Vägledning om livscykelanalyser (LCA)

Boverket har tagit fram en vägledning om livscykelanalyser (LCA) för byggnadsverk. Det är en åtgärd för att driva på utvecklingen att byggnadsverk ska ha en låg miljö- och klimatpåverkan.

Vägledning om LCA för byggnadsverk har tagits fram i ett samverkansprojekt inom Miljömålsrådet. Du hittar en länk till vägledningen under "Relaterad information".

Bakgrund

Boverket har tidigare föreslagit att år 2020 ska livscykelperspektivet vara en utgångspunkt för all ny- och ombyggnad liksom vid förvaltning av befintlig bebyggelse, se rapport Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. I regeringsuppdraget om Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv visar Boverket på att det finns behov av att staten tar ledningen i arbetet med klimatpåverkan om takten på miljöarbetet inom byggsektorn ska öka. Boverket konstaterade i utredningen att drivkrafterna är små i Sverige att tillämpa livscykelberäkningar för att minska byggandets miljöpåverkan i dagsläget. LCA är ett bra verktyg för att analysera och kvantifiera miljöpåverkan, men det är ett komplext verktyg som kräver särskilda kunskaper och data. En viktig förutsättning för att öka användningen av LCA är bland annat vägledning och information om LCA-verktyg och att databaser tas fram. I Boverkets förstudie om klimat- och miljöanpassade byggregler konstaterades att bygg- och fastighetssektorn står för betydande miljöpåverkan, mellan 4-33 procent av samhällets miljöpåverkan enligt Boverkets miljöindikatorer.

Bild som visar bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan enligt Boverkets miljöindikatorer
Boverkets miljöindikatorer som visar bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan av samhället. Källa och illustration: Boverket

Miljöindikatorerna visar också att cirka 70 procent av de totala utsläppen av växthusgaser under 2014 kom från nybyggnad och ombyggnader. Medan cirka 30 procent kom från uppvärmning av byggnader.

Totala utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn fördelat på branscher

Bild som visar totala utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn fördelat på branscher
Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket

 Se mer om miljöindikatorerna i "Relaterad information".

Effekt i miljön vi vill att åtgärden ska leda till

Ett miljö- och klimatanpassat byggande som tar hänsyn till hela byggnadsverkets livscykel, det vill säga aktiviteter under produktskede, byggskede, i det färdiga byggnadsverket, rivningsskedet inklusive transporter i de olika skedena.

Åtgärden bidrar till dessa mål

  • God bebyggd miljö
  • Begränsad klimatpåverkan
  • Frisk luft
  • Bara naturlig försurning
  • Giftfri miljö
  • Ingen övergödning

Flera strecksatser under generationsmålet är också relevanta.

Kom med inspel till projektet

En första version av vägledningen har publicerats under sommaren 2018. Materialet är under uppbyggnad. Nästa steg blir att hämta in synpunkter på materialets användbarhet och att utveckla vägledningen. Kom gärna med synpunkter och förbättringsförslag om hur vägledningen kan utvecklas och fördjupas. Kontakta projektledaren.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej