Beräkna antal födda och döda

Beräkna antalet födda

Hur många barn som föds har en stark koppling till hur många kvinnor i barnafödande ålder som bor i kommunen. Ett sätt att beräkna antalet födda är att använda sig av åldersspecifika fruktsamhetstal för den egna kommunen och multiplicera dem med antalet kvinnor i motsvarande ålder.

Fruktsamheten förändras dock över tiden och det är ofta svårt att förutse utvecklingen på sikt. Vi rekommenderar därför att ni utgår från SCB:s riksprognos. Eventuellt kan nivån sedan justeras utifrån fruktsamheten i den egna kommunen. Om till exempel den summerade fruktsamheten de senaste tre åren i genomsnitt varit tio procent över den summerade fruktsamheten i riket kan ni i er prognos anta att kommunens fruktsamhet även fortsättningsvis kommer att överstiga rikets. Ni följer med andra ord utvecklingen i rikets prognos men hela tiden från en högre nivå.

Beräkna antalet döda

Antalet döda beräknas vanligen med hjälp av dödsrisker. Dödsrisken anger antalet döda under en viss tidsperiod i en viss ålder i relation till folkmängdens storlek vid periodens början. Även i det här fallet rekommenderar vi att ni följer utvecklingen i enlighet med SCB:s prognos för riket. Det går också att jämföra det faktiska dödstalet i den egna kommunen med den för riket och sedan eventuellt utgå från en lägre eller högre nivå i prognosen. Med hjälp av SCB:s "Underlag för befolkningsprognoser" är det möjligt att justera dödligheten efter lokala variationer. Se länk i "Relaterad information"

Underlagsmaterial

I SCB:s statistikpaket "Underlag för befolkningsprognoser" finns tabeller med uppgifter som är användbara i arbetet med befolkningsprognoser, både för kommunen totalt och för delområden. Här finns tabeller avsedda både för kommun- och delområdesprognoser, till exempel statistik över åldersspecifika fruktsamhetstal, inflyttnings- och utflyttningsfördelningar, utflyttningsrisker samt dödlighet.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej