Vad kan inventeringen användas till?

En inventering av tillgängligheten ska främst fylla de behov kommunen anser vara mest angelägna. Målet är att en inventering ska vara en grund för kommunens strategiska arbete med tillgänglighet i bostadsbeståndet.

Planera utifrån behoven av tillgänglighet

Inventeringen och uppföljningen av den kan ge kunskap som tidigare kanske saknats i kommunens planering av bostadsförsörjning. Den kan också ge en bild av kommande behov av tillgänglighet i bostadsbeståndet. Därmed kan tillgänglighetsfrågorna integreras tidigare och mer konkret i planprocessen.

Nulägesanalysen och inventeringen kopplar samman behov, bestånd och bostadsmarknad utifrån era lokala förutsättningar. Analysen kan ge en god grund för både den översiktliga planeringen och detaljplaneringen, och stärka kommunens behovs- och marknadsanalys.

Förmedla tillgängliga bostäder mer effektivt

Om ni har valt ett inventeringsverktyg som belyser tillgängligheten i bostadsbeståndet efter förutbestämda kriterier, kan ni därefter effektivisera er förmedling av tillgängliga bostäder.

Förmedlingen kan hanteras olika beroende på hur många fastighetsägare som vill delta i arbetet med att inventera.

  • Om bara en fastighetsägare har inventerat, kan informationen om tillgängliga bostäder finnas på bolagets webbplats.
  • Om flera fastighetsägare har inventerat, kan en gemensam förmedlingsportal förenkla för kunderna. Lediga tillgänglighetsanpassade lägenheter i kommunen eller regionen kan då synas på samma sätt som när exempelvis trygghets- och seniorbostäder förmedlas.

Förbättra tillgängligheten

När man förbättrar tillgängligheten ska plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler (BBR) följas. Där finns regler för tillgänglighet vid nybyggnad, vid ombyggnad och vid ändring av byggnadens användning.

Åtgärder i allmänna utrymmen i flerbostadshus är ofta till nytta för fler än ett hushåll. Inventeringsresultatet möjliggör en prioritering mellan planerade åtgärder, vilket sannolikt ger en bättre kostnadseffektivitet, genom att ni har tydligare underlag för att genomföra rätt insats på rätt plats. Ju fler personer som får nytta av de tillgänglighetsanpassningar som görs, desto större blir den totala nyttan, vilket är i linje med hållbarhetskonceptet "design för alla".

Generella åtgärder för tillgänglighet blir i allmänhet billigare och långsiktigt mer hållbara än särlösningar. Detta enligt handboken Tillgängliga natur- och kulturområden utgiven av Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Handisam. Läs mer under "Relaterad information".

Sprid resultatet av inventeringen till alla berörda

I uppföljningen bör ni analysera inventeringsprocessen och resultatet. Inventeringens resultat kan vara till nytta för många av kommunens förvaltningar, fastighetsägare och medborgare, och det är därför viktigt att de får tillgång till resultatet.

Uppföljningen av kommunens externa samarbeten kan visa vilka aktörer som deltog och på vilket sätt, samt visa hur resultatet kan vara till nytta för dem. Exempelvis kan en lista på kontaktpersoner upprättas för att underlätta och stimulera vidare samarbeten.

Inventeringsresultatet kanske kan användas i form av en databas eller på annat systematiserat sätt. Det kan då användas av både interna och externa aktörer och vara ett kunskapsstöd till exempel i planeringen av bostadsförsörjningen och i förvaltningen av flerbostadshusen.

Både inventeringsresultatet och nulägesanalysen kan vara viktiga kunskapsunderlag för vidare samarbeten. Om alla parter har en gemensam uppfattning om rollfördelning, ansvarsfördelning och lokala förutsättningar, finns en god grund att mötas på även i framtiden.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej