Utreda undantag på tillgänglighet för studentbostäder med tidsbegränsat bygglov

Boverket har, på uppdrag av regeringen, utrett behovet av författningsändringar för undantag från de tekniska egenskapskraven på tillgänglighet och användbarhet i plan- och bygglagen (PBL) vid uppförande av studentbostäder med tidsbegränsat bygglov. Uppdraget gällde enbart de tekniska egenskapskraven på tillgänglighet, inte utformningskraven på tillgänglighet. Som skäl för uppdraget angav regeringen den akuta bostadsbristen på vissa studieorter.

I slutet av november 2014 redovisade Boverket uppdraget till regeringen.

Boverket anser att de tekniska egenskapskraven på tillgänglighet ska fortsätta att gälla, vid uppförande av studentbostäder med tidsbegränsat bygglov. Enligt Boverkets mening finns det inte tillräckliga skäl för att göra en ändring i plan- och bygglagen (PBL). Den minskade kostnaden för en sådan ändring skulle bli relativt liten i förhållande till byggkostnaden som helhet. Det är också osäkert om det skulle leda till ett ökat utbud av studentbostäder. Eftersom det är en komplex situation när ett tidsbegränsat bygglov prövas (kommunen ska göra en lämplighetsbedömning) skulle det kunna bli ett mer komplicerat regelverk istället för en förenkling.

Uppdraget berörde inte den del i plan- och bygglagen som säger att kommunen ska bedöma från fall till fall om utformningskraven på tillgänglighet ska uppfyllas vid tidsbegränsat bygglov. Det är alltså fortsatt möjligt för kommunerna att medge undantag från utformningskraven på tillgänglighet vid tidsbegränsat bygglov om man bedömer det som lämpligt.

Vad gäller i dag enligt PBL?

Utformningskrav och tekniska egenskapskrav

Det finns både utformningskrav på tillgänglighet och användbarhet (8 kap. 1 § 3 PBL) som prövas i bygglovet och tekniska egenskapskrav på tillgänglighet och användbarhet (8 kap. 4 § första stycket 8) som hanteras i samband med tekniska samråd och startbesked.

Tidsbegränsat bygglov

Regler om tidsbegränsat bygglov finns i 9 kap. 33 § PBL. Tidsbegränsat bygglov får ges för en åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar enligt bland annat 9 kap. 30-32 §§ PBL. I dessa paragrafer hänvisas till att uppfylla bland annat utformningskraven på tillgänglighet och användbarhet. Reglerna om tidsbegränsat bygglov öppnar upp för att kunna få ett tidsbegränsat bygglov utan att uppfylla utformningskraven på tillgänglighet och användbarhet i 8 kap. 1 § 3 PBL. Men på grund av skrivningen "får ges" är det en bedömning av lämpligheten av detta som ska göras av byggnadsnämnden i varje enskilt ärende om tidsbegränsat bygglov.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej