Uppdrag att utreda ytterligare krav på bygglov samt se över kraven på anmälan enligt plan- och byggförordningen (2011:338)

Boverket fick hösten 2017 i uppdrag att utreda ytterligare krav på bygglov samt se över kraven på anmälan enligt plan- och byggförordningen (2011:338).

Regeringsuppdraget innebar följande:

  • utreda förutsättningarna för ett generellt undantag från kravet på bygglov för ändring av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på andra byggnader än en - och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader, oavsett om byggnadsdelen är vänd mot en kringbyggd gård eller allmän plats,
  • utreda förutsättningarna för ett generellt undantag från kravet på bygglov för montering av solcellspaneler och solfångare på byggnader,
  • utreda förutsättningarna för ett generellt undantag från kravet på bygglov för altaner i anslutning till en- och tvåbostadshus och förelså en definition av begreppet altan, samt
  • se över kraven för vilka åtgärder som kräver en anmälan enligt 6 kap. 5 och 6 §§ plan- och byggförordningen (2011:338) är ändamålsenligt utformade och vid behov föreslå hur bestämmelserna bör justeras.

Boverket fick i ett tilläggsuppdrag att även:

  • genomföra en bred analys av frågan om domstolsprövning av de nya bygglovsbefriade åtgärder som infördes genom prop. 2013/14:127, och
  • utreda förutsättningarna för att utöka byggnadsarean från 25,0 till 30,0 kvadratmeter för de idag bygglovsbefriade komplementbyggnaderna/komplementbostadshusen. I uppdraget ingår att utreda förutsättningarna för en sammanläggning och förenkling av bestämmelserna om bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus enligt 9 kap 4 - 4 e § plan- och bygglagen (2010:900) och beakta slutsatser från analysen i punkten ovan.

Uppdraget har slutredovisats till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)  den 30 april 2018. Den del som berör undantag från krav på bygglov för solceller och solfångare samt altaner redovisades i separat rapport i oktober 2017. Ta del av rapporterna under rubriken "Publikationer" i "Relaterad information".

Veta mer

Regeringsuppdraget samt tillägg i sin helhet finns att läsa under rubriken "På andra webbplatser" i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej