Flöden - pengar

Uppställningen avseende föreningens kassaflöde syftar till att visa att det finns tillräckligt kassaflöde för att tillgodose kravet på hållbar ekonomi.

Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare - 2.26 Ekonomisk prognos

 
Resultatprognos Belopp i kronor Nyckeltal
Årsavgifter1    Per kvm BOA+LOA2
 Hyresintäkter/bostad    
 Hyresintäkter/lokal    
Övriga intäkter    
 Summa intäkter    
     
 Driftskostnader3    Per kvm BOA+LOA
     
 Reparationer och underhåll    
     
 Övriga externa kostnader4    
 Avskrivningar5    
 Räntenetto6    
 Summa kostnader    
     
 Årets resultat    
 Avsättning underhållsfond    
     
 Kassaflödesprognos    
 Summa intäkter    
 Summa kostnader    
 Återföring avskrivningar    
 Kassaflöde från löpande drift    Per kvm BOA+LOA
 Amorteringar    
 Investeringar    
 Summa kassaflöde    
   Area  
 Bostadsarea    
 Lokalarea    
 Totalarea    
     
  1. I förekommande fall bör vid enhetsmätning och avgifter baserade på förbrukning, uppdelning ske i avgifter med angivande av beräkningsgrund. 
  2. Beräknas per kvadratmeter upplåten bostadsrätt.                                  
  3. Driftskostnader bör specificeras som underlag för jämförelse och tydliggörande av väsentliga poster  och vad som föreningen respektive medlemmar svarar för, främst taxebundna kostnader.                            
  4.  Specificering av övriga väsentliga poster såsom fastighetsskatt, tomträttsavgäld och arrendeavgift.                                                          
  5. Antagen nyttjandeperiod och/eller avskrivningsprocent beroende på vald avskrivningsmodell anges.                                                         
  6. Uppdelning i räntekostnader och ränteintäkter.

Mer om uppställningen

Det redovisningsmässiga resultatet kan påverkas av bland annat val av K-regelverk och förändringar i lagar och annan normgivning. Uppställningen utgår dock från det redovisade resultatet, med justeringar för kassaflödespåverkande poster. Bestämmelserna om rubriker och uppställning i en traditionell kassaflödesanalys frångås, med motiveringen att förändringar i föreningens rörelsekapital kan vara svåra att prognostisera och påverkas även av redovisningsregler.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej