Uppdrag att föreslå metod och regler för redovisning av byggnaders klimatpåverkan

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att föreslå metod och regler för att redovisa byggnaders klimatpåverkan, med beaktande av ett livscykelperspektiv. Uppdraget ska genomföras inom ramen för uppdraget Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan. Detta uppdrag fick Boverket i samband med regleringsbrevet för 2017.

De uppgifter som ska genomföras inom uppdraget är att utreda och föreslå en metod för beräkning av klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv, och hur krav på redovisning av klimatpåverkan ska utformas.

Vidare ska Boverket bedöma vilka typer av byggnader som ska omfattas av kravet och man ska ge förslag på hur tillsynen ska gå till. Bedömer Boverket att det finns behov av författningsförslag ska dessa lämnas, och konsekvenser av förslaget ska utredas.


Inom uppdraget ska det göras en bedömning om förslaget är anmälningspliktigt enligt EU-direktiv 2015/1535 om informationsförfarande knutet till tekniska föreskrifter och föreskrifter för informationssamhällets tjänster, samt EU-direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden.


Nuvarande system för energideklarationer för byggnader och förslag om dokumentationssystem för byggprodukter (s.k. loggbok) ska beaktas. Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med Kommittén för modernare byggregler (N 2017:05), och i samråd med relevanta branschaktörer, kommuner och myndigheter.


Boverket ska redovisa sitt förslag till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 januari 2018.


Regeringsuppdraget i sin helhet hittar du under "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej