På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Klimatdeklaration vid uppförande av byggnad

Granskad:

Boverket har i uppdrag att arbeta för att underlätta införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader.

Regeringen avser att införa krav på att byggherren ska upprätta och lämna in en klimatdeklaration vid uppförande av ny byggnad från och med den 1 januari 2022. Införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration är ett steg i statens styrning mot en minskad klimatpåverkan från byggnader vid uppförande.

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljö- och klimatpåverkan. Läs mer om miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn i Boverkets miljöindikatorer i "Relaterad information".

Boverkets uppdrag består av följande delar:

 • Utveckla en öppen databas med relevanta klimatdata som ska kunna användas för beräkning av klimatpåverkan från byggnader ur ett livscykelperspektiv (planen är att den ska finnas på plats i början av 2021).
 • Utveckla ett klimatdeklarationsregister som kan användas när kravet på klimatdeklaration för byggnader träder ikraft.
 • Utveckla informations- och vägledningsunderlag (sker löpande fram till den nya lagen är på plats och även en tid efteråt).
 • Ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationen för att inkludera hela livscykeln och omfatta gränsvärden för klimatpåverkan (rapport lämnas till regeringen i juni 2020).

Utvecklingen av en databas med klimatdata ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket och Trafikverket.

Boverket arbetar även med att ta fram förslag till föreskrifter om klimatdeklaration vid uppförande av byggnader (remiss av föreskrifterna är planerad till 2021).

Aktuellt

 • Boverkets förslag till föreskrift om klimatdeklaration av byggnader har skickats på remiss. Föreskriften förtydligar reglerna i förslag till lag och förordning om klimatdeklaration av byggnader. Till exempel regleras vilken data som ska användas vid beräkning av byggnadens klimatpåverkan och preciseringar om klimatdeklarationens innehåll och omfattning. I remissen finns också ett förslag till vilka uppgifter som ska lämnas i ett formulär när klimatdeklarationen registreras hos Boverket. Sista dagen att lämna synpunkter och kommentarer på Boverkets remissförslag är den 12 mars 2021. Alla som vill kan lämna synpunkter. Länk till remissen finns under relaterad information.
 • Förslag till lag om klimatdeklaration för byggnader har lämnats till Lagrådet. Du hittar lagrådsremissen och Lagrådets yttrande via länkar under relaterad information. Lagförslaget har tidigare EU-anmälts i en tidigare version. Det EU-anmälda förslaget finns också under relaterad information. Om du trycker på impact assessment och rutan med sv får du upp lagförslaget och konsekvensutredningen i ett eget dokument på svenska. 
 • Förslag till förordning om klimatdeklaration för byggnader har också EU-anmälts. Du hittar det EU-anmälda förslaget via länken under relaterad information. Om du trycker på draft och rutan med sv får du upp förslaget i ett eget dokument på svenska.

  Förslag till tekniska regler ska EU anmälas. Reglerna skickas till EU-kommissionen och de andra medlemsländerna, som då har möjlighet att lämna synpunkter om de bedömer att reglerna innebär handelshinder. Om synpunkter kommer in kan förslaget behöva revideras.
 • Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag till färdplan för utveckling av klimatdeklarationer efter 2022. Boverkets förslag baseras på regeringens promemoria Ds 2020:4. Boverket lämnade en rapport den 10 juni till regeringen med förslag till utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader, förslag på färdplan och gränsvärden. Boverket föreslår att gränsvärden med maximalt utsläpp av växthusgaser för uppförande av byggnader införs i reglerna 2027. Samma år föreslås även utökade krav i reglerna om klimatdeklaration från 2022 så att alla skeden av byggnadens livscykel och fler delar av byggnaden ska redovisas, bland annat installationer. Gränsvärdet avgränsas till att omfatta byggskedet. Du hittar rapporten i Relaterad information.
 • Boverket sände ett webbseminarium den 26 mars 2020 i syfte att ge information om den nya lagen om klimatdeklaration av byggnader som regeringen har aviserat ska komma januari 2022. I webbseminariet togs det upp vad den kommer att innebära för olika aktörer i byggsektorn, vem som ska deklarera, vad som ska deklareras och vad Boverket gör för att underlätta. Även tips från andra som redan kommit igång med att göra klimatberäkningar lämnades. Målgrupper för webbseminariet var byggherrar, byggentreprenörer, arkitekter, projektörer och LCA-experter i byggbranschen samt bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer på kommuner. Webbseminariet går att se i efterhand, se länk under Relaterad information. Boverket fick många chattfrågor under sändningen. Svar på frågorna finns publicerade i anslutning till webbseminariet som du hittar via samma länk under Relaterad information.
 • En redovisning med en tidplan med insatser och åtgärder inför den nya lagen om klimatdeklarationer lämnades till Finansdepartementet på Regeringskansliet i februari 2020 i samband med Boverkets årsredovisning. Du hittar rapporten Tidplan för insatser och åtgärder inför krav på klimatdeklarationer i ”Relaterad information”.
 • Regeringen skickade förslag till lag och förordning om klimatdeklaration för byggnad på remiss, departementspromemoria Ds 2020:4 under våren. En departementspromemoria är ett tidigt led i lagstiftningsprocessen.  Du hittar remissen och remissvaren i "Relaterad information".
 • Boverket har tagit fram frågor och svar om klimatdeklarationer. Svaren har sin utgångspunkt i remissförslaget till regler som finns i Ds 2020:4 (inte beslutade regler). Du hittar frågor med svar på sidan "Frågor och svar" i menyn.
 • Inför den kommande lagen om klimatdeklarationer av byggnader ordnade Boverket en hearing den 22 januari 2020 i Stockholm. Syftet var att få in synpunkter på Boverkets arbete med klimatdeklarationer. 
 • En samverkan mellan de nordiska byggmyndigheterna kring regler om klimatutsläpp från byggnader har påbörjats. Den 3 oktober 2019 samlades ett 80-tal personer från de nordiska länderna med representanter från myndigheter, akademi och byggindustri i Malmö för en diskussion om nyttan med en nordisk samverkan, vad vi ska samverka kring och hur. Du hittar en sammanfattning av resultatet från mötet under Relaterad information under rubriken Nordisk arbetsgrupp för harmonisering av LCA, klimat och byggnader. Är du intresserad av att delta i det nordiska nätverket så kan du anmäla ditt intresse på den webbsidan.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen