Uppdrag att ta fram förslag till nationellt regionalfondsprogram för Europeiska regionala utvecklingsfonden, programperioden 2021–2027

Boverket har tillsammans med Tillväxtverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Vinnova fått i uppdrag att ta fram ett förslag till nationellt regionalfondsprogram för målet Investering för sysselsättning och tillväxt inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden avseende programperioden 2021–2027.

Programmet ska baseras på EU-kommissionens nedanstående förslag, dock med beaktande av att rättsakterna ännu inte är antagna.

  • KOM (2018) 375 slutlig, Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering, och
  • KOM (2018) 372 slutlig, Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden.

Hänsyn ska vidare tas till förslaget till EU:s långsiktiga budget (MFF).

Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) under arbetets gång. Förslag till nationellt regionalfondsprogram för Europeiska regionala utvecklingsfonden ska lämnas till regeringen(Näringsdepartementet) senast den 15 oktober 2020.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej