På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Delprojekt föreskrifter om klimatdeklaration av byggnader

Granskad:

Boverkets föreskrifter förtydligar reglerna i lagen och förordningen om klimatdeklaration för byggnader. Du hittar föreskrifter och konsekvensutredning via länken under "Relaterad information"

I Boverkets föreskrifter regleras till exempel vilka klimatdata som ska användas vid beräkning av byggnadens klimatpåverkan. Även preciseringar om klimatdeklarationens innehåll och omfattning regleras. Det finns också regel om vilka uppgifter som ska lämnas i ett formulär när klimatdeklarationen registreras hos Boverket.

Förslag till föreskrifter, konsekvensutredning och formulär var på remiss mellan den 17 december 2020 och den 12 mars 2021. Det kom in sammanlagt 114 remissvar, varav 90  tillstyrkte förslaget. Fem av remissinstanserna avstyrkte förslaget. Av de remissinstanser som fått remissutskicket avstod 19 från att lämna svar.

Boverket gick igenom remissynpunkterna och gjorde de förändringar som bedömdes vara viktiga. Många synpunkter lämnades på förslag till regel i 5 § andra stycket. Den handlade om beräkning av klimatpåverkan för transport av byggprodukter till byggarbetsplatsen. Förslaget innebar att klimatpåverkan för åtminstone de tre tyngsta byggprodukterna skulle beräknas med specifika uppgifter och data för transportavstånd, transportslag och bränslen. Det var enligt förslaget inte tillåtet att beräkna klimatpåverkan från transport med generiska klimatdata för de tre tyngsta produkterna. Boverket utredde hur regleringen av transport till byggarbetsplatsen borde utformas utifrån remissynpunkterna och regelförenkling. Bestämmelsen om de tre tyngsta byggprodukterna togs bort. Följande justeringar genomfördes också. För transport av byggprodukter till byggarbetsplatsen får endast generiska klimatdata användas. Vidare tillåts endast generiska klimatdata vid beräkningen av energianvändningen på byggarbetsplatsen. För spill på byggarbetsplatsen tillåts specifika klimatdata förutsatt att specifika klimatdata använts för aktuell byggprodukt redan i produktskedet.

Konsekvensutredningen har uppdaterats med remissinstansernas synpunkter och hur Boverket har beaktat dessa.

Efter Boverkets genomgång av remissvaren och justeringar i föreskrift och konsekvensutredning skickades förslaget på EU-anmälan. Det innebär att förslaget remitterades på europeisk nivå under juni-september 2021. Föreskrifterna beslutades därefter den 21 september 2021 och har fått BFS-nummer 2021:7. Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2022, samtidigt som lag och förordning.

Lag och förordning

Riksdagen beslutade den 22 juni 2021 om den nya lagen (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader. Samtidigt beslutades ändring i 10 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Klimatdeklaration införs som krav för att få slutbesked. Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2022 och ska tillämpas på byggnader som uppförs för vilka ansökan om bygglov har kommit in till byggnadsnämnden från och med den 1 januari 2022. Ändringen i PBL träder också i kraft den 1 januari 2022.

Länkar till lagen samt förarbeten till lagen i form av propositionen 2020/21:144 Klimatdeklaration för byggnader och Civilutskottets betänkande 2020/21:CU23 Klimatdeklaration för byggnader finns under ”Relaterad information”.

Regeringen beslutade den 1 juli 2021 om den nya förordningen (2021:789) om klimatdeklaration för byggnader. Den nya förordningen träder i kraft den 1 januari 2022. Länk till förordningen finns under ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen