Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bakgrundsmaterial till uppdraget om klimatdeklarationer

Granskad:

Boverket har under flera år arbetat med olika utredningar om byggsektorns klimatpåverkan. Du kan ta del av tidigare utredningar från Boverket i "Relaterad information".

Klimatdeklaration av byggnader (rapport från 2018)

Boverket fick i uppdrag av regeringen att lämna förslag till lag- och förordning om klimatdeklaration av byggnader. I denna rapport kan du läsa om Boverkets förslag och en konsekvensutredning av den.

Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan (rapport från 2018)

Boverket fick i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna och, om lämpligt, lämna förslag på åtgärder för att inom ramen för byggprocessen enligt plan- och bygglagen styra mot ett mer hållbart byggande med nyttjande av hållbara material i syfte att åstadkomma minskad klimatpåverkan. I denna rapport kan du läsa Boverkets förslag till styrmedel.

Miljö- och klimatanpassade byggregler (rapport från 2016)

Det ingår i Boverkets instruktion att Boverket ska verka för att miljömålen, som riksdagen har fastställt för miljöarbetet, ska nås. Boverket ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Miljö och klimat lyfts också tydligt inom ramen för Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling som antogs i september 2015. Miljömålsberedningen föreslår att Sverige ska vara klimatneutralt redan år 2045. Som framgår finns anledning att verka för en så miljö- och klimatanpassad bygg- och fastighetssektor som möjligt. I denna förstudie har några aktuella områden analyserats; byggbranschens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv, ekosystemtjänster och klimatanpassning. Analysen har omfattat en utvärdering om administrativa eller andra styrmedel behövs för att på ett rimligt sätt miljö- och klimatanpassa byggsektorn.

Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv. Forsknings- och kunskapsläget (rapport från 2015)

Den förstärkta växthuseffekten leder till att jordens medeltemperatur stiger. Den senaste tioårsperioden har varit den varmaste som uppmätts de senaste 150 åren. För att inte riskera en farlig påverkan på klimatsystemet är det nödvändigt att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till högst två grader jämfört med den förindustriella nivån. Den svenska energimixen och energibesparande åtgärder har lett till att klimatpåverkan från byggnaders bruksfas har minskat medan nybyggnation och produktionsfasen står för en alltmer betydande andel av den totala klimatpåverkan från byggnaden enligt flera nya LCA studier. Mot den bakgrunden fick Boverket i uppdrag att analysera forsknings- och kunskapsläget angående byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen