Klimatdeklaration vid uppförande av byggnad

Boverket har fått i uppdrag att under 2019 inleda ett förberedande arbete för att underlätta införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader.

Regeringen har för avsikt att genomföra lag- och förordningsförslaget om klimatdeklarationer för byggnader baserat på Boverkets underlag i rapporten Klimatdeklaration av byggnader. Rapporten hittar du under "Relaterad information". Att införa krav på klimatdeklarationer finns med som punkt 48 i Januariavtalet, överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. Lagen ska träda i kraft 1 januari 2022 och gälla de som söker bygglov från den 1 januari 2022.

Införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration är ett steg i statens styrning mot en minskad klimatpåverkan från byggnader ur ett livscykelperspektiv. Ett viktigt steg på vägen till en klimatdeklaration är att börja använda LCA-metoden för att identifiera och kvantifiera byggnadernas klimatpåverkan.

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljö- och klimatpåverkan. Under 2016 stod sektorn för ca 21 procent av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser vilket motsvarar nästan 13 miljoner ton koldioxidekvivalenter, sett ur ett livscykelperspektiv. Om utsläpp från importerade byggprodukter inkluderas uppskattas sektorns totala utsläpp av växthusgaser till cirka 21 miljoner ton.

Boverkets uppdrag består av följande delar:

  • utveckla en öppen databas med relevanta klimatdata som ska kunna användas för beräkning av klimatpåverkan från byggnader ur ett livscykelperspektiv,
  • utveckla ett klimatdeklarationsregister som kan användas när kravet på klimatdeklaration för byggnader träder ikraft,
  • utveckla informations- och vägledningsunderlag samt
  • ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationen för att inkludera hela livscykeln och omfatta gränsvärden för klimatpåverkan, så kallad färdplan.

Utvecklingen av en databas med klimatdata ska genomföras i samverkan med Naturvårdsverket och Trafikverket. Boverket ska även bistå Regeringskansliet (Finansdepartementet) vid framtagandet av den reglering som är nödvändig för att införa ett krav på redovisning av en klimatdeklaration.

Uppdraget ska redovisas till Finansdepartementet på Regeringskansliet i februari 2020 i samband med Boverkets årsredovisning.

Boverkets rapport med förslag till lag och förordning om klimatdeklaration vid uppförande av byggnader har varit ute på remiss. Finansdepartementet bereder nu Boverkets förslag. Boverket arbetar med att ta fram förslag till föreskrifter om klimatdeklaration vid uppförande av byggnader.

Aktuellt

  • En hearing kommer att genomföras i Stockholm den 22 januari på Finlandshuset konferens som ligger på Snickarbacken 4. På förmiddagen presenteras ett förslag till plan för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationer för att inkludera hela livscykeln och omfatta gränsvärden för klimatpåverkan. Förslaget kommer att presenteras av Tove Malmqvist på KTH som fått i uppdrag av Boverket att ta fram ett förslag. På eftermiddagen presenteras Boverkets arbete med att utveckla en klimatdatabas, klimatdeklarationsregister, information och vägledning samt föreskrifter till lag- och förordning om klimatdeklarationer. För anmälan se länk under "Relaterad information".
  • På Boverkets konferens Bygg hållbara samhällen med plats för alla den 21 november 2019 i Stockholm presenterades Boverkets arbete med klimatdeklarationer i sessionen Skarpt läge! Regler om klimatdeklarationer 2022. Du hittar presentationerna som visades under Relaterad information.
  • En samverkan mellan de nordiska byggmyndigheterna kring regler om klimatutsläpp från byggnader har nyligen påbörjats. Den 3 oktober 2019 samlades ett 80-tal personer från de nordiska länderna med representanter från myndigheter, akademi och byggindustri i Malmö för en diskussion om nyttan med en nordisk samverkan, vad vi ska samverka kring och hur. Du hittar en sammanfattning av resultatet från mötet under Relaterad information under rubriken Nordisk arbetsgrupp för harmonisering av LCA, klimat och byggnader. Är du intresserad av att delta i det nordiska nätverket så kan du anmäla ditt intresse på den webbsidan.

Är du intresserad av uppdraget?

Boverket kommer att ha en kontinuerlig dialog med berörda aktörer under uppdragets genomförande. Om du vill bidra med inspel i uppdraget är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du under Relaterad information.

Informationen om uppdraget kommer att publiceras kontinuerligt i Boverkets olika kanaler.

Du kan ta del av mer information om uppdraget via länken i "Relaterad information". Där hittar du även tidigare utredningar från Boverket som är relevanta. För dig som vill lära dig mer om LCA-metoden för byggnader så har Boverket tagit fram en vägledning om livscykelanalyser (LCA). Länk finns under Relaterad information.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej