På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bristande engagemang och motivation leder till byggskador

Granskad:

Bristande engagemang och motivation hos de anställda i byggprojekt leder till omfattande fel, brister och skador i byggandet. En enkätundersökning visar att den projektkultur som råder i många byggprojekt hämmar motivation och engagemang, några av de viktigaste drivkrafterna för att minska förekomsten av fel i byggandet.

Enkät till olika byggprojekt

För att finna sammanhang och mönster som kan förklara en del av de svårigheter och utmaningar som byggsektorn brottas med gav Boverket företaget Proetica i uppdrag att genomföra en enkätstudie i ett antal olika byggprojekt år 2019. Ambitionen var att se om det finns samband som kan förklara några av de svårigheter och utmaningar som byggbranschen brottas med. Utgångspunkten var antagandet att problemen i byggbranschen inte enbart beror på slumpen eller individuell oaktsamhet, utan också på brist på engagemang och motivation hos de som jobbar i byggprojekten. Det kan i sin tur hänga samman med en kultur som finns i byggbranschen.

Projektkulturen behöver utvecklas

Resultatet av enkäten visar att det finns tydliga samband mellan

  • engagemang och motivation hos medarbetarna i byggprojekten
  • ambitionen att minska förekomsten av fel i byggprojekten
  • den kultur som präglar både byggprojekten och företagen där projektmedarbetarna är anställda.

Brister i kommunikationen, både i den mellan chefer och medarbetare och medarbetare sinsemellan, gör att man inte har en gemensam syn på vad som är viktigt och väsentligt. Avsaknad av helhetssyn och förståelse för byggprojektens övergripande syfte och mening saknas också hos många.

Resultatet visar också att arbete med att utveckla projektkulturen är en nödvändig förutsättning för att skapa en större ansvarskänsla hos de anställda, vilket i sin tur är en förutsättning för att komma till rätta med fel, brister och skador i byggverksamheten. Ett sådant kulturarbete måste initieras av ansvariga beställare och startas tidigt i processen för att ge effekt.

Bakgrund

I slutet av 2018 publicerade Boverket rapporten "Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn" (2018:36). I den konstaterades bland annat att fel brister och skador i byggandet kostar samhället över 100 miljarder per år, kostnader som vi skulle kunna minska genom att bygga rätt från början.

I Byggskaderapporten identifierades flera förklaringar till de bakomliggande orsakerna till att fel, brister och skador uppstår i byggandet. En av de viktigaste orsakerna som framfördes av sektorns aktörer var bristande motivation och engagemang hos medarbetare. I rapporten förs också tankar fram på att bristande motivation och engagemang skulle kunna hänga samman med den kultur som råder i byggbranschen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen