På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Marknadsförutsättningar, omvärldsbevakning och dialog

Det är viktigt att ha kunskap om den lokala marknaden men kommunen är också beroende av vad som händer i omvärlden. Kommunen behöver därför även följa utvecklingen såväl regionalt, nationellt som globalt. Här beskriver vi olika sätt att bevaka och följa omvärlden samt vikten av att ha en kontinuerlig dialog med olika aktörer på bostadsmarknaden.

Efterfrågeanalyser

I handboken tar vi framför allt upp hur många bostäder som behövs utifrån befolknings- och hushållsutvecklingen. Men även om det finns lika många hushåll som det finns bostäder i en region kan det finnas en skillnad mellan utbudet av bostäder och hushållens efterfrågan.

Det kan till exempel röra sig om en skillnad mellan utbud och efterfrågan när det gäller upplåtelseformer eller lägenheter av en viss storlek. Kanske finns det huvudsakligen småhus i kommunen vilket innebär svårigheter för den som av olika anledningar efterfrågar en hyresrätt. Eller också kanske utbudet inte motsvarar efterfrågan på stora lägenheter i flerbostadshus.

I tillväxtregioner kan det handla om att anpassa nybyggnationen vad gäller bostädernas storlek och upplåtelseform, geografisk läge samt tillgång till samhällsservice och kollektivtrafik efter hushållens efterfrågan.

I kommuner med en vikande befolkning där det inte finns något kvantitativt byggbehov kan problemet vara svårare att lösa. Om det byggs nya bostäder i kommunen för att tillfredsställa efterfrågan kan det medföra att ett antal bostäder kommer att stå tomma. Det här kan till viss del lösas genom ombyggnad av det befintliga beståndet så att det bättre motsvarar efterfrågan.

Det är med andra ord viktigt att känna till hur efterfrågan ser ut. Ett sätt att få kunskap om det lokala utbudet och efterfrågan på bostäder är genom att tala med fastighetsägare, byggherrar och mäklare som är verksamma i kommunen.

Investeringsvilja i bostadsbyggande

Även bostadsföretag behöver kunskap om den lokala marknaden, hur befolkningsutvecklingen ser ut och vilka förväntningar som finns om framtida vinster på deras investering, för att de ska vara intresserade och vilja investera i bostadsbyggandet. Byggherrarnas intresse för att investera i en kommun påverkas därför av värderingsföretags och bankers bedömningar av fastighetsmarknaden.

Kommunen kan här bidra med information om det lokala bostadsbehovet, vilka visioner, mål och utvecklingsplaner ni har, men även om planeringen för infrastruktur och kollektivtrafik samt näringslivsutvecklingen. På så sätt kan ni bidra till att stimulera ett bostadsbyggande som motsvarar behoven.

Vad gör en kommun attraktiv?

I riktlinjerna bör ni lyfta fram sådant som gör kommunen intressant och attraktiv som boendeort. Det kan handla om kommunikationer, tillgången till bra skolor med mera. Här är det viktigt att ni för en dialog med byggföretag, medborgare och andra som kan bidra med nya perspektiv.

Det finns många exempel på vad som gör en kommunen intressant och attraktiv som boendeort, till exempel närheten till större städer eller knutpunkter, goda kommunikationer, utbud av skolor, fritids- och kulturaktiviteter, tillgång till grönområden samt ett rikt föreningsliv. En annan aspekt som har stor betydelse för attraktiviteten är trygghet i boendet. Priset på småhus och bostadsrätter i förhållande till andra orter eller kommuner kan också bidra till attraktiviteten.

Samarbetet mellan närliggande kommuner och med näringslivet kan vara av stor betydelse för utvecklingen av en kommun eller region. En god utveckling av arbetsmarknaden inom regionen är ofta en förutsättning för den egna kommunens utveckling.

Närheten till andra regioner eller till något av våra grannländer kan påverka en hel regions attraktivitet. Samverkan mellan regioner och över nationsgränser kan underlätta flyttrörelser och arbetspendling.

God tillgång till informationsteknik är numera en förutsättning för att bo kvar i eller flytta till en kommun samt för att driva och utveckla företag. Därför är det intressant att ha med uppgifter om var i kommunen det finns stamfiber och områdesnät samt om, och i så fall var, ni planerar för sådan utbyggnad.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej