På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Dialogmöten

Granskad: 

Regeringen vill att det ska gå snabbare att bygga, byggandet behöver bli mer kostnadseffektivt och företag ska få större möjlighet att hitta nya innovativa lösningar som ökar effektiviteten i byggandet.

Boverket har på regeringens uppdrag påbörjat ett arbete med att i grunden se över myndighetens bygg- och konstruktionsregler. Boverkets ambition är att myndighetens regler ska innehålla färre detaljerade funktionskrav, inga allmänna råd eller hänvisningar till standarder.

En ny regelmodell ska kunna användas för alla tekniska egenskapskrav. Syftet med modellen är att få ett förenklat och konsekvent regelverk med likriktad struktur och detaljeringsgrad. Boverkets uppdrag, som vi kallar för Möjligheternas byggregler, ska också bidra till en tydligare rollfördelning mellan Boverket, bygg- och fastighetssektorn och standardiseringen. Med hjälp av digitala dialogmöten ger vi möjlighet att ta del av vårt förslag till regelmodell och påverka utvecklingen av den.

Webbseminarium om ny regelmodell 7 maj

Boverket genomförde den 7 maj 2020 ett webbseminarium med ungefär 400 deltagare om Boverkets förslag till regelmodell i Möjligheternas byggregler. Medverkade på webbseminariet gjorde Boverkets ledning, representanter för bygg- och fastighetssektorn, projektledningen för Möjligheternas byggregler samt representanter för standardiseringen och Svenska Institutet för standarder, SIS.

Du kan se webbseminariet i efterhand, se länk under "Relaterad information". Där finns också de chattfrågor som ställdes under webbseminariet besvarade.

Gruppdiskussioner om regelmodellen 11–13 maj

Det var ca 200 personer som deltog i våra gruppdiskussioner, i 23 olika grupper. Diskussionerna genomfördes som virtuella möten. Olika aktörer fanns representerade bland deltagarna, som projektörer, kommunala tjänstepersoner, byggherrar, entreprenörer, brukarorganisationer, med flera. Då diskuterades den nya regelmodellen utifrån ett antal frågeställningar. Frågor hade skickats ut före diskussionerna, och efteråt kunde varje deltagare gå in i ett webbaserat frågeverktyg och besvara dem. Frågorna i verktyget var formulerade med fasta svarsalternativ. Cirka 150 personer har besvarat frågorna, och du hittar en redovisning under "Relaterad information". Där finns också en sammanställning av det som diskuterades i de 23 grupperna. Sammanställningen ger en fördjupning till resultatet i frågeverktyget.

Från diskussionerna tar vi bland annat med oss att många upplever att det än så länge är otydligt hur den nya regelmodellen ska fungera, och många är tveksamma eller skeptiska till förändringen. Men andra välkomnar de möjligheter som en ny regelmodell kan öppna för.

Fokusgruppsmöten

Under två dagar i början på 2020 träffade projektet projektintressenter, i form av fokusgruppssamtal. Vi träffade sammanlagt 30 personer, i sex olika grupper. De inbjudna intressenterna representerade olika roller i bygg- och fastighetssektorn och inom kontroll och tillsyn. Syftet med mötena var att föra dialog om den nya modell för reglerna som vi nu arbetar fram. Inför mötena fick deltagarna ett material med en presentation av några delar av modellen, med frågeställningar som skulle diskuteras på mötena.

Från mötena tar vi bland annat med oss att man var övervägande positiv till förslag om krav på kompetens hos byggherren och på byggherrens egenkontroll. Annat som diskuterades var preciseringsnivåer i tillämpningsregler för de tekniska egenskapskraven. De diskussionerna handlade om vilka förutsättningar som finns i bygg- och fastighetssektorn för att ta ansvar för lösningar som uppfyller kraven.

En sammanfattning av det som togs upp i diskussionerna finns under Relaterad information. Där finns också materialet som diskuterades på mötena.

Möte med Boverkets Byggråd

Den 3 oktober 2019 hade projektet sitt första externa dialogmöte, med Boverkets byggråd. Då presenterades projektet och vi genomförde också en workshop. Tre frågor diskuterades gruppvis och diskussionerna leddes av representanter för projektet. De tre frågorna var:

  • Finns det några regler som är överflödiga? Något som saknas? Ska staten reglera mer eller mindre?
  • Den nya rollfördelningen – vad ska vi tänka på i den nya modellen för att det ska fungera?
  • Hur ska Boverket kommunicera med intressenter/målgrupper?

Vi fick många bra synpunkter och inspel från deltagarna. En sammanställning av det som framfördes i diskussionerna finns  under "Relaterad information". Där finns också projektets presentationsbilder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen