På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Genomförande av regler för nära-nollenergibyggnader i Boverkets föreskrifter

Nära-nollenergiregler är införda i Boverkets byggregler, BBR avsnitt 9 Energihushållning sedan den 1 juli 2017. Skärpta krav träder i kraft 2020.

Boverket sände ut en remiss med förslag till ändringar i BBR avsnitt 9 Energihushållning den 7 mars 2018 med svarstid till den 11 maj 2018. Förslaget innehåller skärpta energikrav och ändringar av andra krav i avsnitt 9. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Det är det andra steget i Boverkets arbete att införa EU:s direktiv för byggnaders energiprestanda i svenska byggregler. Boverket arbetar med att gå igenom remissvaren. Samtidigt har EU antagit en omarbetad version av direktivet, vilket publicerades i juni 2018. Boverket utreder därför också  hur det omarbetade direktivet ska införas i svenska regler i samråd med andra aktörer. Med anledning av detta måste Boverket revidera tidsplanen för de skärpningar som föreslagits. Du kan följa Boverkets regelarbete via länken under "Relaterad information". Boverket publicerar också nyheter inom energiområdet löpande.

Du hittar även remissen under "Relaterad information".

Den 8 och 9 mars arrangerade Boverket seminarium angående remissen och du kan ta del av presentationer från seminarierna i "Relaterad information".

Vad har hittills ändrats i BBR när det gäller nära-nollenergibyggnader?

De gällande reglerna för nära-nollenergibyggnader som trädde i kraft den 1 juli 2017 berörde avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler. Några följdändringar gjordes också i föreskriften BEN som behandlar normalt brukande av byggnaden.

Nära-nollenergiregler införs i två steg och reglerna i det första steget gäller från den 1 juli 2017. De viktigaste ändringarna som gjordes då var:

  • Systemgränsen ändrades från levererad energi till byggnaden till primärenergi
  • Byggnadens energiprestanda anges nu som primärenergital (EPpet). Det tidigare begreppet specifik energianvändning försvann.
  • Primärenergifaktorer infördes för el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas
  • Kategorin elvärmda byggnader försvann
  • De fyra klimatzonerna ersattes av geografiska justeringsfaktorer på kommunnivå.

De ändrade reglerna innebar ingen skärpning av energikraven. Samma energikrav som gällde fram till 1 juli 2017 uttrycks på ett nytt sätt.

Vägen till de nya föreskrifterna

Ändringar i plan- och byggförordningen, som definierar det övergripande ramverket för nära-nollenergibyggnader, trädde i kraft den 1 april 2017. Förslag på gällande föreskrifter om nära-nollenergibyggnader presenterades i januari 2017. Remissvaren handlade främst om primärenergifaktorer och systemgränser men också om geografiska justeringsfaktorer, och när i tiden remissinstanserna anser att reglerna bör träda i kraft. En extra remiss sändes ut den 2 maj för ändringar i BBR och BEN.

Tillämpningsföreskrifterna genom ändringar i BBR trädde i kraft den 1 juli 2017. Ändringarna i BBR infördes med en övergångstid på ett år som innebär att man under den tiden får välja att använda primärenerital eller specifik energianvändning. Boverket har beslutat att förlänga övergångstiden till den 1 januari 2019 enligt ett förslag som sändes ut på remiss i november 2017. Det innebär att fram till årsskiftet får man fortsätta att använda antingen primärenergital eller specifik energianvändning (enligt regler i BBR före den 1 juli 2017) som metod för att uttrycka en byggnads energiprestanda.

Mer information

Du hittar en länk till gällande föreskrifter och konsekvensutredning under "Relaterad information". Där finns också en länk till Boverkets byggregler och plan- och byggförordningen. Följ gärna Boverkets regelarbete och nyheter inom energiområdet som publiceras löpande via de länkar som också finns under samma meny.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej