På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostäder – vad har vi och vad behöver vi?

För att kunna planera för bostadsförsörjningen behöver ni ha kunskap om bostadsmarknaden i kommunen, det vill säga om utbud och efterfrågan på bostäder.

Behov och efterfrågan på bostäder

Grunden för att kunna planera för bostadsförsörjningen är att ni analyserar om utbudet av bostäder stämmer med dels befolkningens behov och efterfrågan, dels storleken på nuvarande och framtida befolkning.

Bostadsförsörjningen kretsar kring bostäder, befolkning och hushåll. Självklart har hushållens ekonomi och värderingar betydelse för boendet, och om hushållen ska kunna realisera sina bostadsönskemål måste det också finnas ett utbud av bostäder att tillgå. Ni behöver alltså känna till hur bostadsbeståndet är sammansatt. En del kommuner har outhyrda lägenheter i det befintliga beståndet, men det är inte säkert att dessa motsvarar befolkningens behov vad gäller exempelvis det geografiska läget, kollektivtrafik eller lägenhetsstorlekar. Det kan också råda brist på lägenheter som uppfyller tillgänglighetskraven. Har kommunen en bostadsförmedling finns det mycket information att hämta där om vilken typ av bostäder som behövs och för vilka grupper.

Inventering av bostadsbeståndet

Ett första steg kan vara att ni inventerar bostadsbeståndet i kommunen. Behovet av bättre tillgänglighet i det befintliga bostadsbeståndet är stort och förväntas bli större allt eftersom andelen äldre i befolkningen ökar. Att inventera tillgängligheten i bostadsbeståndet bör därför ha hög prioritet.
Bostadsbeståndet förändras främst av följande faktorer:

  • nybyggnad av bostäder
  • ombyggnad
  • rivningar
  • fritidshus som övergår till permanentbostäder
  • permanentbostäder som övergår till fritidshus.

Boverket har gett ut en handbok som visar hur kommuner kan inventera tillgängligheten i sitt flerbostadshusbestånd. Rapporten visar att det finns många verktyg, ambitionsnivåer, målgrupper, syften och idéer om hur en inventering av tillgängligheten i flerbostadshus kan gå till. Se länkar i "Relaterad information."

Statistik om befolkning, hushåll och bostäder genom lägenhetsregistret

På SCB:s webbplats finns numera heltäckande statistik över hur många hushåll det finns i Sverige, hur bostadsbeståndet ser ut och hur invånarna bor,  se länkar i "Relaterad information". Resultatet finns tillgängligt i tre olika produkter:

  • befolkningsstatistik
  • hushållens boende
  • bostadsbestånd.

Dessutom kompletteras folkbokföringen numera med lägenhetsnummer för personer i flerbostadshus. Både lägenhetsregistret och folkbokföringen har alltså gjort det enklare att sammanställa uppgifter över hushållens boende.

Lägenhetsregistret innehåller uppgifter om struktur och storlek på hushållen i Sverige och hur personerna i hushållen förhåller sig till varandra. Statistiken publiceras årligen och kommer att utvecklas över tid med fler tabeller och eventuellt mer frekvent publicering.

Uppgifter från lägenhetsregistret har gjort det möjligt att ta fram statistik över personers och hushållens boende på kommunnivå – en möjlighet som inte funnits sedan folk- och bostadsräkningen 1990. Boendestatistiken baseras på lägenheten där en person är folkbokförd och beskrivs utifrån bostadstyp: småhus, flerbostadshus eller specialbostad. Den visar om personen äger eller hyr sin bostad eller om det är en bostadsrätt. Den kan också visa boendeutrymmet, mätt som bostadsarea per person.

Lägenhetsregistret förvaltas av Lantmäteriet och uppdateras av landets kommuner, och det innehåller samtliga bostadslägenheter i landet. I statistikdatabasen redovisas bostadsbeståndet efter hustyp, byggnadsperiod, ägarkategori, upplåtelseform och storlek (bostadsarea). Dessutom finns uppgifter om antal lägenheter i specialbostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning samt antal studentbostäder.

Den regionala indelningen är på riks-, läns- och kommunnivå, men ni kan även beställa redovisning på andra regionala nivåer. Se länkar i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej