Uppdrag att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö

Boverket har fått i uppdrag att under åren 2018-2021 förstärka arbetet för att nya och befintliga byggnader ska vara säkra och ha en god inomhusmiljö. Syftet med uppdraget är bland annat att öka medvetenheten om vilka brister i byggnaders inomhusmiljö som kan uppstå, vanliga orsaker till bristerna och hur de kan undvikas eller åtgärdas.

Sverige har idag ett stort behov av nya bostäder som ska vara hållbara, resurseffektiva och ha en god inomhusmiljö. För att möta detta behov kommer det framöver att krävas omfattande nybyggnation, upprustning och ombyggnad av befintliga byggnader, samt kontinuerlig utveckling av material, metoder, och tekniska lösningar.

Människor i Sverige tillbringar större delen av sin tid inomhus och därför har inomhusmiljöns kvalitet stor betydelse för deras hälsa och välmående. Brister i inomhusmiljön kan ge utbredda hälsobesvär som i sin tur kan medföra betydande samhällsekonomiska kostnader. För att kunna främja en god inomhusmiljö och motverka samhällsekonomiska kostnader till följd av utbredda hälsobesvär finns det skäl att förbättra och ta fram ny kunskap inom området.

Uppdragets tre delar

Uppdraget att förstärka arbetet för en god inomhusmiljö består av tre delar med kopplingar sinsemellan.

Kommunikation om brister i inomhusmiljön

Boverket ska samla in, kvalitetssäkra och sprida information om brister i byggnaders inomhusmiljö och hur bristerna kan åtgärdas och motverkas. Informationen ska vara lättillgänglig och anpassas till berörda målgrupper.

Statistisk undersökning av byggbeståndet

För över ett decennium sedan gjordes den rikstäckande undersökningen av bebyggelsens energianvändning, tekniska status och innemiljö (BETSI). Materialet uppskattas inte längre visa en relevant och rättvisande bild av bebyggelsens tekniska status och för att kunna säkra ett gediget underlag kommer Boverket, i relevanta delar, uppdatera materialet.

Expertfunktion

Boverket ska inrätta en expertfunktion som ska identifiera, utreda och förebygga systematiska fel inom byggandet och utbredda skador i byggbeståndet som kan påverka människors hälsa och säkerhet. Expertfunktionen kommer inte behandla frågor om skuld eller ansvar, utan i stället undersöka orsaker till fel och brister.

Är du intresserad av uppdraget?

Boverket kommer att ha en kontinuerlig dialog med berörda aktörer under uppdragets genomförande. Om du vill bidra med inspel i uppdraget är du välkommen att ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter hittar du under "Relaterad information".

Informationen om hur arbetet fortlöper kommer att publiceras kontinuerligt i Boverkets olika kanaler.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej