På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ändring av uppdraget om att upphandla ett informationscentrum

Granskad: 

Boverket har fått i uppdrag att lämna förslag på hur ett informationscentrum för hållbart byggande bör organiseras och finansieras från och med den 1 januari 2021. Uppdraget att upphandla ett informationscentrum för hållbart byggande utgår i den del som avser år 2021. 

Regeringens beslut

Med ändring av beslut den 15 mars 2018 (N2018/ 01844/SUBT) förordnar regeringen att uppdraget att upphandla ett informationscentrum för hållbart byggande ska utgå i den del som det avser år 2021.

Regeringen uppdrar därutöver åt Boverket att lämna förslag på hur ett informationscentrum för hållbart byggande bör organiseras och finansieras fr.o.m. den 1 januari 2021. Centrumet ska ha två ändamål, dels att främja ökad energieffektivisering vid renovering, dels att främja energieffektivt byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Av förslaget ska framgå hur erfarenheter från den verksamhet som i dag upphandlas ska tas tillvara. Statens energimyndighet ska ges tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 20 mars 2020.

Bakgrund

Regeringen gav den 23 februari 2017 Boverket i uppdrag att genomföra en upphandling för att upprätta och driva informationscentrum för hållbart byggande för två år (N2017 /01419/PBB). I mars 2018 förlängde regeringen uppdraget till att även omfatta 2019-2021 (N2018/ 01844/SUBT).

Boverket har upphandlat ett informationscentrum fram t.o.m. 2018, i enlighet med det ursprungliga uppdraget, och har därefter förlängt det ingångna avtalet vid två tillfällen till utgången av 2020. Någon ytterligare förlängning av avtalet är inte möjlig. Ett informationscentrum bedöms vara en viktig del av den nationella politiken för att nå klimatmålen och av Sveriges åtgärder med anledning av EU-direktiv på energiområdet. Verksamheten bör därför bedrivas med en långsiktig inriktning. Regeringen bedömer att en förnyad upphandling enbart för verksamhetsåret 2021 därför inte bör genomföras.

En förnyad upphandling för en längre period skulle tillgodose behovet av långsiktighet, men binder staten vid ett ekonomiskt åtagande för de prestationer som upphandlingen avser. Möjligheten att över tid ändra ambitionsnivå och inriktning för verksamheten blir därmed begränsad. Det bör därför övervägas hur ett informationscentrum kan organiseras och finansieras i en annan form.

Oavsett i vilken form ett informationscentrum kommer att bedrivas efter den 1 januari 2021 ska de erfarenheter som vunnits under den pågående avtalsperioden tas tillvara.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen