På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att förbereda Sveriges arbete med revidering av EU:s byggproduktförordning och Sveriges arbete med CPR Acquis

Granskad:

Regeringen uppdrar åt Boverket att bistå Regeringskansliet (Finansdepartementet) i arbetet inför revideringen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG, den s.k. byggproduktförordningen, förkortad CPR.

Boverket ska även förbereda och samordna organisationen av Sveriges insatser med anledning av Europeiska kommissionens arbete med att utveckla systemet med harmoniserade tekniska specifikationer (CPR Acquis), främst standarder som är kopplade till byggproduktförordningen.

Boverket ska inom ramen för uppdraget fortsatt bidra till genomförandet av regeringens strategi för standardisering (UD2018/12345).

I arbetet med revideringen av byggproduktförordningen ska myndigheten på
Finansdepartementets begäran bl.a. ge stöd inför möten med kommissionen,
medlemsländer och andra intressenter. Boverket ska även bistå med sakkunskap, rättsutredningar, konsekvensanalyser och annat underlag gällande byggproduktförordningen. I den del av uppdraget som avser CPR Acquis ingår att följa och delta i kommissionens arbete, föra en dialog med berörda aktörer – däribland andra länder, branschaktörer och intressenter.

Utifrån detta ska Boverket ta fram ett förslag på hur den svenska ansvarsfördelningen ska se ut i det långsiktiga och löpande arbetet inom CPR Acquis.

Boverket ska redovisa sitt uppdrag till Finansdepartementet i årsredovisningen för 2021.

Hela uppdraget finns under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen