På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Krav på bredbandsanslutning

Granskad:

Nya regler gäller från och med den 1 januari 2017 om att bostäder och arbetslokaler lätt ska kunna anslutas till höghastighetsnät för elektronisk kommunikation.

Nya regler i lag och förordning

Mot bakgrund av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation har riksdagen beslutat att införa krav på bredbandsanslutning för vissa byggnader. Kravet är infört som ett tionde tekniskt egenskapskrav i 8 kap. 4 § första stycket PBL.

Regeringen har på förordningsnivå reglerat frågan närmare i dels en ny 3 kap. 20 a § i PBF, dels genom ändringar i 3 kap. 22 § och 27 § samt 10 kap. 3 § PBF.

De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 2017 och innebär följande:

1. En byggnad som innehåller bostäder eller arbetslokaler ska vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att lägenheterna lätt kan anslutas till ett höghastighetsnät för elektronisk kommunikation.
2. Ett flerbostadshus ska vara utrustat med en accesspunkt i eller utanför byggnaden.

Undantag gäller för fritidshus, komplementbyggnader, komplementbostadshus, vissa arbetslokaler, ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring, tillfälliga anläggningsboenden och byggnader som är avsedda för totalförsvaret eller som annars är av vikt för Sveriges säkerhet.

Kraven gäller vid nybyggnad och ombyggnad. I motsats till vad som gäller för andra tekniska egenskapskrav behöver alltså kraven i fråga om bredbandsanslutning inte uppfyllas vid andra ändringar av byggnader än ombyggnad.

De nya reglerna ska tillämpas på ärenden där ansökan om lov alternativt anmälan kommer in från och med den 1 januari 2017.

Förarbeten till reglerna finns i promemorian "Billigare utbyggnad av bredbandsnät" och i prop. 2015/16:73 "Billigare utbyggnad av bredbandsnät".

Nya allmänna råd från Boverket

Boverket har getts bemyndigande att ta fram föreskrifter om bredbandsanslutning. Av propositionen framgår att Boverket förväntas ta fram närmare tillämpningsföreskrifter på området.

Boverket övervägde att meddela sådana föreskrifter men kom fram till att utveckling av egenskapskravet på bredbandsanslutning lämpar sig bättre som allmänna råd, det vill säga icke bindande rekommendationer, för att bidra till en likformig tillämpning utan att förbjuda alternativa lösningar. Inom området sker en snabb teknikutveckling och risken är större att man med bindande föreskrifter låser sig fast vid tekniska lösningar som inte längre är aktuella.

Den 1 april 2017 började Boverkets allmänna råd (2017:1) om bredbandsanslutning, BRE, att gälla. Författningen innehåller allmänna råd till både PBL och PBF. I de allmänna råden definieras begreppen accesspunkt, nätanslutningspunkt och stjärnnät. Vidare anges när och hur kanalisation från accesspunkten till tomtgränsen bör anordnas, hur kanalisation bör utformas i byggnader med flera lägenheter och hur en så kallad accesspunkt bör anordnas.

De allmänna råden togs fram av Boverket i samråd med en referensgrupp med representanter för branschorganisationer.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen