På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation

Granskad:

Boverket har undersökt om det finns förutsättningar för att införa reglering av loggbok för byggprodukter vid nybyggande av byggnadsverk. Boverket föreslår, genom ett författningsförslag, att loggbok ska tas fram och användas för vissa typer av byggnadsverk.

Nyttor och utmaningar

Att använda loggbok är ett sätt att organisera och spara produktinformation om de byggprodukter som ingår i ett byggnadsverk. Användningen av loggbok ger ett bättre kunskapsunderlag och en ökad spårbarhet för använda produkter och material i byggnadsverket, inklusive farliga ämnen. Detta underlättar framtida förvaltning och materialinventeringar i samband med ändring, sanering eller rivning. Det ger därmed förutsättningar för att underlätta hållbar användning av naturresurser och minimera miljöbelastning samt att i förlängningen främja människors hälsa.

En ökad användning av loggböcker bedöms kunna bidra till att uppnå flera miljömål som riksdagen beslutat, exempelvis miljökvalitetsmålen:

  • God bebyggd miljö,
  • Giftfri miljö samt
  • Begränsad klimatpåverkan.

Även etappmålen om ökad resurshushållning i byggsektorn respektive om farliga ämnen bedöms gynnas av ökad användning av loggböcker för byggnadsverk.

Boverket ser också flera problem eller utmaningar när det gäller att reglera användningen av loggböcker. Sverige står inför en stor utmaning eftersom det finns ett akut behov av att många nya bostäder byggs på kort tid. En annan utmaning är att det kan vara svårt att på ett säkert sätt bevara och uppdatera informationen under byggnadsverkets långa livslängd. I utredningen har det varit svårt att få en tydlig bild av kostnaderna för att upprätta loggbok. Det har därför varit svårt att jämföra kostnaderna med den förväntade nyttan.

Förslaget

Boverket ger i samråd med Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Trafikverket och Transportstyrelsen ett författningsförslag, se rapporten "Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation" i relaterad information. Förslaget innebär att loggbok ska tas fram och användas för vissa typer av byggnadsverk, men att byggherren själv kan välja vilket loggbokssystem som ska användas, bara vissa grundläggande krav uppfylls. De byggherrar och förvaltare som omfattas av förslaget ska skapa och förvalta loggböcker. För de byggnadsverk som inte omfattas av regleringen ska det fortfarande vara frivilligt att använda loggbok.

Boverket anser att det finns förutsättningar för att reglera så kallade loggböcker för byggnadsverk men vissa frågor återstår att lösa

Författningsförslaget innehåller de grundläggande bestämmelserna för en reglering om loggbok, vilket behöver kompletteras med exempelvis föreskrifter, vägledning och informationsinsatser. Konsekvenserna av förslaget har utretts så långt som möjligt, men det har inom ramen för denna utredning inte varit möjligt att i rena ekonomiska termer värdera konsekvenserna av förslaget, eftersom det finns osäkerheter kring kostnaderna för införande av krav på loggbok samt hur stora de förväntade nyttorna av loggbok är.

Kompletterande konsekvensutredning

Boverket har kompletterat konsekvensutredningen, se
Kompletterande rapport om dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnad i "relaterad information". Kompletteringen innebär inte någon ändring av Boverkets ställningstagande i frågan.

För att ge läsaren en helhetsbild så är kompletteringen en sammansatt rapport med både de gamla och de nya delarna.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen