Prognoser

Uppställningen prognoser är exempel på hur en ekonomisk prognos kan ställas upp där även en kassaflödesprognos kan ingå.

Uppställningen avser de sex första verksamhetsåren, det elfte och i kommande fall det sextonde verksamhetsåret. Det sextonde verksamhetsåret avser nybyggda hus med värdeår 2012 eller senare.

Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare - 2.26 Ekonomisk prognos

 
Resultatprognos1 År 1-6 År 11/169 Nyckeltal
Årsavgifter2      
Hyresintäkter/bostad      
Hyresintäkter/lokal      
Övriga intäkter      
Summa intäkter      
       
Driftskostnader3      
       
Reparationer och underhåll      
       
Övriga externa kostnader4      
Avskrivningar5      
Räntenetto6      
Summa kostnader      
       
Årets resultat      
       
Avsättning till underhållsfond      
Fritt eget kapital      
       
Kassaflödesprognos      
Summa intäkter      
Summa kostnader      
Återföring av avskrivningar      
Kassaflöde från löpande drift      
Amorteringar      
Investeringar      
Summa kassaflöde      
       
Ackumulerat kassaflöde exklusive förändringar i rörelsekapital      
       
Avskrivningar + avsättning till underhållsfond      
       
Prognosförutsättningar      
Räntesats lån7      
Räntesats likvida medel8      
Övrigt10      
  1. Avtal med lägre avgifter under en inledande period bör framgå tydligt, till exempel tomträttsavgälder.
  2. I förekommande fall bör vid enhetsmätning och när avgifter baseras på förbrukning, uppdelning ske i avgifter med angivande av beräkningsgrund.
  3. Driftskostnader bör specificeras som underlag för jämförelse och tydliggörande av väsentliga poster och vad föreningen respektive medlemmar svarar för, främst taxebundna kostnader.
  4. Specificering av övriga väsentliga poster såsom fastighetsskatt, tomträttsavgäld och arrendeavgift.
  5. antagen nyttjandeperiod och/eller avskrivningsprocent beroende på vald avskrivningsmodell anges.
  6. Uppdelning i räntekostnader och ränteintäkter.
  7. Genomsnitt med beaktande av lånevolym (viktad).
  8. Genomsnitt med beaktande av lånevolym (viktad).
  9. Årtal då fastighetsskatt utfaller.
  10. Detta är inte en uttömmande uppräkning.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej