På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ekonomisk plan

Granskad:

En ekonomisk plan är ett bedömnings- och beslutsunderlag, främst för intygsgivarna när de ska bedöma föreningens stabilitet, men också för hyresgästerna när de ska ombilda sina lägenheter till bostadsrätter.

Planen ska innehålla upplysningar av betydelse för bedömningen av föreningens verksamhet. Innan den ekonomiska planen är registrerad får föreningen inte upplåta bostadsrätter. Styrelsen i bostadsrättsföreningen ansvarar för att en ekonomisk plan upprättas samt för innehållet i planen. Intygsgivarna granskar den ekonomiska planen och bedömer om bostadsprojektet är ekonomiskt hållbart.

Ta del av ekonomisk plan
Styrelsen i bostadsrättsföreningen ska hålla en registrerad plan tillgänglig för den som vill ta del av planen. En bostadsrättsinnehavare eller bostadsrättsspekulant kan även vända sig till Bolagsverket för att ta del av en registrerad ekonomisk plan.

2 §
  Innan ett beslut fattas enligt 1 §, skall föreningens styrelse upprätta en ekonomisk plan och hålla denna tillgänglig för hyresgästerna. Planen skall innehålla de upplysningar som är av betydelse för en bedömning av föreningens verksamhet.

Till planen skall fogas ett besiktningsprotokoll som visar husets skick.

2.1 Ekonomisk plan 3 kap. 1 § bostadsrättslagen, 1 § bostadsrättsförordningen, 4 kap. 2 § lagen om kooperativ hyresrätt samt 1 § förordningen om kooperativ hyresrätt Allmänt råd En ekonomisk plan bör ge en rättvisande bild av föreningens verksamhet. Om en uppgift i planen är preliminär bör detta tydligt anges. Även en preliminär uppgift bör vara ekonomiskt hållbar. I den ekonomiska planen bör framgå vilka lov och tillstånd som krävs för föreningens verksamhet. Att föreningen har erforderliga lov och tillstånd bör anges, i de fall det har betydelse för verksamheten. En ekonomisk plan bör upprättas vid en tidpunkt då uppgifterna som lämnas i planen är väl underbyggda.

Planens innehåll

En ekonomisk plan ska innehålla alla upplysningar av betydelse för föreningens verksamhet och vissa obligatoriska uppgifter.

De obligatoriska uppgifterna är följande:

 • Bostadsrättsföreningens firma och organisationsnummer.
 • Beskrivning av fastigheten.
 • Tidpunkt för upplåtelse och inflyttning.
 • Kostnad för föreningens fastighet.
 • Kostnader för nödvändigt underhåll och nödvändig tillbyggnad, ombyggnad eller andra nödvändiga ändringsarbeten.
 • Kostnader för andra åtgärder som har betydelse för föreningens verksamhet.
 • Hur föreningens kostnader ska finansieras.
 • Föreningens löpande kostnader och intäkter.
 • Driftskostnader som bostadsrättshavarna ska svara för och som inte ingår i årsavgiften.

Förutom dessa obligatoriska uppgifter ska en ekonomisk plan, som nämnts ovan, även innehålla upplysningar av betydelse för föreningens verksamhet. Det kan exempelvis vara upplysningar om att bygglov har erhållits vid nybyggnation.

Den ekonomiska planen ska dessutom innehålla en ekonomisk prognos och en känslighetsanalys. En ekonomisk prognos är en prognos över bostadsrättsföreningens framtida ekonomi. En känslighetsanalys innehåller olika beräkningar av hur känslig föreningen är för förändringar i räntenivåer och inflation.

1 §
  Innan en bostadsrättsförening upplåter lägenheter med bostadsrätt, skall en ekonomisk plan upprättas av föreningens styrelse och registreras av Bolagsverket. Planen skall innehålla de upplysningar som är av betydelse för en bedömning av föreningens verksamhet. Av planen skall också framgå om förutsättningarna för registrering enligt 1 kap. 5 § är uppfyllda. Lag (2004:247) .

1 §
  En ekonomisk plan för en bostadsrättsförening enligt
3 kap. bostadsrättslagen (1991:614) ska innehålla följande uppgifter. Om uppgiften är preliminär ska detta anges.
   1. Bostadsrättsföreningens företagsnamn och organisationsnummer.
   2. Beskrivning av fastigheten.
   3. Tidpunkt för upplåtelse och inflyttning.
   4. Kostnad för föreningens fastighet.
   5. Kostnader för nödvändigt underhåll och nödvändig tillbyggnad, ombyggnad eller andra nödvändiga ändringsarbeten.
   6. Kostnader för andra åtgärder som har betydelse för föreningens verksamhet.
   7. Finansieringen av kostnader enligt 4-6
(finansieringsplan).
   8. Föreningens löpande kostnader och intäkter.
   9. Driftskostnader som bostadsrättshavarna ska svara för och som inte ingår i årsavgiften.

Planen ska dessutom innehålla en ekonomisk prognos och en känslighetsanalys. Förordning (2018:1812).

2 §
  Beskrivningen av fastigheten enligt 1 § 2 skall innehålla följande uppgifter.
   1. Fastighetens beteckning och areal. Om marken innehas med tomträtt eller annan nyttjanderätt skall detta anges.
   2. Byggnadernas antal och användningssätt med kortfattad byggnadsbeskrivning.
   3. Om föreningen har fler än ett hus, en beskrivning av husens placering i förhållande till varandra.
   4. Lägenheternas antal, upplåtelseform, användningssätt, storlek och kortfattad lägenhetsbeskrivning.
   5. Gemensamma anordningar, kända servitut och skyldighet att ingå i gemensamhetsanläggning.
   6. Underhållsbehov och planerad tillbyggnad, ombyggnad eller annan ändring av föreningens hus.
   7. Fastighetens försäkringar.

3 §
  I finansieringsplanen enligt 1 § 7 skall anges
   1. lånebelopp och lånevillkor,
   2. föreningens amorteringsplan för de första tre åren,
   3. insatser och upplåtelseavgifter samt deras fördelning i stort på de olika bostadsrätterna och
   4. övriga finansieringsposter.

4 §
  För löpande kostnader och intäkter enligt 1 § 8 skall anges
   1. kostnader uppdelade på kapitalkostnader under de första tre åren, driftskostnader, avsättning för underhåll samt övriga kostnader,
   2. intäkter uppdelade på årsavgifter och övriga intäkter samt
   3. årsavgifternas fördelning på de olika bostadsrätterna i enlighet med de grunder som anges i stadgarna.

4 a §
  En ekonomisk prognos enligt 1 § andra stycket skall avse
   1. kapitalkostnader,
   2. driftskostnader,
   3. avsättningar för underhåll,
   4. eventuella övriga avsättningar,
   5. underhållskostnader,
   6. övriga kostnader,
   7. intäkter genom årsavgifter, och
   8. övriga intäkter.

I prognosen skall anges vilka antaganden om inflation och räntor som prognosen bygger på.

Uppgifterna enligt första stycket 1-8 skall avse de sex första verksamhetsåren och det elfte verksamhetsåret.
Förordning (2003:35).

4 b §
  En känslighetsanalys enligt 1 § andra stycket skall avse beräknad årsavgift vid olika inflations- och räntenivåer beträffande de sex första verksamhetsåren och det elfte verksamhetsåret. Förordning (2003:35).

2 §
  Innan ett beslut fattas enligt 1 §, skall föreningens styrelse upprätta en ekonomisk plan och hålla denna tillgänglig för hyresgästerna. Planen skall innehålla de upplysningar som är av betydelse för en bedömning av föreningens verksamhet.

Till planen skall fogas ett besiktningsprotokoll som visar husets skick.

1 §
  En ekonomisk plan för en kooperativ hyresrättsförening enligt 4 kap. 2 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt ska innehålla följande uppgifter. Om uppgiften är preliminär ska detta anges.
   1. Den kooperativa hyresrättsföreningens företagsnamn och organisationsnummer.
   2. Beskrivning av fastigheten.
   3. Tidpunkt för upplåtelse och inflyttning.
   4. Kostnader för föreningens fastighet.
   5. Kostnader för nödvändigt underhåll och nödvändig tillbyggnad, ombyggnad eller andra nödvändiga ändringsarbeten.
   6. Kostnader för andra åtgärder som har betydelse för föreningens verksamhet.
   7. Finansieringen av kostnader enligt 4-6
(finansieringsplan).
   8. Föreningens löpande kostnader och intäkter.
   9. Driftskostnader som de kooperativa hyresgästerna ska svara för och som inte ingår i hyran.

Planen ska dessutom innehålla en ekonomisk prognos och en känslighetsanalys. Förordning (2018:1825).

2 §
  Beskrivningen av fastigheten enligt 1 § 2 skall innehålla följande uppgifter.
   1. Fastighetens beteckning och areal. Om marken innehas med tomträtt eller annan nyttjanderätt, skall detta anges.
   2. Byggnadernas antal och användningssätt med kortfattad byggnadsbeskrivning.
   3. Lägenheternas antal, upplåtelseform, användningssätt, storlek och kortfattad lägenhetsbeskrivning.
   4. Gemensamma anordningar, kända servitut och skyldighet att ingå i gemensamhetsanläggning.
   5. Underhållsbehov och planerad tillbyggnad, ombyggnad eller annan ändring av föreningens hus.
   6. Fastighetens försäkringar.

3 §
  I finansieringsplanen enligt 1 § 7 skall anges
   1. lånebelopp och lånevillkor,
   2. föreningens amorteringsplan för de första tre åren,
   3. medlems- och upplåtelseinsatser samt upplåtelseinsatsernas fördelning i stort på de olika kooperativa hyresrätterna, och
   4. övriga finansieringsposter.

4 §
  Uppgifter om löpande kostnader och intäkter enligt 1 § 8 skall ange
   1. kostnader uppdelade på kapitalkostnader under de första tre åren, driftskostnader, avsättning för underhåll samt övriga kostnader,
   2. intäkter uppdelade på hyresintäkter och övriga intäkter, samt
   3. hyresintäkternas fördelning på de olika kooperativa hyresrätterna i enlighet med de grunder som anges i stadgarna.

4 a §
  En ekonomisk prognos enligt 1 § andra stycket skall avse
   1. kapitalkostnader,
   2. driftskostnader,
   3. avsättningar för underhåll,
   4. eventuella övriga avsättningar,
   5. underhållskostnader,
   6. övriga kostnader,
   7. hyresintäkter, och
   8. övriga intäkter.

I prognosen skall anges vilka antaganden om inflation och räntor som prognosen bygger på.

Uppgifterna enligt första stycket 1-8 skall avse de sex första verksamhetsåren och det elfte verksamhetsåret.
Förordning (2003:36).

4 b §
  En känslighetsanalys enligt 1 § andra stycket skall avse beräknad hyra vid olika inflations- och räntenivåer beträffande de sex första verksamhetsåren och det elfte verksamhetsåret.
Förordning (2003:36).

2.1 Ekonomisk plan 3 kap. 1 § bostadsrättslagen, 1 § bostadsrättsförordningen, 4 kap. 2 § lagen om kooperativ hyresrätt samt 1 § förordningen om kooperativ hyresrätt Allmänt råd En ekonomisk plan bör ge en rättvisande bild av föreningens verksamhet. Om en uppgift i planen är preliminär bör detta tydligt anges. Även en preliminär uppgift bör vara ekonomiskt hållbar. I den ekonomiska planen bör framgå vilka lov och tillstånd som krävs för föreningens verksamhet. Att föreningen har erforderliga lov och tillstånd bör anges, i de fall det har betydelse för verksamheten. En ekonomisk plan bör upprättas vid en tidpunkt då uppgifterna som lämnas i planen är väl underbyggda.

Ny ekonomisk plan

En ny ekonomisk plan behöver upprättas om det inträffar något av väsentlig betydelse för föreningens verksamhet. I så fall får föreningen inte upplåta bostadsrätter förrän den nya ekonomiska planen har registrerats. Vad som är av väsentlig betydelse för föreningens verksamhet får föreningens styrelse bedöma genom att jämföra de verkliga förhållandena och den senaste registrerade ekonomiska planen.

Exempel på tillfällen när det kan behöva upprättas en ny ekonomisk plan är när byggandet av en ny fastighet drar ut på tiden, vilket kan leda till att de ekonomiska förutsättningarna förändras för bostadsrättsföreningen. Ytterligare ett exempel är när en bostadsrättsförening vill upplåta bostadsrättslägenheter på en tidigare oinredd vind. Det är styrelsen i bostadsrättsföreningen som ansvarar för att en ny ekonomisk plan upprättas. Planen ska granskas av två intygsgivare innan den kan registreras hos Bolagsverket.

4 §
  Om det sedan den ekonomiska planen har upprättats inträffar något som är av väsentlig betydelse för bedömningen av föreningens verksamhet, får föreningen inte upplåta lägenheter med bostadsrätt förrän en ny ekonomisk plan har upprättats av föreningens styrelse och registrerats av Bolagsverket.

En förening får upplåta en lägenhet med bostadsrätt trots att den inte finns upptagen i en registrerad ekonomisk plan, om upplåtelsen inte har någon sådan betydelse som sägs i första stycket. Lag (2004:247) .

3.1 Ny ekonomisk plan 3 kap. 4 § bostadsrättslagen Allmänt råd Vid bedömningen av om det inträffat något av väsentlig betydelse för föreningens verksamhet bör en jämförelse göras mellan verkliga förhållanden och den senast registrerade ekonomiska planen. Om planen inte längre ger en rättvisande bild av föreningens ekonomi kan en jämförelse i stället göras med föreningens senaste årsredovisning om sådan finns. 3.2 Väsentlig betydelse 3 kap. 4 § bostadsrättslagen Allmänt råd Med förändring av väsentlig betydelse avses en varaktig negativ förändring som påverkar föreningens årsavgifter, skuldsättning eller insatser och upplåtelseavgifter. Följden av en förändring kan bland annat anses vara väsentlig om det kan antas påverka bostadsrättsköpares beslut att förvärva en bostadsrätt på grundval av förändringen, eller föranleda en bostadsrättsköpare att åberopa rätten att frånträda ett förhandsavtal enligt 5 kap. 8 § bostadsrättslagen.

En kalkyl behöver göras för att kunna bedöma om förändringen kan antas varaktigt negativ för föreningen. Vid en konstaterad negativ förändring som är väsentlig bör en ny ekonomisk plan upprättas.

Om en befintlig förening avser att upplåta fler än enstaka nya lägenheter eller utöka/förändra upplåten lägenhetsarea bör föreningen upprätta en ny ekonomisk plan. Det kan bli aktuellt även i fall då fördelningen av arean mellan bostäder och lokaler ändras.

En kalkyl bör även i denna situation tas fram för att kunna bedöma om den negativa förändringen är väsentlig.

Ombildning

När hyresrätter ombildas till bostadsrätter ska en ekonomisk plan finnas tillgänglig för hyresgästerna, tillsammans med ett besiktningsprotokoll. Den ekonomiska planen ska hyresgästerna ha som underlag för att bedöma om de vill besluta att ombilda sina bostäder till bostadsrätter. Syftet med besiktningsprotokollet är att hyresgästerna ska kunna bedöma fastighetens underhållsbehov. Finns det ett stort underhållsbehov kan det leda till att årsavgiften behöver höjas i framtiden.

20 §
  Innan beslut om förvärv av ett hus fattas enligt 19 §, skall en sådan ekonomisk plan som avses i 3 kap. 1 § upprättas och hållas tillgänglig för hyresgästerna. Till planen skall fogas ett besiktningsprotokoll som visar husets skick. Planen skall även vara försedd med intyg enligt 3 kap. 2 §. Lag (1995:1464) .

Förenklad ekonomisk plan

Äldre bostadsföreningar som har registreras före den 1 juli 1991 kan behöva upprätta en förenklad ekonomisk plan för att kunna omregistreras till bostadsrättsföreningar enligt den nuvarande bostadsrättslagen (1991:614). En förenklad ekonomisk plan upprättas av styrelsen och behöver godkännas av föreningsstämman innan beslut kan fattas om omregistrering. En förenklad ekonomisk plan ska innehålla följande:

 • Bostadsföreningens firma och organisationsnummer samt bostadsrättsföreningens firma.
 • Bostadsföreningens behållna tillgångar.
 • Medlemmarnas insatser.
 • Överskott utöver insatserna.

Den förenklade ekonomiska planen behöver inte vara intygad av intygsgivare.

6 §
  En förenklad ekonomisk plan enligt lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar ska innehålla följande uppgifter.
   1. Bostadsföreningens företagsnamn och organisationsnummer samt bostadsrättsföreningens företagsnamn.
   2. Bostadsföreningens behållna tillgångar.
   3. Medlemmarnas insatser.
   4. Överskott utöver insatserna.
Förordning (2018:1812).

4.1 Förenklad ekonomisk plan för bostadsföreningar 2 och 4 §§ lagen om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar samt 6 § bostadsrättsförordningen Allmänt råd En förenklad ekonomisk plan bör ge en rättvisande bild av föreningens verksamhet. Om en uppgift i planen är preliminär bör detta tydligt anges. Föreningens årsredovisning kan utgöra underlag för planen.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen