Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag till Boverket att delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan

Granskad:

Regeringen ger Boverket i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att den del av Sveriges återhämtningsplan (Fi2020/03864, Fi2021/02415 och Fi2021/03107) som avser åtgärderna stöd till energieffektivisering av flerbostadshus och investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande ska kunna genomföras.

Boverket ska säkerställa att processer för användning av EU-medel och tillhörande villkor motsvarar de krav som ställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF-förordningen), bl.a. om skydd av unionens ekonomiska intressen, samt om att samla in och tillgängliggöra information om slutmottagare av medel, att i kommunikation tydliggöra att åtgärderna är finansierade av EU och att rapportera om delmål och mål som är tillämpliga för respektive åtgärd och som framgår av återhämtningsplanen i dess senaste version.

Boverket ska redovisa sitt uppdrag till Regeringskansliet (Finansdepartementet) och Ekonomistyrningsverket (ESV) senast den 28 februari varje år t.o.m. 2025.

Ändring av uppdraget den 9 februari 2023

Regeringen ändrar uppdraget till Boverket att vidta nödvändiga åtgärder för
att den del av Sveriges återhämtningsplan som avser åtgärderna stöd till
energieffektivisering av flerbostadshus och investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande ska kunna genomföras (Fi2021/03192) på följande sätt.

Boverket ska i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare beskrivning av uppdraget även säkerställa att processerna för användning av EU-medel och tillhörande villkor motsvarar de krav som ställs i dels de genomförandebeslut som antagits av Europeiska unionens råd om Sveriges återhämtningsplan, dels det finansieringsavtal som regeringen den 3 november 2022 beslutat att ingå med Europeiska kommissionen (Fi2022/00774) och eventuella ändringar i det avtalet. Boverket ska till Ekonomistyrningsverket (ESV) också redovisa information om eventuell finansiering från andra unionsprogram samt delta i informationsutbyte och samverkan när det gäller genomförandet av återhämtningsplanen.

Uppdragstiden förlängs. Boverket ska senast den 28 februari varje år t.o.m.
2026 lämna en förvaltningsförklaring och en sammanställning av alla relevanta revisioner samt senast den 28 februari och den 15 september varje år t.o.m. 2026 rapportera om uppfyllandet av mål och delmål av de aktiviteter som myndigheten är ansvarig för i återhämtningsplanen. Förvaltningsförklaringen, sammanställningen och rapporten ska lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) och ESV.

Hela uppdraget och beslut om ändring av uppdraget finns i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen