På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Regler för laddinfrastruktur

Granskad: 

Sedan den 15 maj 2020 är laddning av elfordon ett nytt egenskapskrav i plan- och bygglagen (PBL). Vilka byggnader som ska ha utrustning för laddning av elfordon eller förberedelse för laddning genom så kallad ledningsinfrastruktur framgår av plan- och byggförordningen (PBF). Reglerna för uppförande av nya byggnader behöver inte tillämpas om man söker bygglov eller gör en anmälan innan den 11 mars 2021. Innan dess planerar Boverket ta fram tillämpningsföreskrifter som exempelvis beskriver vilka typer av anslutningsdon som ska användas för att uppfylla kraven enligt PBF.

Krav i samband med uppförande av nya byggnader

Kraven på laddning av elfordon i samband med uppförande av byggnader ska tillämpas om man söker bygglov eller gör en anmälan efter den 10 mars 2021. Reglerna innebär i kortet att:

  • Nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur (förberedelse med tomrör eller liknande) till alla parkeringsplatser
  • Övriga nya uppvärmda byggnader med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till 20 % av parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för elfordon
  • För ouppvärmda byggnader ställs inga krav 

Retroaktiva krav för vissa befintliga byggnader

Därutöver ställs retroaktiva krav på befintliga byggnader som ska vara genomförda före den 1 januari 2025. 

  • Uppvärmda byggnader som inte är bostadshus med fler än 20 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha minst en laddningspunkt för elfordon
  • För ouppvärmda byggnader och bostadshus ställs inga retroaktiva krav

20b §
  För att uppfylla det krav på laddning av elfordon som anges i 8 kap. 4 § första stycket 11 plan- och bygglagen
(2010:900) ska varje parkeringsplats på parkeringar med fler än tio parkeringsplatser som finns i, eller på tomten till, bostadshus vara utrustad med ledningsinfrastruktur för laddning av elfordon.

Parkeringar med fler än tio parkeringsplatser som finns i, eller på tomten till, andra byggnader än bostadshus ska vara utrustade med minst en laddningspunkt för laddning av elfordon samt ledningsinfrastruktur för sådan laddning till minst en femtedel av parkeringsplatserna.

Första och andra styckena gäller dock endast byggnader för vilka energi används för att påverka inomhusklimatet. Kraven gäller inte byggnader som är avsedda för totalförsvaret eller som annars är av betydelse för Sveriges säkerhet.
Förordning (2020:274).

/Rubriken träder i kraft I:2025-01-01/

20c §
   /Träder i kraft I:2025-01-01/
För att uppfylla det krav på laddning av elfordon som anges i 8 kap. 4 § första stycket 11 plan- och bygglagen
(2010:900) ska parkeringar med fler än tjugo parkeringsplatser som finns i, eller på tomten till, andra byggnader än bostadshus vara utrustade med minst en laddningspunkt för laddning av elfordon.

Första stycket gäller dock endast byggnader för vilka energi används för att påverka inomhusklimatet. Kravet ska då alltid uppfyllas.

Kravet gäller dock inte byggnader som är avsedda för totalförsvaret eller som annars är av betydelse för Sveriges säkerhet. Förordning (2020:274).

Reglerna ska även tillämpas vid så kallad ombyggnad av en byggnad. Med ombyggnad avses i PBL påtaglig förnyelse av en byggnad, se PBL kunskapsbank.

22 §
  Det som sägs om att uppfylla kraven på tekniska egenskaper i 8 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900) ska gälla för uppfyllandet av egenskapskraven i 7-10, 13, 14 och
16-20 b §§ detta kapitel.

De krav som gäller bredbandsanslutning i 8 kap. 4 § första stycket 10 plan- och bygglagen och 20 a § detta kapitel behöver dock inte uppfyllas vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad.

De krav som gäller laddning av elfordon i 8 kap. 4 § första stycket 11 plan- och bygglagen och 20 b § detta kapitel behöver inte uppfyllas vid annan ändring av en byggnad än
   1. ombyggnad som omfattar byggnadens elektriska infrastruktur i fall då parkeringen är belägen i byggnaden, och
   2. ombyggnad som sker i samband med att ändringsåtgärder vidtas på parkeringen i fall då parkeringen är belägen på tomten till byggnaden. Förordning (2020:274).

Boverkets regelarbete

Boverket arbetar under 2020 med att ta fram regler i form av föreskrifter eller allmänna råd om hur de ovanstående kraven i PBF ska tillämpas.

Det innebär i korthet att Boverket avser reglera vilken typ av anslutningsdon som ska användas, eventuella krav på tillgänglighet till laddningspunkten för personer med funktionsnedsättningar och liknande frågor. Med vilken effekt laddning ska kunna ske, och hur eventuell elmätning och debitering bör ske är däremot upp till marknaden att själv avgöra. 

Boverkets regelförslag har varit på remiss till den 11 september. Efter remissen har mindre justeringar skett och regelförslaget är nu på så kallad EU-notifiering. Det innebär att andra länder inom den gemensamma marknaden ges möjlighet att ta del av reglerna så de inte utgör handelshinder. 

Först efter notifieringen kan reglerna beslutas av Boverket, vilket planeras bli i början av 2021. Eftersom de flesta nya kraven i PBF börjar gälla först efter 11 mars 2021 och Boverkets förslag är tillgängligt under hösten i samband med EU-remissen så finns reglerna tillgängliga i god tid innan de måste tillämpas. Du kan ta del av EU-remissen under relaterad information.

Nytt uppdrag om ändrade kravnivåer 

Den 30 april fick Boverket ett nytt uppdrag av regeringen om att utreda konsekvenserna avseende ändrade kravnivåer för elfordon i byggreglerna. Du kan läsa mer om uppdraget som nu är slutredovisat under relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen