Kostnadskalkyl

När en bostadsrättsköpare tecknar ett förhandsavtal för en lägenhet eller hus som håller på att produceras, ska han eller hon få ta del av en intygad kostnadskalkyl. En kostnadskalkyl är en kalkyl över kostnaderna för bostadsprojektet. I en kostnadskalkyl ska samtliga förutsättningar som har betydelse för föreningens verksamhet redovisas.

Uppgifterna i en kostnadskalkyl är mer preliminära än i en ekonomisk plan, eftersom en kostnadskalkyl upprättas i ett tidigt skede av bostadsprojektet. I kostnadskalkylen bör tidpunkt för inflyttning anges med datum.

En bostadsrättsköpare ska kunna lita på att uppgifterna i kostnadskalkylen inte förändras väsentligt, eftersom kalkylen är ett beslutsunderlag för bostadsrättsköparen. En kostnadskalkyl ska intygas av två intygsgivare men behöver inte registreras.

Bostadsrättslag (1991:614) 5 kap 3 §

Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare - 2.2

Kostnadskalkylens innehåll

En kostnadskalkyl ska innehålla samma uppgifter som en ekonomisk plan, men uppgifterna är som nämnts ovan mer preliminära. Kostnadskalkylen ska innehålla:

  • Bostadsrättsföreningens firma och organisationsnummer.
  • Beskrivning av fastigheten.
  • Tidpunkt för upplåtelse och inflyttning.
  • Kostnad för föreningens fastighet.
  • Kostnader för nödvändigt underhåll och nödvändig tillbyggnad, ombyggnad eller andra nödvändiga ändringsarbeten.
  • Kostnader för andra åtgärder som har betydelse för föreningens verksamhet.
  • Uppgifter om finansieringen av kostnader.
  • Föreningens löpande kostnader och intäkter.
  • Driftskostnader som bostadsrättshavarna ska svara för och som inte ingår i årsavgiften.

Förutom dessa obligatoriska uppgifter ska kostnadskalkylen även innehålla en ekonomisk prognos och en känslighetsanalys. En ekonomisk prognos är en prognos över bostadsrättsföreningens framtida ekonomi. En känslighetsanalys innehåller olika beräkningar gällande räntor och inflation och visar hur föreningens ekonomi kan komma att påverkas vid förändrade ekonomiska förhållanden såsom förändrat ränteläge och inflation.

Bostadsrättsförordning (1991:630) 8 §

Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare - 2.2

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej