På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utreda hur ombyggnadsbegreppet kan förtydligas i plan- och bygglagen

Granskad:

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda om och på vilket sätt regleringen av ombyggnad kan förtydligas i plan- och bygglagen (PBL).

Vad är ombyggnad?

Ombyggnad är ett begrepp som i PBL används för att benämna en viss typ av ändring av byggnad. Ombyggnadsbegreppet har huvudsakligen betydelse för vilka delar av byggnaden det ställs krav på. För att en ändring av en byggnad ska anses utgöra ombyggnad ska antingen hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.

Vid ändring ställs normalt krav enbart på den ändrade delen, men om ändringen är en ombyggnad ställs krav på hela byggnaden, eller om det är inte är rimligt på den betydande och avgränsbara delen som förnyas.

Bakgrund till uppdraget

I betänkandet Modernare byggregler (SOU 2019:68) föreslog Kommittén för modernare byggregler att begreppet ombyggnad i PBL skulle utgå. De åtgärder som i dag utgör en ombyggnad skulle enligt kommitténs förslag i stället utgöra en ändring. Ett av huvudmotiven till förslaget var att regelverket uppfattas som krångligt och oförutsägbart. Kommitténs förslag skulle innebära att följdkrav inte kan ställas vid ombyggnader.

Betänkandet har remitterats. Remissinstanserna har olika uppfattningar om ombyggnadsbegreppet bör tas bort eller inte. Remissvaren förstärkte dock bilden av att regelverket uppfattas som krångligt och oförutsägbart. Många remissinstanser ansåg att frågan borde utredas vidare.

Boverkets uppdrag

Mot bakgrund av kommitténs förslag och remissinstansernas synpunkter har Boverket fått ett regeringsuppdrag att utreda om och på vilket sätt regleringen av ombyggnad kan förtydligas i PBL.

Boverket ska vid behov lämna förslag på författningsändringar. Förslagen ska innebära i huvudsak samma kravnivå för utformningskraven och de tekniska egenskapskraven, exempelvis avseende kraven på energihushållning och värmeisolering samt på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Förslagen ska konsekvensutredas.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2021.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen