På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Frågor och svar om möjligheternas byggregler

Boverket har regeringens bemyndigande att skriva bygg och konstruktionsregler. Det är regler som samlas i Boverkets byggregler (BBR) och i europeiska regler (EKS) för konstruktion. Varför ska Boverket nu göra en översyn av bygg- och konstruktionsreglerna?

Boverket har fått ett regeringsuppdrag att göra en översyn av reglerna. Regelverket behöver moderniseras för att öka konkurrensen och bostadsbyggandet.

Vad är syftet med översynen?

Översynen ska skapa ett förenklat och konsekvent regelverk med en, så långt det är möjligt, genomgående likriktad struktur och detaljeringsgrad.

Vilket är det övergripande målet med översynen?

Ett förenklat regelverk ska bidra till att det går att bygga snabbare och mer kostnadseffektivt.

På vilket sätt kommer resultatet av översynen att påverka aktörer i bygg- och fastighetssektorn?

Reglerna blir enklare och tydligare. Möjligheterna för byggsektorn att utveckla innovativa lösningar ökas jämfört med nuvarande regler.

Hur ser tidplanen ut?

Boverket redovisar uppdraget till regeringen 20 december 2020. Redovisningen kommer bestå av en ny modell för byggregler och en prototyp, som är nuvarande avsnitt 7, Bullerskydd. Arbetet med övriga delar av bygg- och konstruktionsreglerna fortsätter därefter.

Vilka kommer att bli berörda i regelarbetet?

De som på olika sätt arbetar med tillämpning av reglerna, som byggherrar, projektörer, kommunernas byggnadsnämnder m.fl. Myndigheter som skriver regler inom angränsande områden och brukare av den byggda miljön blir också berörda.

Hur kommer man att kunna påverka arbetet?

Boverket kommer att ordna dialogmöten med representanter för berörda, via intresseorganisationer och motsvarande.

Hur kommer man att kunna följa det här arbetet?

Denna webbsida kommer att uppdateras kontinuerligt med information om arbetet.

Kommer samhällets krav på hälsa och säkerhet vara kvar?

Ja, kraven på byggnader enligt plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF) ska inte ändras i detta arbete.

Varför ska Boverket inte skriva detaljkrav?

Regler utan detaljerade krav ger större möjligheter för innovation och teknisk utveckling.

Varför ska allmänna råd tas bort?

De allmänna råden uppfattas som otydliga, och nuvarande regler tillämpas och tolkas på många olika sätt. Genom att ta bort de allmänna råden ska reglerna bli tydligare.

Varför ska Boverket inte hänvisa till standarder?

Boverkets uppgift är att ange samhällets krav, inte att ange detaljerade anvisningar eller lösningar för hur kraven kan tillämpas och uppfyllas. Det ska istället vara byggsektorns ansvar.

Varför samarbetar Boverket med SIS?

Boverket har valt att samarbeta med Svenska Institutet för Standarder (SIS). Skälet är att SIS tar fram standarder inom många olika sektorer i Sverige. SIS samordnar också arbetet med europeiska standarder inom EU och internationella standarder som Sverige ska förhålla sig till. SIS har lång erfarenhet av standardiseringsarbete och när Boverket inte längre ska hänvisa till standarder är det viktigt att byggsektorn får veta vilka standarder som finns. I byggstandarder kommer det att finnas detaljerade anvisningar eller lösningar för hur kraven kan tillämpas och uppfyllas.

Byggsektorns olika aktörer och andra samhällsintressen har möjlighet att påverka innehållet i byggstandarder genom att delta i tekniska kommittéer (TK) som SIS redan har eller som kommer att bildas. Boverket ser det här sättet att arbeta som ett test, eller en möjlighet för byggsektorn att få mer inflytande via byggstandarder.

Slutbetänkande från Kommittén för modernare byggregler är nu ute på remiss. Samtidigt arbetar Boverket med regeringsuppdraget som vi kallar för Möjligheternas byggregler. Hur hänger det ihop?

Boverkets pågående regeringsuppdrag om översyn av våra bygg- och konstruktionsregler är avgränsat till att omfatta de reglerna. Vi har alltså påbörjat översynen av våra regler i BBR och EKS, det är det projekt vi kallar Möjligheternas byggregler. Utgångsläget är att det är gällande lag och förordning (PBL och PBF) som ligger till grund.

Kommittén för modernare byggreglers uppdrag hade en betydligt vidare omfattning. Deras uppdrag var att se över och modernisera plan-och bygglagen (kap. 8 och 10), plan- och byggförordningen (kap 3-5, 7), Boverkets byggregler, Boverkets föreskrifter om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder och de standarder dessa hänvisar till i syfte att modernisera regelverket och därmed gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande. Kommittén hade också i uppdrag att utreda regelverkets ändamålsenlighet, effektivitet och omfattning. De skulle även analysera behovet av reglering för att minska klimat- och miljöpåverkan under byggprocessen och vid materialval.

I remissprocessen av Kommittén för modernare byggreglers betänkande så kommer de remissynpunkter som rör Boverkets byggregler, BBR, att överlämnas till oss.

Hur kommer Boverket att delta i SIS standardiseringsarbete, när det finns regler enligt den nya regelmodellen?

Planen är att Boverket inte kommer att vara deltagare i SIS tekniska kommittéer. Boverket kommer istället att föra dialog med SIS i andra konstellationer. Boverket kan också vara behjälpligt på andra sätt i de tekniska kommittéernas arbete, i olika skeden av standardiseringsprocessen.

Kommer Boverket att ha vägledningar till sina bygg- och konstruktionsregler enligt den nya regelmodellen?

Ja, det kommer att finnas vägledningar från Boverket till reglerna enligt den nya modellen, motsvarande de som idag finns på PBL Kunskapsbanken.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej