På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Om intygsgivare

Granskad:

Styrelsen i bostadsrättsföreningen utser två intygsgivare som är behöriga att verka som intygsgivare.

Bostadsrättsföreningen står för kostnaden för intygsgivarnas arbete. Uppdraget som intygsgivare är personligt och utförs under skadeståndsansvar. Intygsgivarens bedömning är en viktig del av skyddssystemet för de som avser att köpa en bostadsrätt. En intygsgivare ska bedöma om förutsättningarna för registrering är uppfyllda. En förutsättning för registrering är att föreningen har minst tre lägenheter som är avsedda att upplåtas med bostadsrätt. Om föreningen har mer än ett hus, ska intygsgivaren bedöma om husen ligger så nära varandra att bostadsrättsinnehavarna kan ha en ändamålsenlig samverkan mellan sig i föreningen. En intygsgivare ska också kontrollera att de uppgifter som lämnas i den ekonomiska planen är riktiga. Ytterligare en bedömning intygsgivaren ska göra är om de beräkningar som gjorts i den ekonomiska planen är vederhäftiga och planen framstår som hållbar. Intygsgivaren bedömer också om de beräknade insatserna och avgifterna är på en sådan nivå att lägenheterna, med hänsyn till bostadsrättsmarknaden på orten, går att upplåta med bostadsrätt när de har färdigställs eller ombildas. Intygsgivaren ska även bedöma om föreningen har hållbarhet på längre sikt och inte är alltför ekonomisk känslig.

2 §
  Den ekonomiska planen skall vara försedd med intyg av två personer. Av intyget skall framgå
   1. att förutsättningarna för registrering enligt 1 kap. 5 § är uppfyllda,
   2. att de i planen lämnade uppgifterna är riktiga och stämmer överens med tillgängliga handlingar, samt
   3. att gjorda beräkningar är vederhäftiga och att den ekonomiska planen framstår som hållbar.

I intyget skall intygsgivarna också ange de huvudsakliga omständigheter som ligger till grund för deras bedömning och vilka handlingar som har varit tillgängliga för dem. Lag (2003:31) .

3 §
  Intygsgivare ska utses bland dem som
   1. regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har förklarat behöriga att utfärda intyg, eller
   2. i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) driver en i den staten etablerad verksamhet som omfattar utfärdandet av intyg av liknande slag som avses i 2 §.

Det är inte tillåtet att utse någon till intygsgivare, om det finns någon omständighet som kan rubba förtroendet för dennes opartiskhet. Ingen av intygsgivarna får vara anställd hos företag, organisation eller någon annan som har bildat bostadsrättsföreningen eller hjälpt till med föreningsbildningen eller med att upprätta den ekonomiska planen. Lag (2009:1080) .

3 a §
  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vem som får ges behörighet som intygsgivare, om tillsyn över intygsgivare och om disciplinära åtgärder mot intygsgivare. Lag (2018:1335) .

1 a §
  Om en intygsgivare uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina åligganden enligt 3 kap. 2 § eller 5 kap. 3 §, skall han eller hon ersätta bostadsrättsföreningen eller en bostadsrättshavare den skada som därigenom uppkommit. Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort. Lag (2003:31) .

3 §
  Den ekonomiska planen skall vara försedd med intyg av två personer. Av intyget skall framgå
   1. att de i planen lämnade uppgifterna är riktiga och stämmer överens med tillgängliga handlingar, och
   2. att gjorda beräkningar är vederhäftiga och att den ekonomiska planen framstår som hållbar.

I intyget skall intygsgivarna också ange de huvudsakliga omständigheter som ligger till grund för deras bedömning och vilka handlingar som har varit tillgängliga för dem. Lag (2003:34) .

5.2 Intygets utformning 3 kap. 2 §, 5 kap. 3 § och 10 kap. 1 a § bostadsrättslagen, 5 § bostadsrättsförordningen samt 4 kap. 3 § lagen om kooperativ hyresrätt Allmänt råd Av intyget bör framgå föreningens firma och organisationsnummer. Intyget undertecknas av intygsgivaren och bör innehålla namnförtydligande, ort och datum för undertecknandet. Intygsgivaren bör med sin signatur på samtliga sidor i den ekonomiska planen respektive kostnadskalkylen och tillhörande handlingar vidimera att intygsgivaren tagit del av dessa. Vid uppräkningen av handlingar som varit tillgängliga för intygsgivaren bör anges vad handlingarna avser, när de är daterade och vilka som är parterna. Om underlag inhämtats på annat sätt än skriftligen bör detta redovisas i intyget. Intyget bör även utvisa
  • -   om intygsgivaren har besökt fastigheten i samband med granskningen av den ekonomiska planen eller kostnadskalkylen.
  • -   om intyget avser en bedömning av en slutlig kostnad eller en beräknad kostnad och
  • -   att lägenheterna kan upplåtas med hänsyn till ortens bostadsmarknad.
Om intygsgivaren bedömer att någon uppgift i planen saknar saklig grund bör intygsgivaren inte intyga planens hållbarhet. Det bör noteras i intyget om intygsgivaren omfattas av en ansvarsförsäkring.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen