Frågor och svar om möjligheternas byggregler

Boverket har regeringens bemyndigande att skriva bygg och konstruktionsregler. Det är regler som samlas i Boverkets byggregler (BBR) och i europeiska regler (EKS) för konstruktion. Varför ska Boverket nu göra en översyn av bygg- och konstruktionsreglerna?

Boverket har fått ett regeringsuppdrag att göra en översyn av reglerna. Regelverket behöver moderniseras för att öka konkurrensen och bostadsbyggandet.

Vad är syftet med översynen?

Översynen ska skapa ett förenklat och konsekvent regelverk med en, så långt det är möjligt, genomgående likriktad struktur och detaljeringsgrad.

Vilket är det övergripande målet med översynen?

Ett förenklat regelverk ska bidra till att det går att bygga snabbare och mer kostnadseffektivt.

På vilket sätt kommer resultatet av översynen att påverka aktörer i bygg- och fastighetssektorn?

Reglerna blir enklare och tydligare. Möjligheterna för byggsektorn att utveckla innovativa lösningar ökas jämfört med nuvarande regler.

Hur ser tidplanen ut?

Boverket redovisar uppdraget till regeringen 20 december 2020. Redovisningen kommer bestå av en ny modell för byggregler och en prototyp, som är nuvarande avsnitt 7, Bullerskydd. Arbetet med övriga delar av bygg- och konstruktionsreglerna fortsätter därefter.

Vilka kommer att bli berörda i regelarbetet?

De som på olika sätt arbetar med tillämpning av reglerna, som byggherrar, projektörer, kommunernas byggnadsnämnder m.fl. Myndigheter som skriver regler inom angränsande områden och brukare av den byggda miljön blir också berörda.

Hur kommer man att kunna påverka arbetet?

Boverket kommer att ordna dialogmöten med representanter för berörda, via intresseorganisationer och motsvarande.

Hur kommer man att kunna följa det här arbetet?

Denna webbsida kommer att uppdateras kontinuerligt med information om arbetet.

Kommer samhällets krav på hälsa och säkerhet vara kvar?

Ja, kraven på byggnader enligt plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF) ska inte ändras i detta arbete.

Varför ska Boverket inte skriva detaljkrav?

Regler utan detaljerade krav ger större möjligheter för innovation och teknisk utveckling.

Varför ska allmänna råd tas bort?

De allmänna råden uppfattas som otydliga, och nuvarande regler tillämpas och tolkas på många olika sätt. Genom att ta bort de allmänna råden ska reglerna bli tydligare.

Varför ska Boverket inte hänvisa till standarder?

Boverkets uppgift är att ange samhällets krav, inte att ange detaljerade anvisningar eller lösningar för hur kraven kan tillämpas och uppfyllas. Det ska istället vara byggsektorns ansvar.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej