Uppdrag att komplettera förslag om dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att komplettera myndighetens tidigare förslag om dokumentationssystem för byggprodukter, en så kallad loggbok, vid nybyggnation av byggnadsverk (rapport 2015:46)

Uppdraget har remissbehandlats och därefter kompletterats med en analys av förslagets kostnadskonsekvenser, under maj 2017.

Boverket ska i uppdraget, med beaktande av remisskommentarer, bland annat utreda utformningen av tillsyn över den föreslagna loggboken, förtydliga den föreslagna loggbokens innehåll, överväga i vilken lag de föreslagna bestämmelserna bör införas och se över lämplig tidpunkt för regleringen att träda ikraft.

Boverket ska föreslå de ändringar i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som behövs med anledning av uppdraget. Myndigheten ska dessutom beskriva hur konsekvenserna blir om förslagen genomförs.

Uppdraget ska samrådas med Transportstyrelsen, Trafikverket, och i dialog med andra berörda myndigheter och branschaktörer.

Boverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 juni 2018.

Regeringsuppdraget i sin helhet hittar du i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej