På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kostnadskalkyl

Granskad:

När en bostadsrättsköpare tecknar ett förhandsavtal för en lägenhet eller hus som håller på att produceras, ska han eller hon få ta del av en intygad kostnadskalkyl. En kostnadskalkyl är en kalkyl över kostnaderna för bostadsprojektet. I en kostnadskalkyl ska samtliga förutsättningar som har betydelse för föreningens verksamhet redovisas.

Uppgifterna i en kostnadskalkyl är mer preliminära än i en ekonomisk plan, eftersom en kostnadskalkyl upprättas i ett tidigt skede av bostadsprojektet. I kostnadskalkylen bör tidpunkt för inflyttning anges med datum.

En bostadsrättsköpare ska kunna lita på att uppgifterna i kostnadskalkylen inte förändras väsentligt, eftersom kalkylen är ett beslutsunderlag för bostadsrättsköparen. En kostnadskalkyl ska intygas av två intygsgivare men behöver inte registreras.

3 §
  Ett förhandsavtal skall upprättas skriftligen. I avtalet skall följande anges: parternas namn, den lägenhet som avses bli upplåten med bostadsrätt, beräknad tidpunkt för upplåtelsen, de beräknade avgifterna för bostadsrätten och, i förekommande fall, belopp som lämnas i förskott.

De beräknade avgifterna för bostadsrätten skall grundas på en kalkyl över kostnaderna för projektet. Kalkylen skall vara försedd med ett intyg av två sådana intygsgivare som avses i 3 kap. 3 §. Av intyget skall framgå
   1. att de i kalkylen lämnade uppgifterna är riktiga och stämmer överens med tillgängliga handlingar, samt
   2. att gjorda beräkningar är vederhäftiga och att kalkylen framstår som hållbar.

I intyget skall intygsgivarna också ange de huvudsakliga omständigheter som ligger till grund för deras bedömning och vilka handlingar som har varit tillgängliga för dem. Styrelsen skall hålla kalkylen och intyget tillgängliga för förhandstecknaren innan avtalet ingås. Lag (2003:31) .

2.2 Kostnadskalkyl 5 kap. 3 § bostadsrättslagen samt 8 § bostadsrättsförordningen Allmänt råd Uppgifterna i ett förhandsavtal bör grunda sig på en kostnadskalkyl som ger en rättvisande bild av föreningens verksamhet. Målsättningen bör vara att uppgifterna i kalkylen inte behöver ändras vid upprättandet av den ekonomiska planen. En kostnadskalkyl bör innehålla samma uppgifter som en ekonomisk plan vad gäller finansieringsplanen och beräkningen av löpande kostnader och intäkter. Driftskostnader kan däremot anges mer översiktligt. Kostnadskalkylen bör även innehålla uppgift om när i bostadsprojektets aktuella skede kalkylen har upprättats.

Kostnadskalkylens innehåll

En kostnadskalkyl ska innehålla samma uppgifter som en ekonomisk plan, men uppgifterna är som nämnts ovan mer preliminära. Kostnadskalkylen ska innehålla:

  • Bostadsrättsföreningens firma och organisationsnummer.
  • Beskrivning av fastigheten.
  • Tidpunkt för upplåtelse och inflyttning.
  • Kostnad för föreningens fastighet.
  • Kostnader för nödvändigt underhåll och nödvändig tillbyggnad, ombyggnad eller andra nödvändiga ändringsarbeten.
  • Kostnader för andra åtgärder som har betydelse för föreningens verksamhet.
  • Uppgifter om finansieringen av kostnader.
  • Föreningens löpande kostnader och intäkter.
  • Driftskostnader som bostadsrättshavarna ska svara för och som inte ingår i årsavgiften.

Förutom dessa obligatoriska uppgifter ska kostnadskalkylen även innehålla en ekonomisk prognos och en känslighetsanalys. En ekonomisk prognos är en prognos över bostadsrättsföreningens framtida ekonomi. En känslighetsanalys innehåller olika beräkningar gällande räntor och inflation och visar hur föreningens ekonomi kan komma att påverkas vid förändrade ekonomiska förhållanden såsom förändrat ränteläge och inflation.

8 §
  En kostnadskalkyl enligt 5 kap. 3 § andra stycket bostadsrättslagen (1991:614) ska innehålla uppgifter om bostadsrättsföreningens företagsnamn och organisationsnummer samt, i den omfattning som det behövs för att beräkna avgifterna, de övriga uppgifter som följer av 1 §. Den ska även innehålla en ekonomisk prognos enligt 4 a § omfattande de kostnader och intäkter som har tagits upp i kalkylen samt en känslighetsanalys enligt 4 b §. Kalkylen ska vara försedd med ett intyg enligt 5 kap. 3 § andra stycket bostadsrättslagen.

Boverket lämnar allmänna råd om utformningen av kostnadskalkyler. Förordning (2018:1812).

2.2 Kostnadskalkyl 5 kap. 3 § bostadsrättslagen samt 8 § bostadsrättsförordningen Allmänt råd Uppgifterna i ett förhandsavtal bör grunda sig på en kostnadskalkyl som ger en rättvisande bild av föreningens verksamhet. Målsättningen bör vara att uppgifterna i kalkylen inte behöver ändras vid upprättandet av den ekonomiska planen. En kostnadskalkyl bör innehålla samma uppgifter som en ekonomisk plan vad gäller finansieringsplanen och beräkningen av löpande kostnader och intäkter. Driftskostnader kan däremot anges mer översiktligt. Kostnadskalkylen bör även innehålla uppgift om när i bostadsprojektets aktuella skede kalkylen har upprättats.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen