Intygsgivare bedömer bostadsprojektets hållbarhet

Bostadsrättsföreningens styrelse ska ta fram en ekonomisk plan innan föreningen får upplåta bostadsrätter. Planen ska godkännas och intygas av två intygsgivare, och registreras hos Bolagsverket. Därefter får ni upplåta lägenheterna. Ni får alltså inte sälja några lägenheter innan er ekonomiska plan är godkänd och registrerad.

Intygsgivarna kontrollerar att uppgifterna i planen stämmer och att projektet är ekonomiskt hållbart på sikt. Syftet med granskningen är att förebygga bostadsprojekt som inte är ekonomiskt hållbara. Intygsgivarna kontrollerar att

  • uppgifterna i planen är riktiga och stämmer överens med andra handlingar
  • beräkningarna i planen är trovärdiga
  • planen verkar ekonomiskt hållbar på sikt och inte är allt-för ekonomiskt känslig
  • föreningens hus kommer att ha minst tre lägenheter som kan upplåtas med bostadsrätt
  • om föreningen har fler än ett hus, att de ligger tillräckligt nära varandra för en effektiv samverkan.

Välj behöriga intygsgivare

Ni i bostadsrättsföreningens styrelse ska själva välja ut två intygsgivare ur Boverkets register med behöriga intygsgivare. Se vår söktjänst Hitta intygsgivare i den relaterade informationen.

  • Intygsgivarna ska vara oberoende och opartiska. Det betyder till exempel att ingen av intygsgivarna får
  • vara anställd hos ett företag, en organisation eller någon annan som har bildat bostadsrättsföreningen
  • ha hjälpt till att bilda föreningen
  • ha hjälpt till att upprätta den ekonomiska planen.

Boverket utövar tillsyn över intygsgivarna

Boverkets tillsyn innebär bland annat att kontrollera att gällande bestämmelser har följts vid intygandet av ekonomiska planer och kostnadskalkyler.

Domar från Högsta förvaltningsdomstolen angående Boverkets möjlighet att meddela intygsgivare disciplinpåföljd

Enligt två domar från Högsta förvaltningsdomstolen får de disciplinpåföljder som anges i bostadsrättsförordningen, respektive förordningen om kooperativ hyresrätt inte tillämpas. Domarna påverkar därmed Boverkets möjligheter att bedriva tillsynsverksamhet på området. Läs mer om Boverkets möjligheter att meddela disciplinpåföljd i menyn.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej