Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Klimatdeklaration vid uppförande av byggnad

Granskad:

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att under 2020–22 vidta åtgärder för att underlätta införandet av krav på en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader. I december 2022 redovisades uppdraget till regeringen.

Uppdragets syfte

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets klimatpåverkan. Uppförandet av byggnader påverkar utsläppen av växthusgaser och det krävs en snabbare omställning i byggsektorn för att nå Sveriges klimatmål om att landet senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Därför beslutade riksdagen att införa krav på att upprätta och lämna in en klimatdeklaration från den 1 januari 2022. För att underlätta införandet av dessa krav fick Boverket i uppdrag att vidta ett antal åtgärder.

Om uppdraget

Boverket fick i uppdrag att fortsätta sitt förberedande arbete med att:

  • utveckla en öppen databas med relevanta klimatdata som ska kunna användas för beräkning av klimatpåverkan från byggnader ur ett livscykelperspektiv
  • utveckla ett register för klimatdeklarationer
  • utveckla informations- och vägledningsunderlag
  • ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationen som ska inkludera hela livscykeln och omfatta gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan.

Boverket fick även uppdraget att bistå Regeringskansliet (Finansdepartementet) vid framtagandet av nödvändig reglering för införande av krav på klimatdeklarationer.

Ett förslag till plan för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationer redovisades till regeringen (Finansdepartementet) i juni 2020 med rapporten ”Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader”.

Rapporten Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader

Boverket slutredovisade uppdraget i december 2022 med rapporten ”Uppdrag om att underlätta införandet av regler” med särskilt fokus på genomförda information- och vägledningsinsatser.

Rapporten Slutrapport Uppdrag om att underlätta införandet av regler om klimatdeklaration

Boverket har samlat vägledning om klimatdeklaration i en digital handbok där bland annat klimatdatabas, e-tjänst för klimatdeklaration och webbutbildning om klimatdeklaration finns  publicerat.

Boverkets digitala handbok för klimatdeklaration

Bakgrundsmaterial om byggsektorns klimatpåverkan

Boverket har under flera år arbetat med olika utredningar om byggsektorns klimatpåverkan. Du kan ta del av tidigare utredningar på sidan Bakgrundsmaterial.

Bakgrundsmaterial

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen