeplanering.

  Det finns flera sammanställningar av inventeringsverktyg som kan användas. Genom att granska sammanställningarna av inventeringsverktyg under relaterad information kan ni hitta ett verktyg som motsvarar både förutsättningar och syfte med inventeringen.

  Se till att den som inventerar har rätt kunskaper

  Det är inte bara er ambition och ert val av inventeringsverktyg som styr resultatet, utan även kunskapsnivån hos den eller de som genomför inventeringen. En viktig del i planeringen och valet av inventeringsverktyg är därför att fundera över vem som kan och ska utföra inventeringen.

  Är ert mål att åtgärda brister i tillgängligheten som kräver fysisk planering, kan det ibland vara lämpligt att anlita en konsult med dokumenterad kunskap om tillgänglighet, till exempel tillgänglighetskonsulter eller certifierade sakkunniga inom tillgänglighet. I vissa fall krävs utbildning eller introduktion för att hantera mer avancerade inventeringsverktyg på rätt sätt. En del verktyg används med fördel av yrkesgrupper som har erfarenhet av fler områden, exempelvis från fastighetsförvaltning och LSS. I andra fall kan utföraren av inventeringen vara fastighetsförvaltaren eller en student. Det är även viktigt att introducera och kompetensutveckla personalen om tillgänglighet. Till sist är det viktigt att utföraren känner till hur det är att leva med en eller flera funktionsnedsättningar. Den kunskapen kan man exempelvis få genom en teoretisk eller praktisk insiktsövning.

 3. Uppföljning

  Nyttan av inventeringen förstärks av att ni utvärderar den. Hur har exempelvis inventeringsprocessen och den nya kunskapen stärkt den ordinarie verksamheten?

  Ni får ut större framtida nytta av inventeringens resultat om ni utvärderar inventeringen. Kunskapsmässiga framsteg kan formuleras och kommuniceras, och framtida utmaningar mötas.

  Utvärderingen kan ställa frågor om hur målet och syftet med inventeringen har uppnåtts.

  • Hur har inventeringsprocessen stärkt den ordinarie verksamheten?
  • Hur tar ni vara på de praktiska erfarenheterna från inventeringsverktyget och de samarbeten som upprättades?
  • Hur når ni ut med inventeringens resultat?
  • Vilka förslag på konkreta åtgärder finns?

   

  Resultatet av inventeringen kan användas som underlag på flera områden. Förbättring av tillgängligheten är ett, andra är effektivare förmedling av bostäder och stabilare strategisk planering. De olika möjligheterna behöver inte konkurrera, utan kan komplettera varandra i ett processinriktat arbete.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej