På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förhandsavtal

Granskad:

Ett förhandsavtal är ett avtal som tecknas mellan bostadsrättsköparen och bostadsrättsföreningen innan bostaden är klar för inflyttning. Bostadsrättsköparen blir genom avtalet skyldig att förvärva bostadsrätten och bostadsrättsföreningen blir skyldig att upplåta bostadsrätten till bostadsrättsköparen.

Tidpunkt för inflyttning

I förhandsavtalet bör tidpunkten för inflyttning anges med datum. En bostadsrättsköpare behöver få en tidpunkt för när han eller hon kan flytta in, eftersom den nuvarande bostaden kan behövas säljas samtidigt, eller en hyresrätt behöver sägas upp. Mäklarsamfundet har rekommenderat sina medlemmar att ange datum för inflyttning i förhandsavtalet.

1 §
  En bostadsrättsförening får ingå avtal om att i framtiden upplåta en lägenhet med bostadsrätt. Ett sådant avtal kallas förhandsavtal.

Ett förhandsavtal innebär att föreningen är skyldig att upplåta lägenheten med bostadsrätt åt den som tecknat sig för lägenheten.
Förhandstecknaren är å sin sida skyldig att förvärva lägenheten med bostadsrätt.

Hävning av förhandsavtal

Under vissa förutsättningar kan en bostadsrättsköpare häva förhandsavtalet och därigenom få tillbaka eventuellt förskott som betalats. Det finns tre förutsättningar som var och en för sig ger den som har tecknat ett förhandsavtal rätt att häva förhandsavtalet:

  • Lägenheten upplåts inte med bostadsrätt senast vid inflyttningen. (Det är först när upplåtelseavtal skrivs som upplåtelse sker.)
  • Föreningen har genom försummelse bidragit till att upplåtelsen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen. (Tidpunkt för upplåtelsen ska anges i förhandsavtalet).
  • De avgifter som ska betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än vad som angavs i förhandsavtalet, och förhandstecknaren säger därför upp avtalet inom tre månader från den dag då han eller hon fick kännedom om den högre avgiften.

8 §
  Förhandstecknaren får efter uppsägning genast frånträda avtalet, om
   1. lägenheten inte upplåts med bostadsrätt senast vid inflyttningen,
   2. upplåtelsen genom försummelse av föreningen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen, eller
   3. de avgifter som skall betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än som angavs i förhandsavtalet och förhandstecknaren av denna anledning säger upp avtalet inom tre månader från den dag då han fick kännedom om den högre avgiften.

Bestämmelserna i första stycket 1 gäller inte om förhandstecknaren innehar lägenheten med hyresrätt.

Om en förhandstecknare har biträtt ett beslut om förvärv av ett hus för ombildning till bostadsrätt enligt 9 kap. 19 §, upphör dock avtalet i de fall som avses i första stycket 3 att gälla endast om det dessutom inte är oskäligt mot föreningen eller medlemmarna att avtalet upphör. Lag (1995:1464) .

Förhandsavtalets giltighet

Ett förhandsavtal ska upprättas skriftligen och innehålla följande uppgifter:

  • Parternas namn.
  • Vilken lägenhet som ska upplåtas med bostadsrätt.
  • Beräknad tidpunkt för upplåtelsen.
  • Beräknad avgift för bostadsrätten.
  • Belopp på eventuellt förskott.

Uppgifter om de beräknade avgiften ska grundas på en kostnadskalkyl.

Om dessa samtliga förutsättningar inte är uppfyllda är förhandsavtalet inte giltigt.

3 §
  Ett förhandsavtal skall upprättas skriftligen. I avtalet skall följande anges: parternas namn, den lägenhet som avses bli upplåten med bostadsrätt, beräknad tidpunkt för upplåtelsen, de beräknade avgifterna för bostadsrätten och, i förekommande fall, belopp som lämnas i förskott.

De beräknade avgifterna för bostadsrätten skall grundas på en kalkyl över kostnaderna för projektet. Kalkylen skall vara försedd med ett intyg av två sådana intygsgivare som avses i 3 kap. 3 §. Av intyget skall framgå
   1. att de i kalkylen lämnade uppgifterna är riktiga och stämmer överens med tillgängliga handlingar, samt
   2. att gjorda beräkningar är vederhäftiga och att kalkylen framstår som hållbar.

I intyget skall intygsgivarna också ange de huvudsakliga omständigheter som ligger till grund för deras bedömning och vilka handlingar som har varit tillgängliga för dem. Styrelsen skall hålla kalkylen och intyget tillgängliga för förhandstecknaren innan avtalet ingås. Lag (2003:31) .

4 §
  Ett förhandsavtal som ingås i strid med bestämmelserna i 3 § är ogiltigt.

Förskott

Ett förhandsavtal kan innebära att bostadsrättsköparen ska betala förskott till bostadsrättsföreningen. Föreningen får dock enbart ta emot förskott om tillstånd lämnas av Bolagsverket.

Bolagsverket lämnar tillstånd om det finns en upprättad kostnadskalkyl som är intygad av två intygsgivare och föreningen har ställt säkerhet för återbetalning av förskotten. Säkerheten ska bestå av bankgaranti eller annan likvärdig säkerhet.

2 §
  En bostadsrättsförening får ta emot förskott för en bostadsrätt endast av den som tecknat ett förhandsavtal och om Bolagsverket har lämnat föreningen tillstånd att ta emot förskott.

Ett förskott får avse ett belopp som motsvarar högst den beräknade insatsen för bostadsrätten.

Om föreningen har tagit emot ett belopp som överstiger vad som följer av andra stycket, har förhandstecknaren rätt att få tillbaka det överskjutande beloppet jämte ränta enligt 2 §
räntelagen (1975:635). Lag (2004:247) .

5 §
  Bolagsverket skall lämna tillstånd till en förening att ta emot förskott, om
   1. det finns en kalkyl över kostnaderna för projektet, granskad enligt 3 § andra och tredje styckena, och
   2. föreningen ställt betryggande säkerhet hos Bolagsverket för återbetalning av förskott till förhandstecknarna.

Bolagsverket skall på begäran av föreningen återställa säkerheten efter det att bostadsrätterna upplåtits eller mottagna förskott har återbetalats. Lag (2004:247) .

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen