På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan

Granskad:

I regleringsbrevet för 2017 fick Boverket i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna och, om lämpligt, lämna förslag på åtgärder för att inom ramen för byggprocessen enligt plan- och bygglagen styra mot ett mer hållbart byggande med nyttjande av hållbara material. Syftet är att åstadkomma minskad klimatpåverkan.

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets klimatpåverkan. De inhemska utsläppen av växthusgaser inom bygg- och fastighetssektorn var cirka 11,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2015, vilket motsvarar cirka 18 procent av Sveriges totala inhemska utsläpp. Ett hinder för lägre klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn är bristande kunskap i att beräkna en byggnads klimatutsläpp. Det råder även brist på kunskap om livscykelanalys som en metod för att bedöma en byggnads klimat- och miljöpåverkan över hela dess livslängd.

Boverket har analyserat ett antal nya styrmedel för minskad klimatpåverkan från byggprocessen. I detta uppdrag föreslås fyra nya styrmedel. Förslagen i sig bedöms ge en begränsad effekt på klimatutsläppen från bygg- och fastighetssektorn, men ger en grund för att vidare utreda mer kraftfulla styrmedel.

Förslag 1: Information om livscykelanalyser för byggnader
Förslag 2: Klimatdeklaration för byggnader, se rapport 2018:1
Förslag 3: Myndigheters arbete med att minska klimatutsläpp från byggnader
Förslag 4: Kriterier för livscykelanalyser vid offentlig upphandling

I rapporten beskrivs ytterligare tre styrmedel som Boverket bedömer kommer att leda till lägre klimatpåverkan från byggnader. Om dessa styrmedel övervägs måste de juridiska aspekterna utredas noggrant, liksom lämpligheten. Dessutom måste grundförutsättningar såsom tillförlitliga metoder och klimatdata för byggprodukter finnas på plats.
Förslagen är:

  • Gränsvärden för klimatutsläpp från nya byggnader
  • Bonus-malus för byggnader
  • Investeringsstöd till byggherren.

Det pågår flera forskningsprojekt och utredningar för att hitta metoder och åtgärder för att minska klimatutsläppen inom bygg- och fastighetssektorn. Resultaten från dessa kommer att tillföra värdefull kunskap om hur bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan kan minska drastiskt.

Mer information

Kontakta uppdragets projektledare om du är intresserad av att veta mer eller föra dialog om uppdraget. Kontaktuppgifter till Madeleine Hjortsberg finns i "Relaterad information"

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen