På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vem gör vad?

Staten ansvarar för de rättsliga förutsättningarna och kan med olika finansiella åtgärder påverka bostadsmarknaden medan kommunerna har ansvaret för planering och genomförande. Men det finns flera aktörer som påverkar bostadsförsörjningen. Här får du veta mer om vem som gör vad.

Riksdag och regering

Riksdagen stiftar lagar och ger regeringen mandat att skriva förordningar. Regeringen kan i sin tur ge en myndighet rätt att skriva föreskrifter. Genom lagar och förordningar svarar riksdag och regering för de rättsliga förutsättningarna och kan med olika finansiella åtgärder påverka bostadsmarknaden.

Boverket

Boverket tar fram föreskrifter, allmänna råd och vägledningar samt har ansvar för att följa upp tillämpningen av plan- och bygglagen. Myndigheten utreder och analyserar frågor på regeringens uppdrag samt administrerar statliga stöd och bidrag inom verksamhetsområdet.

Boverket ska även stödja länsstyrelserna i deras arbete med att analysera bostadsmarknaderna samt lämna råd, information och underlag till kommunerna för deras planering av bostadsförsörjningen.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen ska ge råd, information och underlag till kommunerna för deras planering av bostadsförsörjningen.

Enligt bostadsförsörjningslagen ska Länsstyrelsen ges möjlighet att yttra sig över kommunernas planering av bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen bör på ett lämpligt sätt verka för erfarenhetsutbyte, diskussion och samråd mellan berörda kommuner. Det ingår även i länsstyrelsens roll att vara ett metodstöd för kommunerna i arbetet med bostadsfrågorna.

Länsstyrelsen ska i en årlig rapport analysera bostadsmarknaden i länet. Utöver en regional bostadsmarknadsanalys ska rapporten innehålla:

  • hur kommunerna lever upp till kraven enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
  • hur länsstyrelsen lever upp till kraven i 3 § lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
  • hur planeringen av bostadsförsörjningen samordnas inom kommunen, med andra kommuner och regionalt.

Regionala planeringsorgan

Det finns regionala planeringsorgan i Sveriges samtliga 21 län men sammansättningen skiljer sig åt mellan länen. Planeringsorganen ansvarar för regionala tillväxtfrågor och samhällsplanering och här ingår att utarbeta dels ett regionalt utvecklingsprogram (RUP), dels en transportplan för länet. Enligt bostadsförsörjningslagen ska aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet samt andra regionala organ ges möjlighet att yttra sig över kommunernas planering av bostadsförsörjningen.

Kommunen

Kommunen ska skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Kommunen har planmonopol och ska planera för bostadsförsörjningen med hjälp av riktlinjer, som ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod eller om förutsättningarna förändras. Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med andra berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig.

Övriga aktörer

För att öka antalet bostäder krävs ett intresse från marknadens olika aktörer, till exempel kommunala och privata bostadsföretag, andra byggherrar, banker och mäklare. Kommunen kan å sin sida påverka utbudet av nya bostäder exempelvis genom ägardirektiv till det kommunala bostadsföretaget.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej