Vägledning om livscykelanalyser (LCA) och branschdialoger

Boverket kommer att under 2017-2018 ta fram en vägledning om livscykelanalyser (LCA) för byggnadsverk. Boverket kommer också att ha branschdialoger med bygg- och fastighetssektorn om hur miljöpåverkan kan minskas. Detta är ett samverkansprojekt inom Miljömålsrådet.

För att driva på utvecklingen för att byggnader ska ha en låg miljö- och klimatpåverkan ska följande genomföras av Boverket:

 • Vägledning om LCA för byggnadsverk
  Boverket ska ta att fram och kommunicera en vägledning om livscykelanalyser för byggnadsverk. Detta projekt har lyfts som en samverkansåtgärd inom miljömålsrådet.
 • Branschdialoger med bygg- och fastighetssektorn om hur miljöpåverkan kan minskas
  Boverket ska ordna branschdialoger med bygg- och fastighetssektorn om vad som görs för att minimera miljöpåverkan och vilka behov som finns för att öka takten. Dialogerna är en del i Boverkets arbete att verka för FN:s programområde "Sustainable Buildings and Construction Programme" (SBC) som är ett av sex programområden för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål om hållbar konsumtion och produktion. Boverket har beslutat att bli partner i SBC och i ansvaret ingår att verka för programmet.

Förutom samverkan med branschen ska arbetet genomföras i samverkan med följande myndigheter; Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Trafikverket, Skogsstyrelsen, SGU, länsstyrelsen, Transportstyrelsen och Energimyndigheten.

Bakgrund

Boverket har tidigare föreslagit att år 2020 ska livscykelperspektivet vara en utgångspunkt för all ny- och ombyggnad liksom vid förvaltning av befintlig bebyggelse, se rapport Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. I regeringsuppdraget om Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv visar Boverket på att det finns behov av att staten tar ledningen i arbetet med klimatpåverkan om takten på miljöarbetet inom byggsektorn ska öka. Boverket konstaterade i utredningen att drivkrafterna är små i Sverige att tillämpa livscykelberäkningar för att minska byggandets miljöpåverkan i dagsläget. LCA är ett bra verktyg för att analysera och kvantifiera miljöpåverkan, men det är ett komplext verktyg som kräver särskilda kunskaper och data. En viktig förutsättning för att öka användningen av LCA är bland annat vägledning och information om LCA-verktyg och att databaser tas fram. I Boverkets förstudie om klimat- och miljöanpassade byggregler konstaterades att bygg- och fastighetssektorn står för betydande miljöpåverkan, mellan 4-33 procent av samhällets miljöpåverkan enligt Boverkets miljöindikatorer.

Bild som visar bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan enligt Boverkets miljöindikatorer
Boverkets miljöindikatorer som visar bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan av samhället. Källa och illustration: Boverket

Miljöindikatorerna visar också att cirka 70 procent av de totala utsläppen av växthusgaser under 2014 kom från nybyggnad och ombyggnader. Medan cirka 30 procent kom från uppvärmning av byggnader.

Totala utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn fördelat på branscher

Bild som visar totala utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn fördelat på branscher
Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket

 Se mer om miljöindikatorerna i "Relaterad information".

Effekt i miljön vi vill att åtgärden ska leda till

Ett miljö- och klimatanpassat byggande som tar hänsyn till hela byggnadsverkets livscykel, det vill säga aktiviteter under produktskede, byggskede, i det färdiga byggnadsverket, rivningsskedet inklusive transporter i de olika skedena.
Åtgärden bidrar till dessa mål

 • God bebyggd miljö
 • Begränsad klimatpåverkan
 • Frisk luft
 • Bara naturlig försurning
 • Giftfri miljö
 • Ingen övergödning

Flera strecksatser under generationsmålet är också relevanta.

Tidplan

En första version av vägledningen planeras till att publiceras under våren 2018.

Kom med inspel till projektet

Boverket tar gärna emot inspel till projektet. Kontakta i så fall projektledaren, kontaktuppgifter finns i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej