På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Frågor och svar om möjligheternas byggregler

Granskad:

Boverket har regeringens bemyndigande att skriva bygg och konstruktionsregler. Det är regler som samlas i Boverkets byggregler (BBR) och i europeiska regler (EKS) för konstruktion. Varför ska Boverket nu göra en översyn av bygg- och konstruktionsreglerna?

Vad är syftet med översynen?

Översynen ska skapa ett förenklat och konsekvent regelverk med en, så långt det är möjligt, genomgående likriktad struktur och detaljeringsgrad.

Vilket är det övergripande målet med översynen?

Ett förenklat regelverk ska bidra till att det går att bygga snabbare och mer kostnadseffektivt.

På vilket sätt kommer resultatet av översynen att påverka aktörer i bygg- och fastighetssektorn?

Reglerna blir enklare och tydligare. Möjligheterna för byggsektorn att utveckla innovativa lösningar ökas jämfört med nuvarande regler.

Kommer kravnivåerna i reglerna att ändras?

Nej. Det är Boverkets tillämpningsföreskrifter som förs över till en ny regelmodell. Kraven på byggnader enligt plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF), som ligger till grund för Boverkets föreskrifter, påverkas inte av detta arbete.

Hur ser tidplanen ut?

De nya författningar kommer att ”klustras” i två block. I det första blocket planeras ingå delarna Skydd mot buller, Hygien, hälsa och miljö samt Säkerhet vid användning. De beräknas träda i kraft 1 juli 2023. I det andra blocket planeras ingå Brandskydd, Bärförmåga (EKS), Energihushållning, Bostadsutformning och Tillgänglighet. De beräknas träda i kraft 1 juli 2024. Datum för upphävande av tidigare regler planeras bli 30 juni 2025, och vara gemensamt för båda blocken. Det innebär i så fall övergångsbestämmelser på två år för det första blocket och ett år för det andra blocket.

Vilka kommer att bli berörda i regelarbetet?

De som på olika sätt arbetar med tillämpning av reglerna, som byggherrar, projektörer, kommunernas byggnadsnämnder m.fl. Myndigheter som skriver regler inom angränsande områden och brukare av den byggda miljön blir också berörda.

Hur kommer man att kunna påverka arbetet?

Boverket kommer att ordna dialogmöten med representanter för berörda, via intresseorganisationer och motsvarande.

Hur kommer man att kunna följa det här arbetet?

Denna webbsida kommer att uppdateras kontinuerligt med information om arbetet.

Varför ska Boverket inte skriva detaljkrav?

Regler utan detaljerade krav ger större möjligheter för innovation och teknisk utveckling.

Varför ska allmänna råd tas bort?

De allmänna råden uppfattas som otydliga, och nuvarande regler tillämpas och tolkas på många olika sätt. Genom att ta bort de allmänna råden ska reglerna bli tydligare.

Varför ska Boverket inte hänvisa till standarder?

Boverkets uppgift är att ange samhällets krav, inte att ange detaljerade anvisningar eller lösningar för hur kraven kan tillämpas och uppfyllas. Det ska istället vara samhällsbyggnadssektorns ansvar.

Varför samarbetar Boverket med SIS?

Boverket har valt att samarbeta med Svenska Institutet för Standarder (SIS). Skälet är att SIS tar fram standarder inom många olika sektorer i Sverige. SIS samordnar också arbetet med europeiska standarder inom EU och internationella standarder som Sverige ska förhålla sig till. SIS har lång erfarenhet av standardiseringsarbete och när Boverket inte längre ska hänvisa till standarder är det viktigt att byggsektorn får veta vilka standarder som finns. I byggstandarder kommer det att finnas detaljerade anvisningar eller lösningar för hur kraven kan tillämpas och uppfyllas.

Byggsektorns olika aktörer och andra samhällsintressen har möjlighet att påverka innehållet i byggstandarder genom att delta i tekniska kommittéer (TK) som SIS redan har eller som kommer att bildas. Boverket ser det här sättet att arbeta som ett test, eller en möjlighet för byggsektorn att få mer inflytande via byggstandarder.

Hur kommer Boverket att delta i SIS standardiseringsarbete, när det finns regler enligt den nya regelmodellen?

Planen är att Boverket inte kommer att vara deltagare i SIS tekniska kommittéer. Boverket kommer istället att föra dialog med SIS i andra konstellationer. Boverket kan också vara behjälpligt på andra sätt i de tekniska kommittéernas arbete, i olika skeden av standardiseringsprocessen.

Kommer Boverket att ha vägledningar till sina bygg- och konstruktionsregler enligt den nya regelmodellen?

Ja, det kommer att finnas vägledningar från Boverket till reglerna enligt den nya modellen, motsvarande de som idag finns på PBL kunskapsbanken.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen