På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program

Riktlinjerna ska innehålla uppgifter om hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Det övergripande nationella bostadspolitiska målet är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

I riktlinjerna kan kommunen utgå ifrån de mål, planer och program som kommunen har angett i översiktsplanen och som berör bostadsförsörjningen.

Boverket har tagit fram förslag på nationella mål, planer och program som har betydelse för bostadsplaneringen när det gäller hållbar utveckling. Länk till rapporten Uppföljningsbara mål för hållbar fysisk samhällsplanering finns i "Relaterad information". 

Regeringen har tagit fram "En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020", se länk i "Relaterad information".

Regionala planer och program

I Sveriges samtliga 21 län finns ett regionalt organ med ansvar för regionala tillväxtfrågor och samhällsplanering. I detta ansvar ingår att utarbeta dels ett regionalt utvecklingsprogram (RUP), dels en transportplan för länet. De regionala organens sammansättning skiljer sig åt mellan länen.

En förutsättning för att länsstyrelsen och de regionala planeringsorganen ska kunna yttra sig över kommunens riktlinjer är att dessa instanser även får tillgång till analysen av hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål samt planer och program av betydelse för bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen och de regionala planeringsorganen bör ha goda möjligheter att yttra sig utifrån förhållandena i stort samt övrig planering i regionen och därmed bredda perspektivet. De bör också kunna identifiera och påpeka om det behövs någon samordning med andra kommuner eller med planeringen av andra insatser inom regionen.

Detta innebär att kommunen måste förhålla sig till det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet och ta hänsyn till det regionala utvecklingsprogrammet (RUP). Det här är dessutom fråga om en ömsesidig samordning; i den mån regionala planeringsorgan behandlar boendefrågor bör de utgå från kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning.

Det kan också finnas nationella eller regionala mål inom andra områden som påverkar kommunens planering för bostadsförsörjningen och som kommunen måste förhålla sig till, exempelvis nationella integrationspolitiska mål och ett ansvar på kommunal nivå för integration och bosättning av nyanlända flyktingar.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej