Uppdrag att analysera reglerna om enkelt avhjälpta hinder

Boverket har i regleringsbrevet för 2018 fått i uppdrag att analysera om reglerna för enkelt avhjälpta hinder i plan- och bygglagen behöver förtydligas eller ändras.

Sedan år 2001 har det funnits krav i Plan- och bygglagen om att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas. Reglerna gäller i publika lokaler och på allmänna platser, och det handlar om hinder mot tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Kraven är retroaktiva, de gäller alltså i befintliga byggnader och allmänna platser, oavsett om man gör några andra åtgärder eller ej.

Men fortfarande återstår många hinder. Boverket har därför fått i uppdrag att analysera om reglerna för enkelt avhjälpta hinder i plan- och bygglagen behöver förtydligas eller ändras. Analysen ska innehålla en bedömning om reglerna för enkelt avhjälpta hinder är ändamålsenligt utformade.

Vidare ska Boverket göra en bedömning av behovet av att införa krav på tillsynsplan för byggnadsnämnderna motsvarande vad som i dag finns för länsstyrelserna och Boverket.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 oktober 2018.

Kom med inspel till uppdraget

Har du erfarenhet av att jobba med enkelt avhjälpta hinder? Har du tankar om och synpunkter på hur reglerna fungerar? Eller att de inte fungerar? Du får gärna komma med inspel till uppdraget! Kontaktinformation till projektledaren för uppdraget finns i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej