Klimatdeklaration vid uppförande av byggnad

Boverket har i uppdrag att arbeta för att underlätta införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader.

Regeringen avser att införa krav på att byggherren ska upprätta och lämna in en klimatdeklaration vid uppförande av ny byggnad från den 1 januari 2022. Införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration är ett steg i statens styrning mot en minskad klimatpåverkan från byggnader vid uppförande. Ett viktigt steg på vägen till en klimatdeklaration är att börja använda LCA-metoden för att identifiera och kvantifiera byggnadernas klimatpåverkan.

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljö- och klimatpåverkan. Under 2017 stod sektorn för ca 19 procent av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser vilket motsvarar cirka 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter, sett ur ett livscykelperspektiv. Om utsläpp från importerade byggprodukter inkluderas uppskattas sektorns totala utsläpp av växthusgaser till cirka 18 miljoner ton. Läs mer om miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn i Boverkets miljöindikatorer i "Relaterad information".

Boverkets uppdrag består av följande delar:

 • Utveckla en öppen databas med relevanta klimatdata som ska kunna användas för beräkning av klimatpåverkan från byggnader ur ett livscykelperspektiv (planen är att den ska finnas på plats i januari 2021).
 • Utveckla ett klimatdeklarationsregister som kan användas när kravet på klimatdeklaration för byggnader träder ikraft (planen är att den ska finnas på plats senast januari 2022).
 • Utveckla informations- och vägledningsunderlag (sker löpande fram till den nya lagen är på plats och även en tid efteråt).
 • Ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationen för att inkludera hela livscykeln och omfatta gränsvärden för klimatpåverkan (rapport lämnas till regeringen i juni 2020).

Utvecklingen av en databas med klimatdata ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket och Trafikverket.

Boverket arbetar även med att ta fram förslag till föreskrifter om klimatdeklaration vid uppförande av byggnader (remiss av föreskrifterna är planerade till 2020/2021).

Aktuellt

 • En redovisning med en tidplan med insatser och åtgärder inför den nya lagen om klimatdeklarationer lämnades till Finansdepartementet på Regeringskansliet i februari 2020 i samband med Boverkets årsredovisning. Du hittar rapporten Tidplan för insatser och åtgärder inför krav på klimatdeklarationer i ”Relaterad information”.
 • Regeringen har skickat förslag till lag och förordning om klimatdeklaration för byggnad på remiss, Ds 2020:4. Svar på remissen ska skickas till Finansdepartementet senast den 6 maj 2020. Du hittar remissen här https://www.regeringen.se/remisser/2020/02/remiss-av-ds-20204-klimatdeklaration-for-byggnader/
 • Boverket har tagit fram frågor och svar om klimatdeklarationer. Svaren har sin utgångspunkt i remissförslaget till regler som finns i regeringen Ds 2020:4 (inte beslutade regler). Du hittar frågor med svar på sidan "Frågor och svar" i menyn.
 • Boverket kommer att ordna ett direktsänt webbseminarium om klimatdeklarationer torsdagen den 26 mars kl. 14-15 med möjlighet att ställa frågor via en chattfunktion.
 • Inför den kommande lagen om klimatdeklarationer av byggnader ordnade Boverket en hearing den 22 januari i Stockholm. Syftet var att få in synpunkter på Boverkets arbete med klimatdeklarationer. På förmiddagen presenteras ett förslag till plan för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationer som ska inkludera hela livscykeln och omfatta gränsvärden för klimatpåverkan. Förslaget presenteras av Tove Malmqvist på KTH som fått i uppdrag av Boverket att ta fram ett förslag. På eftermiddagen presenteras Boverkets arbete med att utveckla en klimatdatabas, klimatdeklarationsregister samt information och vägledning om klimatdeklarationer inför den kommande lagen. Cirka 120 personer deltog på hearingen, allt ifrån privata aktörer som byggherrar och konsulter till offentliga aktörer som kommuner. Deltagarna kom inte bara från Stockholm utan även från andra delar av landet. Det var väldigt bra och givande diskussioner, där deltagarna var väldigt engagerade och bidrog med många inspel och synpunkter både muntligen och digitalt. Mycket bra inspel till Boverkets fortsatta arbete med klimatdeklarationer. Du hittar presentationerna från hearingen i "Relaterad information".
 • På Boverkets konferens Bygg hållbara samhällen med plats för alla den 21 november 2019 i Stockholm presenterades Boverkets arbete med klimatdeklarationer i sessionen Skarpt läge! Regler om klimatdeklarationer 2022. Du hittar presentationerna som visades i "Relaterad information".
 • En samverkan mellan de nordiska byggmyndigheterna kring regler om klimatutsläpp från byggnader har nyligen påbörjats. Den 3 oktober 2019 samlades ett 80-tal personer från de nordiska länderna med representanter från myndigheter, akademi och byggindustri i Malmö för en diskussion om nyttan med en nordisk samverkan, vad vi ska samverka kring och hur. Du hittar en sammanfattning av resultatet från mötet under Relaterad information under rubriken Nordisk arbetsgrupp för harmonisering av LCA, klimat och byggnader. Är du intresserad av att delta i det nordiska nätverket så kan du anmäla ditt intresse på den webbsidan.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej