Guide för byggprocessen

Här kan du läsa om byggprocessen, som tar vid efter att lovprocessen har avslutats med att lov har beviljats eller efter att en anmälan har gjorts och att du erhållit ett startbesked. Om hela bygglovs- och byggprocessen kan du läsa under rubriken Bygglov i relaterad information.

 1. Byggnadsnämnden håller tekniskt samråd

  När byggnadsnämnden har beviljat ditt bygglov håller nämnden oftast ett tekniskt samråd. Då går ni igenom hur du ska planera och organisera arbetet, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Byggnadsnämnden håller tekniskt samråd om:

  • åtgärden kräver en kontrollansvarig,
  • ett tekniskt samråd inte är uppenbart onödigt, eller
  • du som byggherre har begärt ett tekniskt samråd.

  Om det inte behövs något tekniskt samråd ska byggnadsnämnden ge dig startbesked redan när du får beslutet om bygglov, eller så snart som möjligt därefter.

 2. Du får ett startbesked

  När du har fått ditt startbesked kan du påbörja de åtgärder som du har fått bygglov för. Om du påbörjar åtgärden utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

  För att du ska få ett startbesked ska du visa för byggnadsnämnden att åtgärden du planerar kan antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen och dess föreskrifter.

  I startbeskedet fastställer byggnadsnämnden kontrollplanen.

 3. Byggnadsnämnden gör ett arbetsplatsbesök

  Minst en gång under byggtiden ska någon från byggnadsnämnden besöka byggarbetsplatsen. Byggnadsnämnden för protokoll över besöket.

 4. Byggnadsnämnden håller ett slutsamråd

  Oftast håller byggnadsnämnden ett slutsamråd när projektet avslutas. Det ska ske om ett tekniskt samråd har hållits tidigare under projektet, och om det inte är uppenbart att ett slutsamråd inte behövs.

  Slutsamrådet hålls oftast på den plats där du har genomfört åtgärden. Under slutsamrådet går ni bland annat igenom att kontrollplanen har följts. Byggnadsnämnden bedömer också om de kommer att kunna utfärda ett slutbesked.

 5. Du får ett slutbesked

  Byggnadsnämnden ger ett slutbesked när du har visat att alla krav är uppfyllda och nämnden inte har funnit någon anledning att ingripa. Du får inte börja använda det du byggt förrän du har fått ett slutbesked.

  Du kan få slutbesked även om mindre brister finns kvar. Byggnadsnämnden gör i så fall anmärkningar om bristerna, som du får åtgärda senare. Om det är fråga om en större brist kan nämnden ge ett tillfälligt slutbesked (interimistiskt slutbesked) som gäller fram tills du åtgärdat bristen eller gjort en nödvändig kontroll. När bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord prövar nämnden slutligt frågan om slutbesked.

  Om det du har byggt har för stora brister ska byggnadsnämnden ta beslut om att neka dig ett slutbesked.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej