På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Myndigheternas ansvarsområden

Granskad:

Ansvarsområdena för myndigheterna gällande ekonomiska planer och kostnadskalkyler är olika.

Bolagsverket är den myndighet som granskar och registrerar den ekonomiska planen för en bostadsrättsförening, efter det att föreningens styrelse har ansökt om att få den registrerad. Men Bolagsverket gör endast en formell granskning av den ekonomiska planen, vilket innebär att de kontrollerar att alla uppgifter som ska vara med i den ekonomiska planen finns med. Förutom att registrera ekonomiska planer så beslutar Bolagsverket även om tillstånd för bostadsrättsföreningar att ta emot förskott.

Innan en ekonomisk plan kan registreras, ska den vara intygad av två intygsgivare. Intygsgivarna får inte ha någon anknytning till bostadsprojektet och får inte vara anställda hos företaget som har bildat föreningen eller hos ett företag som har varit involverat i byggprocessen. Intygsgivarna granskar den ekonomiska planen, eller en kostnadskalkyl, och bedömer om bostadsprojektet är hållbart.

1 §
  Innan en bostadsrättsförening upplåter lägenheter med bostadsrätt, skall en ekonomisk plan upprättas av föreningens styrelse och registreras av Bolagsverket. Planen skall innehålla de upplysningar som är av betydelse för en bedömning av föreningens verksamhet. Av planen skall också framgå om förutsättningarna för registrering enligt 1 kap. 5 § är uppfyllda. Lag (2004:247) .

2 §
  Den ekonomiska planen skall vara försedd med intyg av två personer. Av intyget skall framgå
   1. att förutsättningarna för registrering enligt 1 kap. 5 § är uppfyllda,
   2. att de i planen lämnade uppgifterna är riktiga och stämmer överens med tillgängliga handlingar, samt
   3. att gjorda beräkningar är vederhäftiga och att den ekonomiska planen framstår som hållbar.

I intyget skall intygsgivarna också ange de huvudsakliga omständigheter som ligger till grund för deras bedömning och vilka handlingar som har varit tillgängliga för dem. Lag (2003:31) .

3 §
  Intygsgivare ska utses bland dem som
   1. regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har förklarat behöriga att utfärda intyg, eller
   2. i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) driver en i den staten etablerad verksamhet som omfattar utfärdandet av intyg av liknande slag som avses i 2 §.

Det är inte tillåtet att utse någon till intygsgivare, om det finns någon omständighet som kan rubba förtroendet för dennes opartiskhet. Ingen av intygsgivarna får vara anställd hos företag, organisation eller någon annan som har bildat bostadsrättsföreningen eller hjälpt till med föreningsbildningen eller med att upprätta den ekonomiska planen. Lag (2009:1080) .

3 a §
  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vem som får ges behörighet som intygsgivare, om tillsyn över intygsgivare och om disciplinära åtgärder mot intygsgivare. Lag (2018:1335) .

5 §
  Bolagsverket skall lämna tillstånd till en förening att ta emot förskott, om
   1. det finns en kalkyl över kostnaderna för projektet, granskad enligt 3 § andra och tredje styckena, och
   2. föreningen ställt betryggande säkerhet hos Bolagsverket för återbetalning av förskott till förhandstecknarna.

Bolagsverket skall på begäran av föreningen återställa säkerheten efter det att bostadsrätterna upplåtits eller mottagna förskott har återbetalats. Lag (2004:247) .

Boverket är den myndighet som utfärdar behörighet att verka som intygsgivare och utövar tillsyn över intygsgivare. Boverket ger också råd och vägledning kring hur ekonomiska planer och kostnadskalkyler bör utformas.

7 §
  Boverket lämnar allmänna råd om utformningen av ekonomiska planer.

8 §
  En kostnadskalkyl enligt 5 kap. 3 § andra stycket bostadsrättslagen (1991:614) ska innehålla uppgifter om bostadsrättsföreningens företagsnamn och organisationsnummer samt, i den omfattning som det behövs för att beräkna avgifterna, de övriga uppgifter som följer av 1 §. Den ska även innehålla en ekonomisk prognos enligt 4 a § omfattande de kostnader och intäkter som har tagits upp i kalkylen samt en känslighetsanalys enligt 4 b §. Kalkylen ska vara försedd med ett intyg enligt 5 kap. 3 § andra stycket bostadsrättslagen.

Boverket lämnar allmänna råd om utformningen av kostnadskalkyler. Förordning (2018:1812).

9 §
  Boverket beslutar om behörighet som intygsgivare enligt 3 kap. 3 § första stycket 1 bostadsrättslagen
(1991:614).

Boverket ska se till att det finns ett lämpligt antal intygsgivare och utöva tillsyn över deras verksamhet.
Förordning (2018:1553).

6 §
  Boverket lämnar allmänna råd om utformningen av ekonomiska planer.

7 §
  Boverket beslutar om behörighet som intygsgivare enligt 4 kap. 4 § första stycket 1 lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt.

Boverket ska se till att det finns ett lämpligt antal intygsgivare och utöva tillsyn över deras verksamhet.
Förordning (2018:1554).

Vem gör vad?

Boverket

Boverket utfärdar behörighet som intygsgivare och utövar tillsyn över intygsgivare. Boverket har även skrivit allmänna råd om utformningen av ekonomiska planer och kostnadskalkyler.

Bolagsverket

Bolagsverket registrerar ekonomiska planer och beslutar om tillstånd för bostadsrättsföreningen att ta emot förskott.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen